Mathaio 22:1-46

22  Fa Jesu a fetola gape a bua le bone gape ka ditshwantsho, a re:+  “Bogosi jwa magodimo bo tshwana le motho, kgosi, e e neng ya direla morwayone mokete wa lenyalo.+  Ya romela batlhanka ba yone go ya go bitsa ba ba neng ba laleditswe kwa moketeng wa lenyalo,+ mme ba se ka ba batla go tla.+  Gape ya romela batlhanka ba bangwe,+ ya re, ‘Bolelelang ba ba laleditsweng lo re: “Bonang! Ke baakantse dijo tsa me tsa motshegare,+ dipoo tsa me le diphologolo tse di nontshitsweng di tlhabilwe, mme dilo tsotlhe di siame. Tlang moketeng wa lenyalo.”’+  Mme ba sa kgathale ba tsamaya, yo mongwe a ya tshimong ya gagwe, yo mongwe a ya kwa tirong ya gagwe ya kgwebo;+  mme ba bangwe botlhe, ya re ba tshwara batlhanka ba yone, ba ba tshwara ka go tlhoka maitseo ba bo ba ba bolaya.+  “Mme kgosi eno ya shakgala, ya roma masole a yone mme ya senya babolai bao ya ba ya ja motse wa bone ka molelo.+  Go tswa foo ya raya batlhanka ba yone ya re, ‘Mokete wa lenyalo eleruri o siame, mme ba ba laleditsweng ba ne ba sa tshwanele.+  Jalo yang kwa ditseleng tse di tswelang kwa ntle ga motse, mme ope yo lo mmonang lo mo laletse go tla moketeng wa lenyalo.’+ 10  Jalo batlhanka bao ba tswa ba ya kwa ditseleng mme ba phutha botlhe ba ba neng ba ba bona, ba ba boikepo mmogo le ba ba molemo;+ mme phaposi ya meletlo ya lenyalo ya tlala ba ba ntseng ka go sekama+ fa tafoleng. 11  “E rile kgosi e tsena e tla go tlhatlhoba balalediwa ya tshogana ka e bona moo monna yo o sa aparang seaparo sa lenyalo.+ 12  Jalo ya mo raya ya re, ‘Mogaetsho, o ne wa tsena jang fano o sa apara seaparo sa lenyalo?’+ A sala a se na puo. 13  Go tswa foo kgosi ya raya batlhanka ba yone ya re, ‘Mmofeng diatla le dinao mme lo mo latlhele kwa ntle kwa lefifing le le kwa ntle. Ke gone koo selelo sa gagwe le phuranyo ya meno a gagwe di tla nnang gone.’+ 14  “Gonne go na le ba le bantsi ba ba laleditsweng, mme go tlhophilwe ba le mmalwa.”+ 15  Go tswa foo Bafarasai ba tsena mo tseleng mme ba gakololana mmogo gore ba mo tshware mo puong ya gagwe.+ 16  Jalo ba romela barutwa ba bone kwa go ene, mmogo le lekoko la balatedi ba ga Herode,+ ba re: “Moruti, re a itse gore o na le boammaaruri e bile o ruta tsela ya Modimo ka boammaaruri, mme ga o kgathalele ope, gonne ga o lebe ponalo ya kafa ntle ya batho.+ 17  Jalo, re bolelele, O akanyang? A go kafa molaong go duela Kaesara lekgetho la tlhogo kgotsa nnyaa?”+ 18  Mme Jesu, ka a itse boikepo jwa bone, a re: “Ke ka ntlha yang fa lo nteka, baitimokanyi+ ke lona? 19  Mpontshang ledi la tshipi la lekgetho la tlhogo.” Ba mo tlisetsa denario. 20  Mme a ba raya a re: “Setshwantsho seno le mokwalo ke tsa ga mang?”