දරුවන්

යෙහෝවා දෙවිගේ යාළුවෝ

ඔක්කොම

ප්‍රචාරකයෙක් වෙන්න

බව්තීස්ම නොවූ ප්‍රචාරකයෙක් වෙන විදිහ ගැන දුලේන් ඉගෙනගන්නවා.

යෙහෝවා දෙවිගේ යාළුවෝ

ඔක්කොම

මගේ යාළුවෝ කවුද?

යෙහෝවා ආසයි අපිට යාළුවෝ ඉන්නවාට. ඒත් හොඳ යාළුවෝ හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද?