Mathaio 26:1-75

26  Jaanong e rile Jesu a sena go fetsa mafoko ano otlhe, a raya barutwa ba gagwe a re:  “Lo a itse gore malatsi a le mabedi go tloga jaanong ke tlolaganyo,+ mme Morwa motho o tla neelwa gore a bapolwe.”+  Foo baperesiti ba bagolo le banna ba bagolwane ba batho ba phuthega mmogo mo lolwapeng lwa moperesiti yo mogolo yo o neng a bidiwa Kaiafase,+  mme ba gakololana+ mmogo gore ba tshware Jesu ka maano a boferefere mme ba mmolaye.  Le fa go ntse jalo, ba nna ba re: “E seng kwa moletlong, gore go se ka ga tsoga pheretlhego epe mo bathong.”+  E rile go direga gore Jesu a bo a le kwa Bethani+ mo ntlong ya ga Simone wa molepero,+  mosadi mongwe yo o neng a tshotse kurwana ya alabasetere ya leokwane le le nkgang monate+ le le jang madi a mantsi a mo atamela, mme a le tshela mo tlhogong ya gagwe fa a ne a ntse ka go sekama fa tafoleng.  Ya re barutwa ba bona seno ba galefa ba re: “Ke ka ntlha yang fa go dirwa tshenyo e e kana kana?+  Gonne seno se ka bo se rekisitswe ka madi a le mantsi mme a newa batho ba ba humanegileng.”+ 10  E re ka Jesu a lemoga seno,+ a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo leka go tshwenya mosadi yono? Gonne o ntiretse tiro e e molemo.+ 11  Gonne lona lo na le bahumanegi ka metlha,+ mme ga lo na lo nna le nna ka metlha.+ 12  Gonne fa mosadi yono a tshela leokwane le le nkgang monate leno mo mmeleng wa me, o ne a dira seno go mpaakanyetsa phitlho.+ 13  Ammaaruri ke a lo raya, Gongwe le gongwe fela kwa dikgang tse di molemo di rerwang gone mo lefatsheng lotlhe, se mosadi yono a se dirileng le sone se tla bolelwa e le go mo gopola.”+ 14  Foo mongwe wa ba ba lesome le bobedi, yo o bidiwang Judase Isekariota,+ a ya kwa baperesiting ba bagolo 15  mme a re: “Lo tla nnaya eng gore ke mo okele mo go lona?”+ Ba mo tlhomamisetsa dipapetlana tsa selefera di le masome a mararo.+ 16  Jalo go tloga ka nako eo go ya pele a nna a batla sebaka se se molemo sa go mo oka.+ 17  Mo letsatsing la ntlha la dikuku tse di sa bedisiwang+ barutwa ba tla kwa go Jesu, ba re: “O batla re baakanye kae gore o jele tlolaganyo gone?”+ 18  A re: “Tsenang mo motseng kwa go Mokètè+ mme lo mo reye lo re, Moruti a re, ‘Nako ya me e e tlhomilweng e gaufi; ke tla ketekela tlolaganyo le barutwa ba me kwa legaeng la gago.’”+ 19  Mme barutwa ba dira jaaka Jesu a ne a ba laetse, ba baakanya dilo ba di baakanyetsa tlolaganyo.+ 20  Jaanong, e rile go sena go nna maitseboa,+ a bo a ntse ka go sekama fa tafoleng le barutwa ba ba lesome le bobedi.+ 21  Ya re ba ntse baa ja, a re: “Ammaaruri ke a lo raya, Mongwe wa lona o tla nkoka.”+ 22  Ka ba ne ba hutsafaditswe fela thata ke seno, ba simolola mongwe le mongwe go mo raya ba re: “Morena, ga se nna, ga ke re?”+ 23  Fa a fetola a re: “Yo o inang seatla sa gagwe le nna mo mogopong ke ene yo o tla nkokang.+ 24  Ke boammaaruri, Morwa motho o a tsamaya, fela jaaka go kwadilwe+ ka ga gagwe, mme a bo go latlhega+ monna yoo yo Morwa motho a okwang ke ene!+ Go ka bo go nnile molemo fa monna yoo a ka bo a se kile a tsalwa.” 25  Fa Judase yo o neng a tloga a mo oka, a fetola, a re: “Ga se nna, ga ke re, Rabi?” A mo raya a re: “Wena ka bowena o go buile.” 26  Ya re ba ntse ba tsweletse baa ja, Jesu a tsaya senkgwe+ mme, morago ga go rapela, a se ngathoganya+ mme, ya re a se naya barutwa ba gagwe, a re: “Tsayang, jang. Seno se kaya mmele wa me.”