NHARIREYOMURINDI November 2013 | Nhema Dzinoita Kuti Vanhu Vasada Mwari

Nhema dzechitendero dzava nenguva dzinoita kuti vanhu vasada Mwari uye vati haana basa nesu. Tingaziva sei kuti Mwari haana utsinye uye kuti anotifarira?

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvii Zvinotadzisa Vamwe Kuda Mwari?

Unoona sokuti Mwari haakufariri here? Zvakaoma here kuti usvike pakuda Mwari? Ona kuti sei vamwe vaKristu vachinzwa saizvozvo.

NYAYA IRI PAKAVHA

Nhema Dzakaita Kuti Mwari Anzi Haana Zita

Zita raMwari ringazivikanwa roshandiswa here? Nei zvichikosha?

NYAYA IRI PAKAVHA

Nhema Dzakaita Kuti Mwari Anzi Haanzwisisiki

Dzidziso yeUtatu inokanganisa munhu kunyatsoziva uye kuda Mwari. Ungasvika pakuda munhu akaoma kunzwisisa zvaari here?

NYAYA IRI PAKAVHA

Nhema Dzakaita Kuti Mwari Anzi Ane Utsinye

Vakawanda vanofunga kuti Mwari anoranga vakaipa nokusingaperi. Mwari anoita zvakaipa here? Chii chinoitika patinofa?

NYAYA IRI PAKAVHA

Chokwadi Chinogona Kukusunungura

Jesu akati zvii zvatinofanira kuita kuti tione kana zvinodzidziswa nezvitendero zviri zvechokwadi?

MAZANO EKUTI MHURI IFARE

Taura Nemwana Wako Achiri Kuyaruka—Musingaitisani Nharo

Mwana wako achiri kuyaruka achiri kudzidza kuti anofanira kuva munhu akaita sei uye anoda mamiriro ezvinhu anoita kuti asununguke kutaura mafungiro ake. Ungamubatsira sei?

SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA

“Anopa Mubayiro Vaya Vanomutsvaka Nomwoyo Wose”

Jehovha anofadzwa nokutenda kwerudzii? Anopa sei mubayiro vanamati vake vakatendeka?

TEVEDZERA KUTENDA KWAVO

Akanzi “Akarurama Nemabasa”

Nyaya yaRakabhi inoratidza sei kuti munhu wese anokosha kuna Jehovha? Tingadzidzei pakutenda kwaRakabhi?

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Vanhu vose vakanaka vanoenda kudenga here? Ona zvinotaurwa neBhaibheri.

Zvimwe Zviri paIndaneti

Zvapupu zvaJehovha Zvinofunga Kuti Ndizvo Zvine Chitendero Chechokwadi Here?

Jesu akati kune migwagwa yakawanda inoita kuti vanhu vaponeswe here?