+ 21  Ba re: “Ke tsa ga Kaesara.” Foo a ba raya a re: “Jalo, duelang Kaesara dilo tsa ga Kaesara, mme Modimo dilo tsa Modimo.”+ 22  Ebu, e rile ba utlwa seo, ba gakgamala, mme ba tsamaya ba mo tlogela.+ 23  Ka letsatsi leo Basadukae, ba ba reng ga go na tsogo ya baswi, ba tla kwa go ene mme ba mmotsa ba re:+ 24  “Moruti, Moshe o ne a re, ‘Fa motho a swa a se na bana, morwarraagwe o tshwanetse go nyala mosadi wa gagwe mme a tsosetse morwarraagwe losika.’+ 25  Jaanong go ne go na le bana a motho ba le supa ba na le rona; wa ntlha a nyala mme a swa, mme, ka a ne a se na bana, a tlogelela morwarraagwe mosadi wa gagwe.+ 26  Ga diragala ka yone tsela eo le ka wa bobedi le wa boraro, go fitlha ka bone botlhe ba le supa.+ 27  La bofelofelo mosadi yono a swa. 28  Ka gone, mo tsogong ya baswi, o tla nna mosadi wa ofe wa ba ba supa bano? Gonne botlhe ba ne ba mo tsere.”+ 29  Fa Jesu a ba fetola a ba raya a re: “Lo fositse, ka gonne ga lo itse Dikwalo le fa e le maatla a Modimo;+ 30  gonne mo tsogong ya baswi banna ga ba nyale le gone basadi ga ba neelwe mo nyalong,+ mme ba tshwana le baengele kwa legodimong. 31  Ka ga tsogo ya baswi, a lo ne lwa se ka lwa bala se se neng sa buiwa le lona ke Modimo, a re,+ 32  ‘Ke nna Modimo wa ga Aborahame le Modimo wa ga Isake le Modimo wa ga Jakobe’?+ Ke Modimo, e seng wa baswi, mme wa batshedi.”+ 33  Ya re boidiidi bo utlwa seo, jwa tshwarwa ke kgakge ka ntlha ya go ruta ga gagwe.+ 34  Fa Bafarasai ba sena go utlwa gore o ne a didimaditse Basadukae, ba phuthega ba le setlhopha se le sengwe. 35  Mme mongwe wa bone, yo o itseng Molao fela thata,+ a botsa, a mo leka a re: 36  “Moruti, taelo e kgolo thata mo Molaong ke efe?”+ 37  A mo raya a re: “‘O rate Jehofa Modimo wa gago ka pelo yotlhe ya gago le ka moya otlhe wa gago le ka mogopolo otlhe wa gago.’+ 38  Eno ke taelo e kgolo thata e bile e le ya ntlha. 39  Ya bobedi, e e tshwanang le yone, ke eno, ‘O rate moagelani wa gago jaaka o ithata.’+ 40  Molao otlhe le Baporofeti, di ikaegile ka ditaelo tse pedi tseno.”+ 41  Jaanong ya re Bafarasai ba ntse ba phuthegile mmogo Jesu a ba botsa a re:+ 42  “Lo akanyang ka Keresete? Ke morwa mang?” Ba mo raya ba re: “Wa ga Dafide.”+ 43  A ba raya a re: “Go tla jang, he, go bo Dafide ka tlhotlheletso+ a mmitsa ‘Morena,’ a re, 44  ‘Jehofa o ne a raya Morena wa me a re: “Nna ka fa seatleng sa me sa moja go fitlha ke baya baba ba gago ka fa tlase ga dinao tsa gago”’?+ 45  Jalo, fa Dafide a mmitsa ‘Morena,’ go tla jang gore a bo a le morwawe?”+ 46  Mme go ne go se na ope yo o neng a kgona go bua lefoko a mo fetola, le gone ga se ka ga nna ope yo o neng a nna pelokgale go tloga ka letsatsi leo go ya pele go tlhola a mmotsa dipotso gape.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase