Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Дәниз самурунун хәзи

Дәниз самурунун хәзи

СОЈУГ суларда јашајан бир чох мәмәли һејванлар дәриалты пиј тәбәгәсинин галынлығы сајәсиндә бәдәнләрини исти сахлаја билирләр. Дәниз самуру исә башга бир изолјасија үсулунун — галын хәзин сајәсиндә исти галыр.

Мәлумат. Дәниз самурунун хәзиндәки түкләр диҝәр мәмәли һејванларынкы илә мүгајисәдә даһа сыхдыр. Дәрисинин һәр квадрат сантиметриндә 155 000 түк вар. Дәниз самуру үзәркән дәрисинин түкләри бәдәнинә јахын наһијәдә һава тәбәгәси јарадыр. Һава изолјасија ролуну ојнајараг сојуг сујун һејванын дәриси илә бирбаша тәмасынын гаршысыны алыр. Бунун сајәсиндә бәдәнин температуру сабит галыр.

Алимләр инаныр ки, дәниз самурунун хәзиндән өјрәниләси чох шеј вар. Белә ки, онлар түкләри мүхтәлиф узунлугда вә түкләр арасы мәсафәси фәргли олан бир сыра сүни хәзләр һазырлајараг үзәриндә тәҹрүбәләр апарыблар. Нәтиҹәдә, белә гәнаәтә ҝәлибләр ки, «түкләр нә гәдәр сых вә узун оларса, дәринин сәтһи бир о гәдәр сукечирмәз вә гуру галар». Бир сөзлә, дәниз самурлары, сөзүн әсл мәнасында, өз мүкәммәл хәзләри илә өјүнә биләрләр.

Алимләр үмид едир ки, онларын тәдгигатлары сукечирмәз материалларын истеһсалы саһәсиндә инкишафа сәбәб олаҹаг. Кимсә дүшүнә биләр ки, сојуг суларда үзмәли олан инсанлар дәниз самурунун хәзинә охшар түклү далғыҹ костјумлары ҝејинсәләр, даһа јахшы олар.

Неҹә фикирләширсиниз? Дәниз самурунун сојугкечирмәз хәзи тәкамүл нәтиҹәсиндә јараныб, јохса јарадылыш мөҹүзәсидир?