+ 27  Gape, a tsaya senwelo+ mme, ya re a sena go leboga, a se ba naya, a re: “Nwang mo go sone, lotlhe;+ 28  gonne seno se kaya+ ‘madi+ a kgolagano’+ a me, a a tla tshololelwang ba le bantsi+ gore ba itshwarelwe maleo.+ 29  Mme ke a lo bolelela, Go tloga jaanong ga ke na go nwa sepe sa kungwa eno ya mofine ka gope go fitlha ka letsatsi leo fa ke e nwa e le ntšha le lona mo bogosing jwa ga Rre.”+ 30  La bofelo, fa ba sena go opela dipako,+ ba tswa ba ya kwa Thabeng ya Lotlhware.+ 31  Foo Jesu a ba raya a re: “Lona lotlhe lo tla kgotšwa ka ga me mo bosigong jono, gonne go kwadilwe ga twe, ‘Ke tla itaya modisa, mme dinku tsa letsomane di tla falala.’+ 32  Mme fa ke sena go tsosiwa, ke tla lo eta pele ke ya Galalea.”+ 33  Mme Petere, fa a araba, a mo raya a re: “Le mororo ba bangwe botlhe ba kgotšwa ka ga gago, nna ga nkitla ke kgotšwa!”+ 34  Jesu a mo raya a re: “Ammaaruri ke a go raya, Mo bosigong jono, pele ga mokoko o lela, o tla intatola makgetlo a le mararo.”+ 35  Petere a mo raya a re: “Le e leng fa nka tshwanela go swa le wena, ga ke na go go itatola ka gope.” Barutwa ba bangwe botlhe le bone ba bua fela jalo.+ 36  Go tswa foo Jesu a tla le bone kwa lefelong+ le le bidiwang Gethesemane, mme a raya barutwa a re: “Nnang fa fatshe fano fa nna ke ya fale go ya go rapela.”+ 37  Mme ya re a tsaya Petere le bomorwa Sebede ba babedi,+ a simolola go hutsafala le go tshwenyega mo go botlhoko.+ 38  Foo a ba raya a re: “Moya wa me o hutsafetse thata, le eleng go ya losong.+ Nnang fano mme lo nne lo disitse le nna.”+ 39  Mme ya re a tsamaela kwa pele sekgalanyana, a wa ka sefatlhego, a rapela+ a re: “Rra, fa go kgonega, a senwelo seno+ se mphete. Le fa go ntse jalo, e seng jaaka go rata nna,+ mme jaaka go rata wena.”+ 40  Mme a tla kwa barutweng a ba fitlhela ba robetse, a raya Petere a re: “A lo ne lo ka se lebelele le nna le fa e le ka ura e le nngwe fela?+ 41  Nnang lo disitse+ mme lo rapele+ lo sa kgaotse, gore lo tle lo se ka lwa tsena mo thaelong.+ Gone, moya o tlhaga, mme nama yone e bokoa.”+ 42  Gape, lekgetlo la bobedi,+ a tswa mme a rapela, a re: “Rra, fa go sa kgonege gore seno se fete kwantle ga gore ke se nwe, a thato ya gago e diragale.”+ 43  Mme a tla gape a ba fitlhela ba robetse, gonne matlho a bone a ne a le boima.+ 44  Jalo ya re a ba tlogela, a tswa gape mme a rapela lekgetlo la boraro,+ a bua gape one mafoko a a tshwanang. 45  Go tswa foo a tla kwa barutweng mme a ba raya a re: “Mo nakong e e tshwanang le eno lo robetse e bile lo ikhuditse! Bonang! Ura e atametse ya gore Morwa motho a okelwe mo diatleng tsa baleofi.+ 46  Nanogang, a re tsamayeng. Bonang! Yo o nkokang o atametse.”+ 47  Mme ya re a sa ntse a bua, bona! Judase,+ mongwe wa ba ba lesome le bobedi, a tla a na le boidiidi jo bogolo ka ditšhaka+ le melamu ba tswa kwa baperesiting ba bagolo le banna ba bagolwane ba batho.+ 48  Jaanong yo o mo okang o ne a ba neile sesupo, a re: “Le fa e le mang yo ke mo atlang, ke ene; lo mo tshware.”+ 49  Mme a ya ka tlhamalalo kwa go Jesu a re: “Dumela, Rabi!”+ mme a mo atla+ ka bonolo tota. 50  Mme Jesu+ a mo raya a re: “Mogaetsho, o fano ka boikaelelo bofe?” Foo ba tla mme ba tsenya Jesu diatla ba mo tshwara.+ 51  Mme, bona! mongwe wa ba ba nang le Jesu a ntsha seatla sa gagwe a somola tšhaka ya gagwe a ba a itaya motlhanka wa moperesiti yo mogolo mme a kgaola tsebe ya gagwe.