Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 6, 2017

Милфорд-Саунд

 ӨЛКӘЛӘР ВӘ ХАЛГЛАР

Јени Зеландијаја сәјаһәт

Јени Зеландијаја сәјаһәт

МАОРИ тајфалары тәхминән 800 ил бундан өнҹә минләрлә километр мәсафәни гәт едәрәк океанын диҝәр тәрәфиндә — Јени Зеландијада мәскунлашдылар. Онлар бурада тәрк етдикләри тропик Полинезија адаларына бәнзәмәјән бир јер кәшф етдиләр. Бура дағларын, гарын, бузлагларын вә термал булагларын мәскәни иди. Диҝәр көчәри тајфалар исә бураја тәхминән беш әср сонра узаг Авропадан көч едибләр. Бу ҝүн Јени Зеландија әһалисинин әксәријјәти һәм Англосакс, һәм дә Полинезија мәншәли адәт-әнәнәләри таныјыр. Әһалинин тәхминән 90 фаизини шәһәр сакинләри тәшкил едир. Јени Зеландијанын пајтахты Веллингтон дүнјанын ән ҹәнубда јерләшән пајтахт шәһәри олмасы илә фәргләнир.

Шимал Адасында гајнар палчыг ҝөлмәчәләри

 Диҝәр әразиләрдән тәҹрид олмасына бахмајараг, Јени Зеландија чохсајлы һејранедиҹи тәбиәт контрастлары илә һәр ил үч милјондан чох турист ҹәлб едир.

Ҝүмүшү ајыдөшәји ағаҹынын һүндүрлүјү 10 метрдән јүксәк олур

1948-ҹи илә гәдәр һесаб едилирди ки, уча билмәјән гушлар синфиндән олан такахенин нәсли кәсилиб

Јени Зеландија зәнҝин вәһши тәбиәти илә өјүнүр. Бурада дүнјанын һеч бир јериндә олмадығы гәдәр уча билмәјән гуш нөвләри вар. Јени Зеландија һәмчинин 100 илдән чох јашајан кәртәнкәләләр јарымдәстәсинә аид туатаранын мәскәнидир. Бурада јерли мәмәлиләрдән јалныз бир нечә јараса нөвү, һәмчинин балина вә делфинләр дахил олмагла, бир нечә бөјүк дәниз мәмәлиси вар.

Јеһованын Шаһидләри тәхминән 120 илдир ки, Јени Зеландијада фәалијјәт ҝөстәрир. Онлар бурада Полинезија дилләри олан ниуе, раротонга, самоа вә тонга дили дә дахил олмагла, ән азы 19 дилдә Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирир.

Маориләр милли ҝејимдә рәгс едәрәк маһны охујур