හැම කෙනෙක්ටම වටිනා මඟ පෙන්වීම් ඇතුළත් බයිබලයේ ඔයාගේ පවුල් ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නත් දරුවන්ව හොඳින් ඇතිදැඩි කරන්නත් අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම් සඳහන් වෙනවා. *

^ 2 ඡේ. මේ කොටසේ සඳහන් සමහර පුද්ගලයන්ගේ නම් වෙනස් කර ඇත.