Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Genesis

Introduksion ed Genesis

Imanoen no panon ya suston insalaysay na libron Genesis so gapoan na amin ya bengatla, no panon ya naamtaan ditan so tema na interon Biblia, tan no panon ya nipasakbay ditan so panampot na amin a paniirap.