Mathaio 21:1-46

21  Ebu, e rile ba le gaufi le Jerusalema mme ba goroga kwa Bethefage kwa Thabeng ya Lotlhware, foo Jesu a romela barutwa ba babedi,+  a ba raya a re: “Tsenang mo tseleng lo ye kwa motsaneng o lo o lebileng ole, mme lo tla fitlhela esele e golegilwe, le eselana e na le yone; di gololeng lo di tlise kwa go nna.+  Mme fa mongwe a lo raya sengwe, lo re, ‘Morena o a di tlhoka.’ Foo o tla di romela ka yone nako eo.”  Seno tota se ne sa diragala gore go tle go diragadiwe se se neng sa buiwa ka moporofeti, go twe:  “Bolelelang morwadia Siona, ‘Bona! Kgosi ya gago e tla kwa go wena,+ e le bonolo,+ e bile e palame esele, ee, eselana, ngwana wa pelesa.’”+  Jalo barutwa ba tsena mo tseleng mme ba dira fela jaaka Jesu a ne a ba laela.  Mme ba tlisa esele le eselana ya yone, mme ba pega mo go tsone diaparo tsa bone tsa kafa ntle, mme a nna mo godimo ga tsone.+  Bontsi jwa boidiidi jwa ala diaparo tsa bone tsa kafa ntle+ mo tseleng, fa ba bangwe ba ne ba simolola go kgaola dikala mo ditlhareng ba bo ba di ala mo tseleng.+  Mme boidiidi, ba ba tsamayang kwa pele ga gagwe le ba ba tlang kwa morago ba nna ba goa ba re: “Boloka Morwa Dafide,+ re a rapela!+ A go bakwe yo o tlang ka leina la ga Jehofa!+ Mmoloke, re a rapela, kwa bogodimong jo bo kwa godimo!”+ 10  Jaanong e rile a tsena mo Jerusalema,+ motse otlhe wa fuduega, ba re: “Yono ke mang?” 11  Boidiidi jwa nna jwa bolela jwa re: “Yono ke moporofeti+ Jesu, yo o tswang kwa Nasaretha wa Galalea!” 12  Jesu a tsena mo tempeleng mme a lelekela kwa ntle botlhe ba ba rekisang le ba ba rekang mo tempeleng, mme a pitikolola ditafole tsa baananyi ba madi le dibanka tsa ba ba rekisang maphoi.+ 13  A ba raya a re: “Go kwadilwe ga twe, ‘Ntlo ya me e tla bidiwa ntlo ya thapelo,’+ mme lona lo e dira logaga lwa dinokwane.”+ 14  Gape, batho ba ba foufetseng le ba ba tlhotsang ba tla kwa go ene mo tempeleng, mme a ba alafa. 15  E rile baperesiti ba bagolo le bakwadi ba bona dilo tse di gakgamatsang tse a neng a di dira+ le basimane ba ba neng ba goa mo tempeleng ba re: “Boloka Morwa Dafide,+ re a rapela!”+ ba galefa 16  mme ba mo raya ba re: “A o a utlwa gore bano ba reng?” Jesu a ba raya a re: “Ee. A lo ne lo ise lo ke lo bale+ fa go tweng, ‘O lerile pako ka se se tswang mo molomong wa masea le ba ba anyang’?”+ 17  Ya re a ba tlogela kwa morago a tswela kwa ntle ga motse a ya kwa Bethani mme a lala bosigo koo.+ 18  Ya re a boela kwa motseng go sa le phakela, a tshwarwa ke tlala.+ 19  Mme a tshogana ka a bona setlhare sa mofeige fa gaufi le tsela mme a ya kwa go sone, a fitlhela go se na sepe+ mo go sone fa e se matlhare fela, a se raya a re: “A go se tlhole go tswa leungo lepe mo go wena ka bosaengkae.”+ Mme setlhare sa mofeige sa swaba ka ponyo ya leitlho. 20  E rile barutwa ba bona seno, ba gakgamala, ba re: “Go tla jang gore setlhare sa mofeige se swabe ka ponyo ya leitlho?”+ 21  Fa Jesu a araba a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo raya ka re, Fa fela lo na le tumelo mme lo sa belaele,+ ga lo na go dira fela se ke neng ka se dira setlhare seno sa mofeige, mme gape fa lo raya thaba eno lo re, ‘Tsholetsega o bo o latlhelwe mo lewatleng,’ go tla diragala jalo.+ 22  Mme dilo tsotlhe tse lo di kopang ka thapelo, lo na le tumelo, lo tla di amogela.”+ 23  Jaanong fa a sena go tsena mo tempeleng, baperesiti ba bagolo le banna ba bagolwane ba batho ba tla kwa go ene fa a ne a ntse a ruta ba re:+ “O dira dilo tseno ka taolo efe? Mme ke mang yo o neng a go naya taolo eno?”