Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Балыггулағылары

Балыггулағылары

БАЛЫГГУЛАҒЫЛАРЫ дәнизин дибиндәки ҝүҹлү тәзјигә мүгавимәт ҝөстәрәрәк молјускларын сәрт шәраитдә јашамасыны тәмин едир. Онларын горујуҹу хассәси мүһәндисләрин диггәтини ҹәлб етмишдир. Белә ки, автомобил истеһсалында вә иншаатда тәтбиг етмәк мәгсәдилә балыггулағыларын гурулушуну өјрәнмәјә башламышлар.

Мәлумат. Мүтәхәссисләр ики ҹүр балыггулағы формасыны арашдырмышлар: икитајлы вә спиралвары.

Нәтиҹәләр ҝөстәрди ки, икитајлы чанағын үз тәрәфиндәки хәтләр тәзјиги чанағын гырагларына доғру јөнәлдир. Спиралвары чанағын буруг формасы исә тәзјиги чанағын һәр ики уҹуна доғру истигамәтләндирир. Беләҹә, балыггулағыларын һәм икитајлы, һәм дә спиралвары формасында тәзјиг чанағын ән мөһкәм һиссәсинә дүшүр ки, бу да молјусклары зәдәләнмәкдән горујур.

Мүтәхәссисләр тәбии чанагларын вә сүни јолла дүзәлдилмиш (3Д принтер васитәсилә) чанагларын үзәриндә дајаныглылыг тести кечирибләр. Нәтиҹәләрдән мәлум олуб ки, тәбии чанагларын мүрәккәб сәтһинин тәзјигә давамлылығы сүни ҹанагларынкындан ики дәфә артыгдыр.

Јухарыдакы тәдгигатларын тәдбиги илә бағлы «Сајентифик Американ» журналында шәрһ едилир: «Бир ҝүн чанаг формалы автомобилиниз олса, һәм дәбли ҝөрүнәҹәксиниз, һәм дә тәһлүкәсизликдә олаҹагсыныз» («Scientific American»).

Неҹә фикирләширсиниз? Балыггулағынын гурулушу тәкамүл нәтиҹәсидир, јохса јарадылыш мөҹүзәси?