Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ојанын!  |  № 4, 2017

 АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК | НИКАҺ

Ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә

Ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә

ПРОБЛЕМ

Чох вахт ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә әрлә арвада чох чәтин олур. Јалныз икисинин галдығы бу «јувада» онлар өзләрини јад һисс едир, санки, јад инсанла бир евдә јашајырлар. Гари Нјуман адлы бир аилә мәсләһәтчиси дејир: «Ушаглары аиләни тәрк едәндән сонра бир-бирилә үнсијјәт етмәјә чәтинлик чәкән чох аиләләрлә сөһбәт етмишәм. Ушаглар ҝедәндән сонра [валидејнләр] бир-бирилә данышмаға сөз тапмырлар» *.

Ола билсин, бу һал сизин дә аиләдә јашаныр. Белә исә ҝәлин ҝөрәк һәјат јолдашынызла әввәлки исти мүнасибәти бәрпа етмәјә нә көмәк едәр. Әввәлҹә ҝәлин мүәјјән едәк, сизинлә һәјат јолдашыныз арасында бу учурумун јаранмасына нә сәбәб олуб.

СӘБӘБ

Узун илләр ушаглар һәјатынызда әсас јери тутуб. Ушаглары олан әр вә арвад, адәтән, никаһдан чох өвладларыны дүшүнүрләр, онларын еһтијаҹыны биринҹи јерә гојурлар. Ата-ана мәсулијјәти онларын башыны о дәрәҹәдә гатыр ки, әр-арвад олдуглары јаддан чыхыр вә ушаглар бөјүјүб аиләни тәрк едәндә бу аҹы һәгигәт өзүнү бүрузә верир. 59 јашы олан аиләли бир гадын дејир: «Ушаглар бизимлә галанда әримлә ән азындан бирликдә нә исә едирдик. Амма ушаглар ҝедәндән сонра һәрә өзү үчүн јашајыр». Һәтта бир дәфә о, әринә демишди ки, «биз бир-биримизә мане олуруг».

Бәзи ҹүтлүкләр һәјатларынын бу јени мәрһәләсинә һазыр олмурлар. Һәјатында бу ҹүр дәјишиклик баш верән ҹүтлүкләр барәдә бир китабда дејилир: «Бир чох ҹүтлүкләр өзләрини јени аилә гуран инсанлар кими һисс едирләр» («Empty Nesting»). Онлара елә ҝәлир ки, ортаг мараглары јох дәрәҹәсиндәдир, буна ҝөрә дә һәрә өзү үчүн јашамаға башлајыр. Онлар артыг һәјат јолдашы јох, отаг јолдашы олурлар.

Сиз дә ејни һиссләри јашајырсынызса, мәјус олмајын, чыхыш јолу вар. Һәтта һәјатынызын бу јени сәһифәси сизә чохлу севинҹ ҝәтирә биләр. Бу ишдә сизә Мүгәддәс Китаб көмәк едәҹәк. Ҝәлин ҝөрәк неҹә.

 СИЗ НӘ ЕДӘ БИЛӘРСИНИЗ?

Вәзијјәтлә барышын. Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, инсан јеткин јаша чатанда ата анасыны тәрк едәҹәк (Јарадылыш 2:24). Бир валидејн кими сизин борҹунуз өвладынызы һәјатын бу мүһүм мәрһәләсинә һазырламаг, ушағынызда мүстәгил һәјатда она лазым олаҹаг баҹарыглар јетишдирмәк иди. Әҝәр мәсәләјә бу тәрәфдән бахсаг, ушағынызын аиләни тәрк етмәси фәхр дујмаг үчүн бир сәбәбдир (Мүгәддәс Китаб принсипи: Марк 10:7).

Тәбии ки, ушаг еви тәрк етмәклә өвладлыгдан чыхмыр, сиз һәмишә онун валидејни олаҹагсыныз. Амма бундан сонра сиз «нәзарәтчи» јох, «мәсләһәтчи» ролуну ојнајаҹагсыныз. Һәјатынызын бу јени мәрһәләси сизә өвладынызла сых мүнасибәти горумаға, әсас диггәти исә һәјат јолдашыныза јөнәлтмәјә көмәк едәҹәк * (Мүгәддәс Китаб принсипи: Мәтта 19:6).

Һиссләринизи бир-биринизә данышын. Һәјат јолдашыныза бу јенилијин сизә неҹә тәсир етдијини данышын, о да сизә өз һиссләри барәдә данышанда диггәтлә гулаг асын. Сәбирли олун вә анлајыш ҝөстәрин. Тәбии ки, әр-арвад мүнасибәтини мөһкәмләндирмәк үчүн вахт лазымдыр, амма гој бу сизи горхутмасын, зәһмәт чәкмәјә дәјәр (Мүгәддәс Китаб принсипи: 1 Коринфлиләрә 13:4).

Бирликдә нә исә един. Отуруб бир аилә кими бирликдә нәләр едә биләҹәјиниз, һансы мәгсәдләрә ҹан ата биләҹәјиниз барәдә сөһбәт един. Ушаг бөјүдүб һәдди-бүлуға чатдырдығыныз үчүн чохлу тәҹрүбә топламысыныз. Бу тәҹрүбәниздән истифадә едәрәк башгаларына көмәк един (Мүгәддәс Китаб принсипи: Әјјуб 12:12).

Илк мәһәббәти аловландырын. Бир вахтлар бир-бириниздә хошунуза ҝәлән ҹәһәтләри јадыныза салын. Бирҝә кечирдијиниз илләри вәрәгләјин, бирликдә ашдығыныз чәтинликләри хатырлајын. Беләҹә, һәјатынызда ачылан бу јени сәһифә ән ҝөзәл сәһифәләрдән бири ола биләр. Вәзијјәти дүзәлтмәк үчүн бирҝә чалышмагла аилә телләрини мөһкәмләндирәҹәк вә сизи бирләшдирән о илк мәһәббәти аловландыраҹагсыныз.

^ абз. 4 «Емосионал хәјанәт» китабындан («Emotional Infidelity»).

^ абз. 12 Ушаглары һәлә јеткин јаша чатмамыш әр вә арвад һәјат јолдашы илә «бир бәдән» олдуғуну унутмамалыдыр (Марк 10:8). Ушаглар валидејнләринин бир-биринә јахын вә меһрибан олдуғуну ҝөрәндә өзләрини раһат һисс едирләр.