Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Ester

Introduksion ed Ester

Amtaen iray pigaran impormasyon nipaakar ed lugar, agawa, tan kaimportantian na libro ya mangipapanengneng no panon ya makpel ya inyagel nen Ester so totoo na Dios.