+ 52  Foo Jesu a mo raya a re: “Busetsa tšhaka ya gago mo lefelong la yone,+ gonne botlhe ba ba tsayang tšhaka ba tla nyelela ka tšhaka.+ 53  Kgotsa a o akanya gore ga ke ka ke ka ikuela kwa go Rre gore a nneye mo go yone nako eno mephato e feta e le lesome le bobedi ya baengele?+ 54  Mo kgannyeng eo, Dikwalo di ne di tla diragadiwa jang gore go tshwanetse ga diragala ka tsela eno?” 55  Ka nako eo Jesu a raya boidiidi a re: “A lo tlile ka ditšhaka le melamu jaaka e kete lo tsogologetse senokwane go tla go ntshwara?+ Ke ne ke tle ke nne mo tempeleng+ malatsi ka go latelana ke ruta, mme le fa go ntse jalo lo ne lwa se ka lwa ntshwara. 56  Mme seno sotlhe se diragetse gore dikwalo tsa baporofeti di diragadiwe.”+ Foo barutwa botlhe ba mo tlogela ba tshaba.+ 57  Ba ba neng ba tshwara Jesu ba mo isa kwa go Kaiafase+ moperesiti yo mogolo, kwa bakwadi le banna ba bagolwane ba neng ba phuthegetse gone.+ 58  Mme Petere a nna a mo sala morago a le kgakajana, go ya go fitlha kwa lolwapeng+ lwa moperesiti yo mogolo, mme, fa a sena go tsena mo teng, o ne a ntse le batlhokomedi ba ntlo go bona gore go tla felela jang.+ 59  Fa go sa ntse go ntse jalo baperesiti ba bagolo le Sanehederine yotlhe ba ne ba batla bosupi jwa maaka ka Jesu gore ba mmolaye,+ 60  mme ba ne ba sa bone bope, le mororo basupi ba le bantsi ba maaka ba ne ba tla.+ Moragonyana ba le babedi ba tla 61  mme ba re: “Monna yono o ne a re, ‘Ke kgona go digela tempele ya Modimo fa fatshe ke bo ke e aga mo malatsing a le mararo.’”+ 62  Foo moperesiti yo mogolo a ema ka dinao mme a mo raya a re: “A ga o na karabo? Ke eng se bano ba se supang ka wena?”+ 63  Mme Jesu a didimala fela.+ Jalo moperesiti yo mogolo a mo raya a re: “Ka Modimo yo o tshelang ke a go ikanisa+ gore o re bolelele gore a o Keresete+ Morwa Modimo!” 64  Jesu a mo raya a re:+ “Wena ka bowena o go buile.+ Le fa go ntse jalo ke a lo raya, Go tloga jaanong+ lo tla bona Morwa motho+ a ntse ka fa seatleng sa moja+ sa maatla mme a tla ka maru a legodimo.”+ 65  Go tswa foo moperesiti yo mogolo a gagola diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle, a re: “O tlhapaditse!+ Re sa ntse re tlhokelang basupi?+ Bonang! Jaanong lo utlwile tlhapatso.+ 66  Kgopolo ya lona ke eng?” Ba busa karabo ba re: “O lebanwe ke loso.”+ 67  Go tswa foo ba kgwela sefatlhego sa gagwe mathe+ ba bo ba mo itaya+ ka mabole. Ba bangwe ba mo faphola mo sefatlhegong,+ 68  ba re: “Re porofetele, Keresete+ ke wena. Ke mang yo o go iteileng?”+ 69  Jaanong Petere o ne a ntse kwa ntle mo lolwapeng; mme lelata lengwe la tla fa go ene, la re: “Le wena o ne o na le Jesu wa Mogalalea!”+ 70  Mme a latola fa pele ga bone botlhe, a re: “Ga ke itse se o buang ka sone.” 71  Fa a sena go tswela kwa ntlwaneng ya kwa kgorong, mosetsana yo mongwe a mo lemoga mme a raya ba ba leng koo a re: “Monna yono o ne a na le Jesu wa Monasaretha.”+ 72  Mme a latola gape, a ikana a re: “Ga ke itse monna yono!”+ 73  Morago ga lobakanyana ba ba emaemeng foo ba tla mme ba raya Petere ba re: “Eleruri le wena o mongwe wa bone, gonne, tota e bile, loleme lwa gago lo a go senola.”+ 74  Foo a simolola go tlhapatsa a ba a ikana a re: “Ga ke itse monna yono!” Mme ka yone nako eo mokoko wa lela.+ 75  Petere a gakologelwa lefoko le Jesu a neng a le bua, e leng: “Pele ga mokoko o lela, o tla intatola makgetlo a le mararo.”+ Mme a tswela kwa ntle a lela mo go botlhoko.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase