යෞවනයන්

යොවුන් සිතේ ගැටලු

මම හුඟක් ලැජ්ජයි නම් කරන්න පුළුවන් මොනවාද?

යාළුවන් ඇති කරගන්න තියෙන අවස්ථා, හොඳ අද්දැකීම් ලබන්න තියෙන අවස්ථා මඟහැරගන්න එපා.

ඔයාගේ වයසේ ඉන්න අය කියන දේ

මොබයිල් ෆෝන්

අද මොබයිල් ෆෝන් යෞවනයන්ට නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා. ෆෝන් එකකින් තියෙන ප්‍රයෝජන හා අනතුරු මොනවාද?

මේ පිටුව යටතේ ඇති කොටස්වල සඳහන් වෙන සමහර අයගේ නම් වෙනස් කරලා තියෙනවා.