BE MASO! Ndamukiza 2014 | Kubera iki wobandanya kubaho?—Imvo zitatu zotuma ubandanya kubaho

Woba umaze kwiyumvira kwiyahura? Woba uzi umuntu amaze kuvyiyumvira? Kumenya imvo yotuma umuntu abaho birashobora kugira ico bihinduye mu buzima bwiwe.

Udukuru tw’irya n’ino

Muri utwo dukuru harimwo utwerekeye: igisagara cashizeho ubuhinga butuma amatara yaco yose ayobora uruja n’uruza rw’imiduga akorera hamwe, ikintu cageramiye amagara cane gusumba ugufungura nabi, n’inyoni y’imyaka irenga 60 yaberaguye umuswi.

ICOFASHA UMURYANGO

Ivyogufasha kwemera gukosorwa

Guhanurwa canke gukosorwa bishobora gute kugufasha n’igihe biba bibabaza?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Kubera iki wobandanya kubaho?

Ni igiki gishobora gutuma umuntu abona urupfu nk’umugenzi?

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Kubera ko ibintu bihinduka

Naho ingorane ufise idashobora guhinduka, hariho ico ushobora guhindura.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Kubera ko hariho ivyogufasha

Hari ibintu 3 bishobora kugufasha kubandanya kubaho.

IKIGANIRO GIHUYE N’IBIRI KU GIPFUKISHO

Kubera ko hariho icizigiro

Kurya kw’umuco umurika mu mwiza, icizigiro kirashobora gutuma utihebura igihe uri mu ngorane.

IKIGANIRO TWAGIRANYE NA

Umushakashatsi asigura icatumye yemera Imana

Frédéric Dumoulin yarashegeshwe n’amadini aca areka kwemera Imana. Kwiga Bibiliya no kwihweza ingene ibinyabuzima bimeze vyamujijuye gute ko hariho Umuremyi?

IBIHUGU N’ABABIBAMWO

Tuje muri Kamboje

Kubera iki abantu batari bwigere babonana bitana ngo mwenewacu, mushikanje, senge, datawacu, sogokuru canke nyogokuru?

TWISUNZE BIBILIYA

Amacakubiri ashingiye ku moko

Amoko yose yoba angana? Amacakubiri ashingiye ku moko yoba azoteba agahera?

VYOBA VYARIYADUKIJE?

Ibaba ry’ikinyugunyugu

Ibaba ry’ikinyugunyugu morpho bleu riboneka ko rinyerera mugabo ririko utuntu tubonwa hakoreshejwe gusa icuma rugagamisha. Utwo tuntu dufasha iki?

Ibindi usanga kuri internet

Ni ibiki nkwiye kumenya ku bijanye n’ukurungikiranira ibiterasoni kuri telefone?

Woba uriko uragirwako umukazo wo kurungikiranira ibiterasoni kuri telefone? Ni ingaruka izihe ziva ku kubigira? Kwoba ari ukumenyerana mu vy’urukundo ata co gutwaye?

Woba ufise irungu?

Raba ibintu bitabu bifasha gutsinda irungu no kugira ubugenzi buramba.

Wokora iki igihe hari uwugutoteza?

Benshi mu batotezwa bumva ko batagira gitabara. Iki kiganiro kirasigura icokorwa kugira ibintu birushirize kugenda neza.

Umugenzi nyakuri ameze gute?

Biroroshe ko uronka abagenzi b’indyadya; none woronka gute umugenzi nyakuri?