NHARIREYOMURINDI March 2011

DZIDZA KUBVA MUSHOKO RAMWARI

Jesu Kristu Ndiani?

Nei Jesu akafa? Jesu ari kuitei iye zvino? Dzidza mhinduro dzemibvunzo iyi nemimwewo muBhaibheri.

SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA

“Muchasuwa”

Zvinorwadza kufirwa nemunhu waunoda. Zvakataurwa naJobho zvinotidzidzisa kuda kunoita Mwari kuti vakafa vararamezve.