Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Мүһарибә

Мүһарибә

Гәдим заманларда Исраил халгы Аллаһы Јеһованын ады илә дөјүшә чыхырды. Бәс бу, Аллаһын мүасир дөврдә апарылан мүһарибәләри дәстәкләдијини ҝөстәрир?

Исраил халгы нәјә ҝөрә дөјүшүрдү?

БӘЗИЛӘРИНИН ФИКРИНҸӘ

 

Исраиллиләр гана сусамыш саваш аллаһына ситајиш едирди.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

 

Исраил халгынын мәғлуб етдији халглар олдугҹа зоракы вә позғун идиләр, онлар јахын гоһумла, һејванла ҹинси әлагәјә ҝирир, ушагларыны гурбан ҝәтирир вә диҝәр бу кими ијрәнҹ ишләрлә мәшғул олурдулар. Аллаһ бу халглара әсрләрлә сәбир едәндән сонра исраиллиләрә демишди: «Өнүнүздән говаҹағым халглар мәһз бу әмәлләрлә өзләрини мурдарламышлар» (Лавилиләр 18:21—25; Әрәмја 7:31).

«Аллаһыныз Јеһова шәр әмәлләринә ҝөрә о халглары өнүнүздән говур» (Ганунун тәкрары 9:5).

Аллаһ бу ҝүн баш верән мүһарибәләрдә тәрәфкешлик едирми?

ЈӘГИН ФИКИР ВЕРМИСИНИЗ

 

Әксәр мүһарибәләрдә һәр ики тәрәфин дин хадимләри Аллаһын онларын тәрәфиндә олдуғуну иддиа едир. Бир китабда дејилир: «Индијә кими елә бир мүһарибә олмајыб ки, орада динин ролу олмасын» («The Causes of War»).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

 

Аллаһ Өз халгына вурушмағы гадаған едир. Аллаһын Кәламында јазылыб: «Имкан дахилиндә, әлиниздән ҝәлән гәдәр һамы илә сүлһдә олмаға чалышын... гисасынызы алмајын» (Ромалылара 12:18, 19).

Һз. Иса давамчыларына демирди «ҝедин вурушун», о дејирди ки, «дүшмәнләринизи һәмишә севин вә сизи тәгиб едәнләр үчүн һәмишә дуа един» (Мәтта 5:44, 45). Одур ки, һәтта мүһарибә ҝедән әразиләрдә јашасалар белә, Аллаһын хидмәтчиләри «дүнјаја мәхсус» олмадыгларыны ҝөстәрәрәк битәрәфлији горумалыдырлар (Јәһја 15:19). Әҝәр Аллаһ хидмәтчиләринә дүнјадан ајры галмағы, һәтта дүшмәнләрини белә севмәји бујурурса, Онун баш верән мүнагишәләрдә тәрәфкешлик етдијини дүшүнмәк нә дәрәҹәдә ағлабатандыр?

«Мәним Падшаһлығым бу дүнјадан дејил. Падшаһлығым бу дүнјадан олсајды, тәбәәләрим мүбаризә апарыб гојмаздылар ки, мән јәһудиләрин әлинә дүшүм. Хејр, мәним Падшаһлығым бурадан дејил» (Јәһја 18:36).

 Мүһарибәләрин сону олаҹагмы?

БӘЗИЛӘРИНИН ФИКРИНҸӘ

 

Мүһарибәләрин гаршысыны алмаг мүмкүн дејил. «XXI әсрдә мүһарибә вә сәлаһијјәт» китабында јазылыб: «Мүһарибәләр олуб вә олаҹаг. Бу әсрдә үмумбәшәр вә әбәди сүлһ ҝөзләнилмир» («War and Power in the 21st Century»).

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

 

Һеч кәс вурушмаг истәмәсә, мүһарибә дә олмаз. Буна ҝөрә дә ҝәрәк инсанлар сүлһә ҹан атсын вә тәрк-силаһ олунсун. Буна исә јалныз Аллаһын ҝөјдә гурдуғу һөкумәт наил олаҹаг. Мүгәддәс Китабда ајдын јазылыб: «[Аллаһ] узагда јашајан гүдрәтли халглара аид мәсәләләри һәлл едәҹәк. Онлар гылынҹларындан ҝаваһын, низәләриндән ораг дүзәлдәҹәк. Халг халгын үстүнә гылынҹ галдырмајаҹаг, артыг мүһарибә етмәји өјрәнмәјәҹәкләр» (Микә 4:3).

Мүгәддәс Китаба әсасән, Аллаһын идарәчилији алтында нә өз марагларыны дүшүнән инсан һакимијјәтләри, нә вәтәндашлары үсјана тәһрик едән сијасәт, нә дә етник груплар арасында чәкишмәләрә сәбәб олан әдавәт олмајаҹаг. Бунунла да мүһарибәләрә сон гојулаҹаг. Аллаһ вәд едир: «Онлардан хәтәр ҝәлмәјәҹәк, һеч нәји тәләф етмәјәҹәкләр. Чүнки сулар дәнизи долдурдуғу кими, дүнја башдан-баша Јеһова барәдә биликлә долаҹаг» (Әшија 11:9).

«Јерин бир уҹундан о бири уҹунадәк дөјүшләри кәсир, каманы гырыр, низәни сындырыр, ҹәнҝ арабаларыны ода атыр» (Зәбур 46:9).