Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Үзүнүздән тәбәссүм әксик олмасын

Үзүнүздән тәбәссүм әксик олмасын

КИМСӘ сизә ҝүлүмсәјәндә өзүнүзү неҹә һисс едирсиниз? Јәгин сиз дә гејри-ихтијари ҝүлүмсәјир вә гаршы тәрәфин әһвали-руһијјәсинин сизә неҹә сирајәт етдијинин фәргинә варырсыныз. Бәли, тәбәссүмдән тәбәссүм доғур вә инсанда хош һиссләр ојадыр. Фәрги јохдур ҝүлүмсәјән јахыныныздыр, јохса танымадығыныз бири. Магдалена адлы бир ханым дејир: «Мәрһум әрим Ҹорҹун чох меһрибан бир тәбәссүмү вар иди. Онунла ҝөзләримиз тоггушанда үрәјимә раһатлыг, сакитлик чөкүрдү».

Сәмими тәбәссүм мүсбәт әһвали-руһијјәнин, мәсәлән, севинҹ, хошбәхтлик вә нәшә кими һиссләрин ифадәсидир. Бир мәгаләдә јазылыб ки, ҝүлүмсәмәк һәр бир инсана хасдыр. Һәмин мәгаләдә һәмчинин дејилир ки, һәтта дүнјаја јени ҝәлән көрпә дә «үз ифадәләрини ајырд едә билир... Тәбәссүм бизә һәм гаршы тәрәфин әһвалыны мүәјјән етмәјә, һәм дә онунла сонракы рәфтарымыза тәсир едир» (Психоложи Елмләр Ассосиасијасынын «Мүшаһидәчи» адлы онлајн журналы).

АБШ-ын Һарвард Университетинин тәдгигатчылары бир груп ортајашлы хәстә вә онлара гуллуг едән тибб ишчиләри арасында арашдырма апарыблар. Тибб ишчиләринин сималарында «мүлајимлик, гајғыкешлик, диггәт вә шәфгәт» әкс олунанда хәстәләр өзләрини даһа јахшы һисс едирдиләр вә бу, онларын физики, әгли сағламлығына мүсбәт тәсир ҝөстәрирди. Тибб ишчиләри сојуг мүнасибәт ҝөстәрәндә исә бунун там әкси олурду.

 Тәбәссүмүн өзүмүзә дә фајдасы аз дејил. Мәсәлән, арашдырмалар ҝөстәрир ки, тәбәссүм инсанын өзүнә әминлијини, хошбәхтлик һиссини артырыр вә стресси азалдыр. Гашгабаглы олмаг исә инсанын зијанына олур.

ТӘБӘССҮМ ӘҺВАЛЫ ГАЛДЫРЫР

Јеһованын Шаһиди олан Магдалена вә аиләси насизм идеолоҝијасыны гәбул етмәдикләри үчүн Икинҹи Дүнја мүһарибәси заманы Алманијанын Равенсбрүк һәбс дүшәрҝәсинә сүрҝүн едилмишдиләр. О дејир: «Бәзән кешикчиләр бизә диҝәр мәһкумларла сөһбәт етмәјә иҹазә вермирдиләр, анҹаг онлар үз ифадәмизә нәзарәт едә билмәздиләр. Кифајәт иди ки, анамла баҹымын үзүндә тәбәссүм ҝөрүм. Дәрһал әһвалым галхыр вә дөзмәјә ҝүҹүм олурду».

Бәлкә дә һәјат гајғыларыныз уҹбатындан ҝүлмәјин нә демәк олдуғуну унутмусунуз. Анҹаг јаддан чыхармајын ки, һиссләр дүшүнҹәләрдән доғур (Мәсәлләр 15:15; Филиппилиләрә 4:8, 9). Буна ҝөрә дә нә гәдәр чәтин олса да, чалышын мүмкүн гәдәр диггәтинизи хош, мүсбәт шејләрә ҹәмләјәсиниз *. Мүгәддәс Китабы охумаг вә дуа етмәк чохларына бу саһәдә көмәк едиб (Мәтта 5:3; Филиппилиләрә 4:6, 7). Аллаһын Кәламында «хошбәхтлик», «севинҹ» вә бу гәбилдән олан сөзләрә јүз дәфәләрлә раст ҝәлинир! Бәлкә, вахт ајырыб һәр ҝүн бир-ики сәһифә охујасыныз? Ким билир, бир дә ҝөрәҹәксиниз ки, үзүнүзә ҝүлүш гонуб.

Бундан әлавә, башгаларынын сизә ҝүлүмсәмәјини ҝөзләмәјин. Тәшәббүсү үзәринизә ҝөтүрүб киминсә ҝүнүнә аз да олса хошбәхтлик гатын. Бәли, сизин тәбәссүмүнүз өзүнүзә вә әтрафыныздакы инсанлара верә биләҹәјиниз илаһи немәтдир.

^ абз. 8 «Ојанын!» журналынын 2013-ҹү ил нојабр сајында дәрҹ олунан «Сизин үчүн дә һәр ҝүн “бајрамдыр”?» адлы мәгаләјә (рус.) бахын.