Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Oseas

Introduksion ed Oseas

Amtaen iray walad libro na Oseas, saray propesiya ya mangipapanengneng ed panangasi na Dios ed saray magbabawin nankasalanan.