Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Filipos

Introduksion ed Filipos

Diad pinuyanan a sulat ed saray taga Filipos, amtaen no panon a say pansiansian matoor anggano napapasegsegang et mamaseseg ed arum.