යෞවනයන්

යොවුන් සිතේ ගැටලු

මට දරාගැනීමේ ශක්තිය තියෙනවාද?

අපි කාටත් ප්‍රශ්න ගැටලුවලට මුහුණ දෙන්නම වෙනවා. ඒ නිසා අපි මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න ලොකු ඒවා වුණත් පුංචි ඒවා වුණත් ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න නම් දරාගැනීමේ ශක්තිය තියෙන්නම ඕනේ.

කාටූන් චිත්‍රවලින් උගනිමු පාඩම්

ඔයා වැඩ කරන්නේ යාළුවන්ට ඕන විදිහටද?

අනිත් අයගේ බලපෑම්වලට අහු නොවී තීරණ අරන් වැඩ කරන්න පුරුදු වෙන්න උදව් වෙන පියවර හතරක්.

මේ පිටුව යටතේ ඇති කොටස්වල සඳහන් වෙන සමහර අයගේ නම් වෙනස් කරලා තියෙනවා.