+ 24  Fa Jesu a fetola a ba raya a re: “Le nna, ke tla lo botsa selo se le sengwe. Fa lo ka se mpolelela, le nna ke tla lo bolelela gore ke dira dilo tseno ka taolo efe:+ 25  Kolobetso ya ga Johane, e ne e tswa motsweding ofe? A e ne e tswa legodimong kgotsa e ne e tswa mo bathong?”+ Mme ba simolola go akanya gareng ga bone, ba re: “Fa re ka re, ‘E ne e tswa legodimong,’ o tla re raya a re, ‘Ke ka ntlha yang, he, lo ne lwa se ka lwa mo dumela?’+ 26  Mme, fa re ka re, ‘E ne e tswa mo bathong,’ re boifa boidiidi,+ gonne botlhe ba dumela fa Johane e le moporofeti.”+ 27  Jalo fa ba araba Jesu ba re: “Ga re itse.” Le ene, a ba raya a re: “Le nna ga ke lo bolelele gore ke dira dilo tseno ka taolo efe.+ 28  “Lo akanyang? Monna mongwe o ne a na le bana ba babedi.+ Ya re a ya kwa go wa ntlha, a re, ‘Ngwanaka, tsamaya o ye go dira kwa tshimong ya mofine gompieno.’ 29  Fa yono a araba a re, ‘Ke tla dira jalo, rra,’+ mme a se ka a dira jalo. 30  Ya re a atamela wa bobedi, a mo raya se se tshwanang. Fa yono a fetola a re, ‘Ga ke na go dira jalo.’ Morago ga moo a ikwatlhaya+ mme a ya. 31  Ke ofe wa ba babedi bano yo o neng a dira thato ya ga rraagwe?”+ Ba re: “Wa bobedi.” Jesu a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo raya ka re bakgethisi le diaka ba tsena pele ga lona mo bogosing jwa Modimo. 32  Gonne Johane o tlile kwa go lona ka tsela ya tshiamo,+ mme lo ne lwa se ka lwa mo dumela.+ Le fa go ntse jalo, bakgethisi le diaka ba ne ba mo dumela,+ mme lona, le mororo lo ne lwa bona seno, lo ne lwa se ka lwa ikwatlhaya morago ga moo e le gore lo mo dumele. 33  “Utlwang setshwantsho se sengwe: Go ne go na le monna mongwe, mong wa ntlo,+ yo o neng a jala tshimo ya mofine a ba a e agelela ka legora mme a epa segatisetso sa beine mo go yone a ba a tlhoma tora,+ mme a e hirisetsa badiri ba mo tshimong, mme a tsaya loeto a ya kwa nageng e e kgakala.+ 34  E rile paka ya maungo e fitlha, a romela batlhanka ba gagwe kwa badiring ba mo tshimong go ya go tsaya maungo a gagwe. 35  Le fa go ntse jalo, badiri ba mo tshimong ba tsaya batlhanka ba gagwe, mme yo mongwe ba mo itaya, yo mongwe ba mmolaya, yo mongwe ba mo kgobotletsa.+ 36  A romela batlhanka ba bangwe gape, ba ba fetang ba ntlha, le bano ba ba dira fela jalo.+ 37  La bofelo a romela morwawe kwa go bone, a re, ‘Ba tla tlotla morwaake.’ 38  Ya re badiri ba mo tshimong ba bona morwa ba raana ba re, ‘Yono ke moruaboswa;+ tlang, a re mmolayeng mme re tseye boswa jwa gagwe!’+ 39  Jalo ba mo tsaya ba mo latlhela kwa ntle ga tshimo ya mofine ba bo ba mmolaya.+ 40  Jalo, fa mong wa tshimo ya mofine a tla, o tla dirang ka badiri bao ba mo tshimong?” 41  Ba mo raya ba re: “Ka gonne ba le bosula, o tla tlisa tshenyo e e bosula+ mo go bone mme o tla hirisetsa badiri ba bangwe ba mo tshimong tshimo ya mofine, ba ba tla mo nayang maungo fa e nna paka ya one.”+ 42  Jesu a ba raya a re: “A lo ne lo ise lo ke lo bale mo Dikwalong, ‘Leje le baagi ba neng ba le gana+ ke lone le jaanong e leng leje la sekhutlo le legolo.+ Seno se nnile gone se tswa kwa go Jehofa, mme se molemo thata mo matlhong a rona’? 43  Ke gone ka moo ke lo rayang ke re, Bogosi jwa Modimo bo tla tsewa mo go lona bo bo bo newa setšhaba se se ungwang maungo a jone.+ 44  Gape, motho yo o welang mo lejeng leno o tla tshwetlakanngwa. Mme motho yo le welang mo go ene, le tla mo sila.”+ 45  Jaanong e rile baperesiti ba bagolo le Bafarasai ba sena go utlwa ditshwantsho tsa gagwe, ba lemoga gore o ne a bua ka bone.+ 46  Mme, le mororo ba ne ba senka go mo tshwara, ba ne ba boifa boidiidi, ka gonne bano ba ne ba dumela gore ke moporofeti.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase