Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Тәмиз ад инсана башгаларынын етибарыны вә һөрмәтини газандырыр

«Тәмиз ад бөјүк сәрвәтдән үстүндүр»

«Тәмиз ад бөјүк сәрвәтдән үстүндүр»

ДҮНЈАДА тәмиз, шәрәфли ада о дәрәҹәдә бөјүк дәјәр верилир ки, һәтта бәзи өлкәләрдә инсанлар адларыны сығорталајырлар. Бу сығорта инсанлары башга шејләрлә јанашы бөһтандан да (шифаһи, јазылы вә күтләви информасија васитәләри илә јајылан бөһтан) горумаг мәгсәди дашыјыр. Бу вәзијјәт чох гәдим бир мәсәли јадымыза салыр: «Тәмиз ад бөјүк сәрвәтдән үстүндүр, шәрәф гызыл-ҝүмүшдән јахшыдыр» (Мәсәлләр 22:1). Бәс тәмиз ады вә шәрәфи, јәни һөрмәти неҹә газанмаг олар? Бу саһәдә ән кечәрли мәсләһәтләри Аллаһын Кәламындан тапа биләрик.

Мисал олараг, ҝәлин Зәбур китабынын 15-ҹи мәзмуруну нәзәрдән кечирәк. Мәзмурун јазары «[Аллаһын] чадырында ким меһман олар?» суалына белә ҹаваб вермишди: «О кәс ки... әмәлләри доғрудур, үрәјиндә һәгигәти данышар, дилиндән бөһтан чыхмаз, башгасына пислик етмәз, достуна гара јахмаз, алчаг адамы ҝөрән ҝөзү јохдур,.. зәрәринә олса белә, әһдиндән дөнмәз,.. рүшвәт алмаз» (Зәбур 15:1—5). Бу ҹүр јүксәк әхлаг дәјәрләри илә јашајан инсана ким һөрмәт етмәз?!

Мәсәлләр 15:33 ајәсиндә јазылыб: «Садәлик шәрәф ҝәтирәр». Бәли, инсаны һөрмәтә чатдыран башга бир хүсусијјәт садәлик вә ја тәвазөкарлыгдыр. Мәсәлән, тәвазөкар инсан өзүндәки нөгсанлары ҝөрүр вә онлары дүзәлтмәк үчүн вар ҝүҹү илә чалышыр. Һәмчинин тәвазөкар инсан киминсә хәтринә дәјәндә үзр истәмәјә утанмыр (Јагуб 3:2). Гүрурлу инсан исә буну өзүнә сығышдырмыр, әксинә, гаршы тәрәфдән дәрһал инҹијир. Мәсәлләр 16:18 ајәси бизи хәбәрдар едир: «Әҹәлдән габаг гүрур, сүгутдан өнҹә тәкәббүр ҝәләр».

Бәс кимсә тәмиз адыныза ләкә ҝәтирәрсә, неҹә давранарсыныз? Ола билсин, чох һирсләнәр вә мәсәләни јолуна гојмаг үчүн дәрһал һәрәкәтә кечәрсиниз. Амма јахшы оларды ки, әввәлҹә өзүнүздән сорушасыныз: «Адымын мүдафиәсинә галхсам, адыма јахылан бөһтан вә јалан даһа да чох јајылмајаҹаг?» Бәзән белә һалларда сиз мәһкәмәјә мүраҹиәт едә биләрсиниз, амма әввәлҹә јахшы оларды, Мүгәддәс Китабын нөвбәти мәсләһәтинә әмәл едәсиниз: «Мәһкәмә ачмаға тәләсмә,.. гоншунла чәкишмәни апар» (Мәсәлләр 25:8, 9) *. Бу һикмәтли мәсләһәтә әмәл етмәклә сиз һәмчинин өзүнүзү мәһкәмә ишинә сәрф олунан бөјүк мигдарда хәрҹләрдән азад етмиш оларсыныз.

Мүгәддәс Китаб садәҹә дини китаб дејил. Бу китаб һәмчинин һәјат јолунда инсанлара бәләдчилик едән етибарлы мәсләһәтчидир. Орадакы һикмәтли кәламлара итаәт едән инсан дәрин һөрмәтә лајиг вә тәмиз ад газандыран кејфијјәтләрә јијәләнир.

^ абз. 5 Мүбаһисәләри һәлл етмәклә бағлы мәсләһәтләри һәмчинин бу ајәләрдә тапа биләрсиниз: Мәтта 5:23, 24; 18:15—17.