Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 2, 2017

Ушаг кәдәрли оланда

Ушаг кәдәрли оланда

Аилә үзвүндән кимисә итирдијинә ҝөрә үрәјин ган ағлајыр? Бәс бу дәрдә дөзмәјә сәнә нә көмәк едә биләр? Бу мәгаләдән Мүгәддәс Китабын үч ҝәнҹә неҹә көмәк еләдији һагда өјрәнә биләрсән.

Дами

ДАМИНИН ҺАДИСӘСИ. Әввәл-әввәл атамын садәҹә баш ағрылары олурду. Анҹаг бир дәфә ағрылары кәскин артды. Анам дәрһал тәҹили јардым чағырды. Тибб ишчиләринин ону ҝөтүрүб апардығы ан һәлә дә ҝөзүмүн габағындадыр. Ағлыма да ҝәлмәзди ки, бу, атамы ҝөрдүјүм сон ҝүн олаҹаг. Үч ҝүндән сонра атам аневризма хәстәлијиндән һәјатыны итирди. О вахт мәним ҹәми алты јашым вар иди.

Узун илләр атамын өлүмүнә ҝөрә өзүмү ҝүнаһландырырдым. Һәкимләрин атамы апардыглары аны ҝөзүмүн габағына ҝәтириб өзүмдән сорушурдум: «Нијә әлини јанына саллајыб дурмушдун? Нијә һеч нә етмәдин?» Атамдан јашҹа бөјүк хәстә инсанлары ҝөрәндә өз-өзүмә дејирдим: «Нијә онлар јашајыр, мәним атам исә өлүб?» Анҹаг анам мәнә кечирдијим һиссләри дилә ҝәтирмәјә көмәк етди. Јеһованын Шаһиди олан диндашларымыз да бу чәтин вахтларымызда бизә чох дајаг олдулар.

Чохларынын фикринҹә, инсан фаҹиә баш верән заман сарсылыр, амма вахт кечдикҹә өзүнә ҝәлир. Мәндә исә һәр шеј тәрсинә олду. Мән атамын јохлуғуну јенијетмә јашларыма кими елә дә дәрк етмирдим.

Валидејнини итирән ҝәнҹләрә мәсләһәтим будур: «Кечирдијиниз һиссләри киминләсә бөлүшүн. Үрәјинизи нә гәдәр тез бошалтсаныз, бунун сизә бир о гәдәр чох хејри олаҹаг».

Һәјатынын ән өнәмли ҝүнләриндә атанын сәнин јанында олмамасы чох чәтин бир шејдир. Анҹаг Аллаһын Кәламындакы бир ајә мәнә тәсәлли верир: «[Аллаһ] онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк. Артыг өлүм олмајаҹаг. Нә дәрд, нә фәрјад, нә дә ағры олмајаҹаг» (Вәһј 21:4).

Дерик

ДЕРИКИН ҺАДИСӘСИ. Атамла балыға ҝетдијимиз вә чадыр гуруб дағларда галдығымыз ҝүнләр һәјатымын ән хош хатирәләридир. Атам дағлары чох севәрди.

Онун үрәјиндә проблем вар иди. Јадымдадыр, лап балаҹа оланда бир-ики дәфә хәстәханаја онун јанына ҝетмишдим. Амма хәстәлијинин ҹидди олдуғуну баша дүшмүрдүм. Доггуз јашым оланда атам үрәк хәстәлијиндән вәфат етди.

О өләндән сонра ҝеҹә-ҝүндүз ағлајырдым. Елә бил боғулурдум, һеч кимлә данышмаг истәмирдим. О ҝүнләр һәјатымын ән гара ҝүнләри иди. Нәсә етмәјә һәвәсим олмурду. О вахт килсәјә ҝедирдим. Орадакы ҝәнҹләр әввәл-әввәл мәнә диггәт ҝөстәрсәләр дә, бу, узун чәкмәди. Килсәдәкиләр  мәнә белә тәсәлли верирдиләр: «Атанын өмрү бура гәдәр имиш», «Аллаһ белә мәсләһәт билиб», «О, инди ҝөјдә, Аллаһын јанындадыр». Онларын бу дедикләри үрәјими сакитләшдирмирди. Һәмин вахт бу һагда Аллаһын Кәламында нә јазылдығыны билмирдим.

Әввәл анам, сонра исә гардашымла мән Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладыг. Беләҹә, Мүгәддәс Китабдан өлүләрин агибәти вә Аллаһын өлүләри дирилдәҹәји барәдә өјрәндик (Јәһја 5:28, 29). Амма мәнә даһа чох Әшија 41:10 ајәси көмәк етди. Орада Аллаһ дејир: «Горхма, Мән сәнинләјәм. Тәлаша дүшмә, сәнин Аллаһын Мәнәм. Сәнә гүввәт верәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм» (Әшија 41:10). Чәтин анларымда Аллаһын мәнимлә олдуғуну билмәк мәнә чох тәсәлли верирди, елә инди дә верир.

Ҹени

ҸЕНИНИН ҺАДИСӘСИ. Анам хәрчәнҝдән вәфат едәндә мәним једди јашым вар иди. О ҝүн дәһшәтли јуху кими иди. Анам евдә өлдү, һәмин ҝүн бабамҝил дә биздәјди. Һамы сакит иди. Јадымдадыр, һәмин ҝүн ахшам гајғанаг једик. Санки, һәјатым тәдриҹән алт-үст олурду.

Һәмин вахт вә илләр сонра да дүшүнүрдүм ки, кичик баҹыма ҝөрә ҝүҹлү олмалыјам, буна ҝөрә дә дәрдими ичимдә чәкирдим. Гәлбимдәки јараны инди дә ҝизләдирәм, бу исә сағламлыға зијандыр.

О вахт Јеһованын Шаһидләринин ҝөстәрдији мәһәббәти вә гајғыны һеч вахт унутмарам. Биз ибадәт ҝөрүшләринә тәзә-тәзә ҝедирдик, амма диндашларымыз бизим гајғымыза елә галырдылар ки, санки, бизи узун илләрдир таныјырлар. Јалан олмасын, атам бүтүн ил әрзиндә бир дәфә дә олсун јемәк биширмәди, чүнки һәр ҝүн јемәјимиз гапымызын ағзында һазыр олурду.

Ән севдијим ајәләрдән бири Зәбур 25:16, 17 ајәләридир. Орада пејғәмбәр Аллаһа фәрјад едиб дејир: «Нә олар, үзүнү мәнә чевир, мәнә лүтф ҝөстәр, ахы тәнһајам, начарам. Көнлүмүн губары артыб, гәм јүкүнү үстүмдән ҝөтүр» (Зәбур 25:16, 17). Кәдәрә гәрг оланда тәк олмадығымы билмәк гәлбимә тохтаглыг верир. Аллаһым һәмишә мәнимләдир. Мүгәддәс Китабын сајәсиндә әлими һәјатдан үзмәдим, фикрими јахшы шејләрә, мәсәлән, дирилмә вәдинә ҹәмләмәји өјрәндим. Јер үзү Ҹәннәтдә анамы јенидән ҝөрмәк үмидим вар, һәмин вахт о, там сағлам олаҹаг (2 Бутрус 3:13).

Аллаһ-Таала јаслы инсанлара һансы тәсәллини верир? «Сизә әзиз адам өләндә» брошүрүндә бу һагда әтрафлы данышылыр. Брошүрү www.jw.org/az сајтындан пулсуз јүкләјә биләрсиниз. (НӘШРЛӘР > КИТАБ ВӘ БРОШҮРЛӘР бөлмәсинә бахын.)