දරුවන්

යෙහෝවා දෙවිගේ යාළුවෝ

ඔක්කොම

හික්මවීම් දෙන්නේ ආදරේ නිසයි

යෙහෝවා දෙවියන් ඔහු ආදරේ කරන අයට හික්මවීම් දෙන්නේ ඇයි?

යෙහෝවා දෙවිගේ යාළුවෝ

ඔක්කොම

අනිත් අයට උදව් කරමු

විපත්තිවලට මුහුණ දෙන සහෝදරයන්ට උදව් කරන්න ඔයාට පුළුවන් කොහොමද?