కంటెంట్‌కు వెళ్లు

11వ పాఠం: క్షమించండి

11వ పాఠం: క్షమించండి

క్షమించడం అంటే అర్థమేమిటి?

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి—సరదాగా చేయండి

మీరేమి చేస్తారు?

“క్షమించండి” వీడియో చూడండి, తర్వాత పేజీని ప్రింట్‌ తీసి, సరైన బొమ్మకు రంగులు వేయండి.

వీడియోలు

యెహోవా స్నేహితుల నుండి నేర్చుకోండి

యెహోవాకు స్నేహితులైన వేర్వేరు వ్యక్తుల గురించి బైబిలు నుండి నేర్చుకోండి!

బైబిలు బోధలు

వీడియోలు అలాగే పిల్లలు సరదాగా నేర్చుకోవడానికి

సరదాగా నేర్చుకోవడానికి బైబిలు నుండి తయారుచేసిన ఈ యాక్టివిటీలను, వీడియోలను ఉపయోగించి మీ పిల్లలకు ఆధ్యాత్మిక విలువలు నేర్పించండి.