දරුවන්

යෙහෝවා දෙවිගේ යාළුවෝ

ඔක්කොම

උපන් දින සමරන එක හරිද?

උපන් දින සමරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඔයා තව කෙනෙක්ට පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද?

යෙහෝවා දෙවිගේ යාළුවෝ

ඔක්කොම

යෙහෝවා දෙවියන් සමාව දෙනවා

අපි අතින් වැරැද්දක් වුණොත් දෙවියන් කවදාවත් සමාව දෙන එකක් නැද්ද? බයිබලේ තියෙන සිද්ධියකින් දුලේන් ඒ ගැන ඉගෙනගත්තේ මොනවාද කියලා බලන්න.