Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ | МҮГӘДДӘС КИТАБЫН МҮӘЛЛИФИ КИМДИР?

Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир?

Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир?

ӘКСӘР инсанлар Мүгәддәс Китабын * Аллаһдан назил олдуғуна инаныр. Бәзиләри исә бу Китабы инсан тәхәјјүлүнүн мәһсулу кими гәбул едир.

Һәтта Мүгәддәс Китабы өз китабы кими гәбул едән христианларын белә, арасында бу ҹүр фикир ајрылығы вар. Мәсәлән, 2014-ҹү илдә Бирләшмиш Штатларда кечирилән сорғу нәтиҹәсиндә мәлум олмушду ки, өзүнү христиан адландыран инсанларын әксәријјәти «Мүгәддәс Китабын Аллаһла һансыса мәнада бағлы олдуғуну гәбул едир». Сорғуда иштирак едән 5 нәфәрдән 1-и исә дүшүнүр ки, бу китаб «гәдимдән галма нағыллар, рәвајәтләр вә тарихи һадисәләр топлусу, инсан гәләминин мәһсулудур». Мүгәддәс Китабла бағлы мөвҹуд олан фикирајрылығы бизи бу китабын өзү һаггында дедији нөвбәти сөзләрин мәнасына вармаға тәшвиг едир: «Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр» (2 Тимутијә 3:16).

«МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРДАКЫ ҺӘР КӘЛМӘ АЛЛАҺДАНДЫР» СӨЗЛӘРИНИН МӘНАСЫ НӘДИР?

Мүгәддәс Китаб 66 бөлмәдән ибарәтдир. О, 1600 ил әрзиндә јазылмышдыр. Китаб 40 нәфәр мөмин инсан тәрәфиндән гәләмә алыныб. Сиз суал верә биләрсиниз, әҝәр ону инсанлар јазыбса, нәјә ҝөрә ајәдә дејилир ки, орадакы «һәр кәлмә Аллаһдандыр»? Бу сөзләрин алтында чох садә һәгигәт јатыр: Китабда јазылан бүтүн фикирләрин мүәллифи Аллаһдыр. Бу фикри Китабын башга бир ајәси тәсдиг едир: «Инсанлар мүгәддәс руһ тәрәфиндән јөнәлдиләрәк Аллаһдан ҝәлән сөзләри данышыблар» (2 Бутрус 1:21). Башга сөзләрлә десәк, Аллаһ Өз кәлмәләрини мүгәддәс руһу, јәни гүввәси васитәсилә Мүгәддәс Китабы јазан пејғәмбәрләрә чатдырмышды. Бу фикрә ајдынлыг ҝәтирмәк үчүн ҝәлин бир мисал үзәриндә дүшүнәк. Бир иш адамы катибинә мәктуб јаздырыр. Һеч ким иддиа едә билмәз ки, мәктубун мүәллифи катибдир. О, садәҹә, мүдирин фикирләрини гәләмә алыб.

Мүгәддәс Китабы јазан пејғәмбәрләрдән бир нечәси мәләјин дилиндән Аллаһын сәдасыны ешитмиш вә ешитдији хәбәри гәләмә алмышдыр. Бу мүгәддәсләрдән бәзиләринә Аллаһ сөзләрини вәһјләр васитәсилә ачмышдыр. Бәзән исә онлар мәлуматы рөјада алырдылар. Мүәјјән һалларда Аллаһ онлара алдыглары мәлуматы өз сөзләри илә јазмаға изин верирди, бәзән исә сөзләрини бир-бир диктә едирди. Пејғәмбәрләр мәлуматы һансы васитә илә алырса алсын һәр бир вәзијјәтдә онлар өзләринин јох, Аллаһын фикирләрини гәләмә алмышдылар.

Бәс бу инсанларын јаздығы мәлуматын, доғрудан да, Аллаһдан олдуғуну нә сүбут едир? Ҝәлин Мүгәддәс Китабын Аллаһын илаһи гәләминин бәһрәси олдуғуну тәсдиг едән үч сүбуту нәзәрдән кечирәк.

^ абз. 3 Төврат, Зәбур, Инҹил.