Mathaio 25:1-46

25  “Ka nako eo bogosi jwa magodimo bo tla tshwana le makgarebane a le lesome a a neng a tsaya dipone+ tsa one mme a tswa a ya go kgatlhantsha monyadi.+  A le matlhano a one a ne a le dieleele,+ mme a le matlhano a ne a le botlhale.+  Gonne a a dieleele a ne a tsere dipone tsa one mme a sa tsaya leokwane,  mme a a botlhale one a ne a tsere leokwane ka dielo tsa one le dipone tsa one.  Ya re monyadi a ntse a diegile, otlhe a otsela mme a robala.+  Gare ga mpa ya bosigo ga goelediwa go twe,+ ‘Monyadi ke yoo! Tswang lo ye go mo kgatlhantsha.’  Foo makgarebane ao otlhe a tsoga mme a baakanya dipone+ tsa one.  A a dieleele a raya a a botlhale a re, ‘Re neyeng lengwe la leokwane+ la lona, ka gonne dipone tsa rona di tloga di tima.’  A a botlhale+ a araba ka mafoko a a reng, ‘Gongwe go ka nna ga se ka ga nna le le le lekaneng rona le lona. Mo boemong jwa moo, yang kwa go ba ba le rekisang mme lo ithekele.’ 10  Ya re ba ntse ba tswa ba ya go reka, monyadi a goroga, mme makgarebane a a neng a iketleeditse a tsena le ene mo moketeng wa lenyalo;+ mme setswalo sa tswalwa. 11  Morago ga moo makgarebane a mangwe otlhe le one a tla, a re, ‘Rra, rra, re bulele!’+ 12  Fa a araba a re, ‘Ke lo bolelela boammaaruri, ga ke lo itse.’+ 13  “Jalo, nnang lo disitse,+ ka gonne ga lo itse letsatsi le fa e le ura.+ 14  “Gonne go ntse fela jaaka fa monna,+ yo o tlogang a tsaya loeto a ya nageng e e kgakala,+ a ne a bitsa batlhanka ba gagwe a ba a ba naya dilo tsa gagwe.+ 15  Mme yo mongwe o ne a mo naya ditalenta di le tlhano, yo mongwe di le pedi, yo mongwe gape e le nngwe, mongwe le mongwe go ya ka bokgoni jwa gagwe,+ mme a ya nageng e e kgakala. 16  Ka yone nako eo yo o neng a amogela ditalenta di le tlhano a tsena mo tseleng mme a dira kgwebo ka tsone a ba a bona di le tlhano mo godimo ga tseo.+ 17  Ka tsela e e tshwanang yo o neng a amogela di le pedi a bona di le pedi mo godimo ga tseo. 18  Mme yo o neng a amogela e le nngwe fela a tswa, a epa mo mmung a bo a fitlha madi a selefera a mong wa gagwe. 19  “Morago ga nako e telele+ mong wa batlhanka bao a tla mme a baakanya melato le bone.+ 20  Jalo yo o neng a amogetse ditalenta di le tlhano a tla mme a tlisa ditalenta tse dingwe di le tlhano, a re, ‘Mong wa me, o ne wa nnaya ditalenta di le tlhano; bona, ke bone ditalenta di le tlhano mo godimo ga tseno.’+ 21  Mong wa gagwe a mo raya a re, ‘O dirile sentle, motlhanka yo o molemo le yo o ikanyegang!+ O ne o ikanyega+ mo dilong di le mmalwa. Ke tla go tlhoma go okamela dilo di le dintsi.+ Tsena mo boipelong+ jwa mong wa gago.’ 22  Morago ga moo yo o neng a amogetse ditalenta di le pedi a tla mme a re, ‘Mong wa me, o ne wa nnaya ditalenta di le pedi; bona, ke bone ditalenta di le pedi mo godimo ga tseno.’+ 23  Mong wa gagwe a mo raya a re, ‘O dirile sentle, motlhanka yo o molemo le yo o ikanyegang! O ne o ikanyega mo dilong di le mmalwa. Ke tla go tlhoma go okamela dilo di le dintsi.+ Tsena mo boipelong+ jwa mong wa gago.’ 24  “La bofelo yo o neng a amogetse talenta e le nngwe a tla+ mme a re, ‘Mong wa me, ke ne ke go itse o le motho yo o batlang ka kgang, yo o robang koo o sa jalang gone le yo o phuthang koo o sa olosang gone. 25  Jalo ke ne ka tlelwa ke poifo+ mme ka tswa ka fitlha talenta ya gago mo mmung. Bona o na le se e leng sa gago.’ 26  Fa mong wa gagwe a fetola a mo raya a re, ‘Motlhanka yo o boikepo le yo o bobodu, o ne o itse, ga ke re, gore ke roba koo ke sa jalang gone e bile ke phutha koo ke sa olosang gone? 27  Mme jaanong, o ne o tshwanetse wa bo o bolokile madi a me a selefera mo baboloking ba madi, mme fa ke goroga ke ne ke tla amogela se e leng sa me se na le morokotso.