Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed 3 Juan

Introduksion ed 3 Juan

Idadanet ed sayan antikey tan impapuson sulat ya importantin ipanengneng na saray Kristiano so panagparawes.