Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Habacuc

Introduksion ed Habacuc

Amtaen so propesiya na Habacuc, libro ya mamabiskeg ed sikatayo diad panaon na irap.