Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Онларын мәһәббәти бизә дәрин тәсир бағышлады»

«Онларын мәһәббәти бизә дәрин тәсир бағышлады»

2015-ҹи ил 25 апрел тарихиндә Һиндистанын шималында јерләшән бөјүк дағлыг әразидә, Непалда 7,8 бал ҝүҹүндә зәлзәлә олду. Зәлзәлә пајтахт Катмандудан 80 километр шимал-гәрбдә баш вермишди. 8500 нәфәрдән чох инсанын һәјатына сон гојан бу зәлзәлә Непалын тарихиндә ән чох инсан тәләфатына сәбәб олан тәбии фәлакәт кими гејдә алынды. Фәлакәт заманы јарым милјондан чох ев јарарсыз һала дүшдү. Непалда олан 2200 Јеһованын Шаһидинин әксәријјәти зәрәр чәкмиш әразидә јашајырды. Тәәссүфләр олсун ки, бир Јеһованын Шаһиди ики ушағы илә бирҝә һәлак олду.

Мишел адлы бир Јеһованын Шаһиди дејир: «Зәлзәлә баш верән заман Јеһованын Шаһидләри ибадәт евләриндә өз ҝөрүшләрини кечирирдиләр. Әҝәр һәмин вахт әксәријјәт евдә олсајды, шүбһәсиз, даһа чох инсан тәләфаты оларды». Неҹә олду ки, ибадәт ҝөрүшүндә оланлар сағ галды? Ибадәт евинин тикилиши бөјүк рол ојнамышды.

«ХЕЈРИНИ ИНДИ ҜӨРҮРҮК!»

Непалдакы ибадәт евләри зәлзәләјә давамлы шәкилдә тикилиб. Ибадәт евләринин тикинтисиндә иштирак етмиш Ман Баһадур дејир: «Биздән тез-тез сорушурдулар ки, белә балаҹа тикилиләрин бүнөврәсини нијә бу гәдәр мөһкәм едирсиниз? Биз бунун хејрини инди ҝөрүрүк!» Фәлакәтдән сонра ибадәт евләрини сығынаҹаг кими истифадә етмәјә иҹазә верилди. Зәлзәләдән сонракы титрәмәләрә рәғмән һәм Јеһованын Шаһидләри, һәм дә гоншулар өзләрини орада тәһлүкәсизликдә һисс едирдиләр.

Јеһованын Шаһидләри вә гоншулар ибадәт евинә сығыныблар

Мәсул гардашлар тез бир заманда иткин дүшмүш јығынҹаг үзвләрини ахтармаға башладылар. Бабита адлы Јеһованын Шаһиди дејир: «Јығынҹагдакы ағсаггаллар баҹы-гардашларын рифаһыны өзләринкиндән үстүн тутурдулар. Онларын мәһәббәти бизә дәрин тәсир бағышлады». Зәлзәләдән бир ҝүн сонра Јеһованын Шаһидләринин Непалдакы филиалындан үч гардаш, һәмчинин сәјјар хидмәтчиләр јығынҹагларын тәләбатыны мүәјјән етмәк вә јығынҹағын ағсаггалларына дәстәк олмаг үчүн һәмин әразијә ҝәлдиләр.

Баш идарәдән ҝәлән Гари Бро гардаш зәрәрчәкәнләрә баш чәкир

Зәлзәләдән алты ҝүн сонра Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсиндән Гари Бро вә һәјат јолдашы Руби Непала ҝәлдиләр. Непалдакы филиалдан ҝәлмиш гардашлардан бири олан Рубен дејир: «Катмандуда баш верән гарышыглыға, һәмчинин јералты тәканлар ҝөрә Гари гардашын бура ҝәлә биләҹәјинә әмин дејилдик. Анҹаг о, бура ҝәлмәјә гәти гәрарлы иди вә ҝәлди дә. Орада јашајан Јеһованын Шаһидләри бу гардашын онлары зијарәт етдијинә ҝөрә чох севиндиләр».

«БИР-БИРИМИЗӘ ДАҺА ЈАХЫН ОЛДУГ»

Непалдакы офисдә ишләјән Силас адлы Јеһованын Шаһиди дејир: «Телефонларымыз тәмир олунандан сонра ҝеҹә-ҝүндүз зәнҝләр ҝәлирди! Дүнјанын һәр јериндән олан иман баҹы-гардашларымыз бизә ҝөрә чох нараһат идиләр. Бәзиләринин дилләрини баша дүшмәсәк дә, һисс едирдик ки, онлар бизи севир вә бизә көмәк етмәк истәјирләр».

Авропадан ҝәлән тибби һејәт зәрәрчәкәнләрә јардым едир

 Зәлзәләдән бир нечә ҝүн сонра Непалын диҝәр әразиләриндә јашајан Јеһованын Шаһидләри зәрәрчәкмишләр үчүн ибадәт евләринә азугә ҝәтирдиләр. Һәмчинин Тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә јардым комитәси тәшкил олунду вә тезликлә Бангладешдән, Һиндистандан, Јапонијадан вә диҝәр әразиләрдән јардым ҝәлмәјә башлады. Бир нечә ҝүнүн ичиндә Авропадан Јеһованын Шаһидләриндән ибарәт тибб һејәти ҝәлди вә ибадәт евләринин бириндә онлар үчүн шәраит јарадылды. Онлар дәрһал ишә башладылар. Бу һејәт зәлзәләдән зәрәрчәкәнләрә тәкҹә физики јардым ҝөстәрмирдиләр, һәмчинин емосионал ҹәһәтдән дәстәк олурдулар.

Әксәријјәтинин кечирдији һиссләри кечирән Уттара адлы бир гадын дејир: «Зәлзәлә олдугҹа горхунҹ иди. Амма бундан сонра бир-биримизә даһа јахын олдуг». Бәли, зәлзәлә Јеһованын халгынын нә бир-биринә, нә дә Она олан мәһәббәтини сарсыда билмәди.