+ 28  “‘Jalo tsayang talenta eno mo go ene mme lo e neyeng yo o nang le ditalenta di le lesome.+ 29  Gonne mongwe le mongwe yo o nang le sengwe, o tla newa mo go oketsegileng mme o tla nna le letlotlo; mme yo o se nang sepe, le e leng se a nang le sone se tla tsewa mo go ene.+ 30  Mme latlhelang motlhanka yono yo o se nang molemo wa sepe kwa ntle kwa lefifing le le kwa ntle. Ke gone koo selelo sa gagwe le phuranyo ya meno a gagwe di tla nnang gone.’+ 31  “Fa Morwa motho+ a goroga a le mo kgalalelong ya gagwe, le baengele botlhe ba na le ene,+ ka nako eo o tla nna mo setulong sa gagwe sa bogosi se se galalelang.+ 32  Mme ditšhaba tsotlhe di tla phuthelwa fa pele ga gagwe,+ mme o tla kgaoganya+ batho mongwe mo go yo mongwe,+ fela jaaka modisa a kgaoganya dinku le dipodi. 33  Mme o tla baya dinku ka fa seatleng sa gagwe sa moja,+ mme dipodi ka fa molemeng wa gagwe.+ 34  “Go tswa foo kgosi e tla raya ba ba ka fa mojeng wa yone e re, ‘Tlang, lona ba lo segofaditsweng ke Rre,+ ruang+ bogosi+ jo lo bo baakanyeditsweng go tloga fa e sa le lefatshe le thaiwa.+ 35  Gonne ke ne ka tshwarwa ke tlala mme lo ne lwa nnaya sengwe gore ke je;+ ke ne ka nyorwa mme lo ne lwa nnaya sengwe gore ke nwe. Ke ne ke le motswakwa mme lo ne lwa nkamogela sentle;+ 36  ke sa ikatega,+ mme lwa nkapesa. Ke ne ka bobola mme lo ne lwa ntlhokomela. Ke ne ke le kwa kgolegelong+ mme lo ne lwa tla kwa go nna.’ 37  Foo basiami ba tla mo araba ka mafoko a a reng, ‘Morena, re ne ra go bona leng o tshwerwe ke tlala mme ra go fepa, kgotsa o nyorilwe,+ mme ra go naya sengwe gore o nwe?+ 38  Re ne ra go bona leng o le motswakwa mme ra go amogela sentle, kgotsa o sa ikatega, mme ra go apesa? 39  Re ne ra go bona leng o bobola kgotsa o le kwa kgolegelong mme ra ya kwa go wena?’ 40  Mme fa kgosi+ e fetola e tla ba raya e re, ‘Ammaaruri ke a lo raya, Go ya bokgakaleng jo lo neng lwa go dira mo go mongwe wa ba babotlana+ thata wa bomorwarre+ bano, lo ne lwa go dira mo go nna.’+ 41  “Go tswa foo e tla raya le ba ba ka fa molemeng wa yone e re, ‘Tswang fa go nna,+ lona ba lo hutsitsweng, lo ye kwa molelong o o sa khutleng+ o o baakanyeditsweng Diabolo le baengele ba gagwe.+ 42  Gonne ke ne ka tshwarwa ke tlala, mme lwa se ka lwa nnaya sepe gore ke je,+ ke ne ka nyorwa,+ mme lwa se ka lwa nnaya sepe gore ke nwe. 43  Ke ne ke le motswakwa, mme lo ne lwa se ka lwa nkamogela sentle; ke sa ikatega, mme lwa se ka lwa nkapesa;+ ke bobola e bile ke le kwa kgolegelong,+ mme lo ne lwa se ka lwa ntlhokomela.’ 44  Go tswa foo le bone ba tla araba ka mafoko a a reng, ‘Morena, re ne ra go bona leng o tshwerwe ke tlala kgotsa o nyorilwe kgotsa o le motswakwa kgotsa o sa ikatega kgotsa o bobola kgotsa o le kwa kgolegelong mme ra se ka ra go direla?’ 45  Foo e tla ba araba ka mafoko a a reng, ‘Ammaaruri ke a lo raya, Go ya bokgakaleng jo lo neng lwa se ka lwa go dira mo go mongwe wa ba babotlana thata bano,+ lo ne lwa se ka lwa go dira+ le mo go nna.’+ 46  Mme bano ba tla ya kwa go kgaolweng ga bosakhutleng,+ mme basiami kwa botshelong jo bo sa khutleng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase