Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Гәдим ибрани һәрфләри илә јазылмыш Аллаһын адына Мүгәддәс Китабын илк әлјазмаларында дәфәләрлә раст ҝәлинир

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Аллаһын ады

Аллаһын ады

Милјонларла инсан Аллаһа Рәбб, Күлли-Ихтијар, Танры вә ја елә Аллаһ кими мүраҹиәт едир. Лакин Онун шәхси ады вар. Бәс Аллаһа ады илә мүраҹиәт етмәк нә дәрәҹәдә ваҹибдир?

Аллаһын ады нәдир?

ИНСАНЛАР НӘ ДЕЈИР?

 

Хачпәрәстләрин чоху Аллаһын адынын Иса олдуғуна инаныр. Бир башгалары иддиа едир ки, Аллаһ тәк олдуғу үчүн Она ады илә мүраҹиәт етмәк ваҹиб дејил. Диҝәрләри исә Аллаһын адыны чәкмәјин дүзҝүн олмадығыны һесаб едир.

МҮГӘДДӘС КИТАБДА НӘ ДЕЈИЛИР?

 

Аллаһын ады Иса ола билмәз, чүнки о, Гүдрәт Саһиби дејил. Һәтта Иса давамчыларына Аллаһа белә дуа етмәји өјрәдирди: «Гој адын мүгәддәс тутулсун» (Лука 11:2). О өзү дә Аллаһа: «Өз адыны уҹалт», — дејә дуа едирди (Јәһја 12:28).

Мүгәддәс Китаб васитәсилә Аллаһ бәјан едир: «Мән Јеһовајам. Адым будур. Шанымы һеч кәсә вермәрәм» (Әшија 42:8). Јеһова ады ибрани дилиндә дөрд һәрфдән — ЈҺВҺ самитләриндән ибарәт олан адын Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмәсидир. Азәрбајҹан дилиндә бу ад һәмчинин Јәһва кими дә мәлумдур. Бу ад Төвратда тәхминән 7000 дәфә ишләнир *. Јеһова ады Мүгәддәс Китабда ады чәкилән Ибраһим, Муса вә Давуд кими пејғәмбәрләрин адындан, һәтта «Аллаһ», «Гүдрәт Саһиби», «Рәбб» кими сифәтләрдән даһа чох раст ҝәлинир.

Мүгәддәс Китабын һеч бир јериндә јазылмајыб ки, Аллаһ адынын һөрмәтҹил шәкилдә чәкилмәсини гадаған едир. Әксинә, орадан ајдын ҝөрмәк олар ки, Аллаһын хидмәтчиләри Онун адыны чәкинмәдән истифадә едирдиләр. Һәтта онлар өвладларына Јеһова ады дахил олан адлар верирдиләр. Мәсәлән, Илјас пејғәмбәрин ады «Аллаһым Јеһовадыр», Зәкәријјә пејғәмбәрин ады «Јеһова хатырлады» мәнасыны верир. Һәмчинин онлар ҝүндәлик сөһбәтләриндә Аллаһын адыны истифадә етмәјә тәрәддүд етмирдиләр (Рут 2:4).

Аллаһ Онун адыны чәкмәјимизи истәјир. О, Өз Кәламы васитәсилә бизи тәшвиг едир: «Јеһоваја шүкүр един, адыны чағырын» (Зәбур 105:1). Һәтта Аллаһ дејир ки, «Онун адыны дүшүнәнләр һаггында» хатирә китабы јазылыр (Мәлаки 3:16).

«Гој инсанлар билсин ки, ады Јеһова олан Сән, дүнјада тәк Сән уҹасан» (Зәбур 83:18).

 Аллаһын ады һансы мәнаны дашыјыр?

Бир сыра алимләрин гәнаәтинә ҝөрә, Јеһова ады ибраниҹә «олмасына сәбәб олур» мәнасыны верир. Бу, о демәкдир ки, Јеһова вәдләрини һәјата кечирмәк үчүн һәм Өзүнүн, һәм дә хилгәтин лазым олан анда истәдији кәс олмасына сәбәб олур. Сөзсүз ки, јалныз һәр шејә гадир Јарадан бу ады дашыја биләр.

БУ, СИЗИН ҮЧҮН ҺАНСЫ МӘНАНЫ КӘСБ ЕДИР?

 

Аллаһын адыны билмәк Она олан мүнасибәтинизә тәсир едәҹәк. Сиз Аллаһа даһа јахын ола биләҹәксиниз. Ахы адыны билмәдијиниз бир кәслә јахын мүнасибәт неҹә гура биләрсиниз? Аллаһын Өз адыны әјан етмәси ҝөстәрир ки, О, сизин Она јахынлашмағынызы истәјир (Јагуб 4:8).

Әмин ола биләрсиниз ки, вәдләрини јеринә јетирән Јеһова Аллаһ һәмишә Өз адына ујғун давраныр. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Адыны таныјанлар Сәнә тәвәккүл едир» (Зәбур 9:10). Аллаһын мәһәббәт, мәрһәмәт, шәфгәт вә әдаләт кими хүсусијјәтләринин ады илә бирбаша бағлы олдуғуну биләндә Она етибарыныз даһа да артаҹаг (Чыхыш 34:5—7). Аллаһын Өз вәдләрини јеринә јетирәркән хүсусијјәтләринә зидд давранмадығыны билмәк, һәгигәтән дә, бөјүк тәсәллидир.

Сөзсүз ки, Уҹа Јараданын адыны билмәк бөјүк шәрәфдир. Бунун сајәсиндә һәм инди, һәм дә ҝәләҹәкдә чохлу немәтләр әлдә етмәк имканыныз вар. Чүнки Аллаһ вәд едир: «Адымы таныдығы үчүн ону һифз едәҹәјәм» (Зәбур 91:14).

«Јеһованын адыны чағыран һәр кәс гуртулаҹаг» (Јуил 2:32).

Мүхтәлиф дилләрдә Аллаһын ады

^ абз. 9 Әксәр Мүгәддәс Китаб тәрҹүмәләриндә Аллаһын ады бөјүк һәрфләрлә јазылан «РӘББ» сөзү илә әвәз едилмиш, башга тәрҹүмәләрдә исә бу ад јалныз бәзи ајәләрә вә ја һашијәләрә дахил едилмишдир. Мүгәддәс Китабын «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндә исә Аллаһын ады бүтүн мәтн боју ҝениш истифадә олунуб.