Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion ed Miqueas

Introduksion ed Miqueas

Amtaen iray walad libro na Miqueas, say propesiya ya mangipapaamta ed ag-inkahustisya balet ipapanengneng met ed satan ya nipawil so dugan panagdayew.