కంటెంట్‌కు వెళ్లు

సృష్టిలో అద్భుతాలు

బంబుల్బీ ఈగ తన వేగాన్ని ఎలా అదుపుచేసుకోగలదు?

బంబుల్బీ ఈగ తన వేగాన్ని ఎలా అదుపుచేసుకోగలదు?

బలమైన గాలుల్లో కూడా బంబుల్బీ ఈగ ఎలా స్థిరంగా ఉంటుంది?