Video na Introduksion ed Saray Libro na Biblia

Saray importantin impormasyon na kada libro na Biblia.

Introduksion ed Genesis

Nabasa ed Genesis so importantin impormasyon nipaakar ed gapoan na too tan no panon ya ginmapo so kairapan tan patey.

Introduksion ed Exodo

Inliktar na Dios iray Israelita ya inaripen ed Ehipto tan ginawa to ran bansa ya mangirepresenta ed sikato.

Introduksion ed Esdras

Tinoor nen Jehova iray sipan to ya ibulos iray totoo to ed inkibantak dad Babilonia tan ipawil so dugan panagdayew diad Jerusalem.

Introduksion ed Nehemias

Dakdakel so naaralan ed libro na Nehemias na saray tuan mandadayew ed Dios natan.

Introduksion ed Ester

Saray agawa diad panaon nen Ester so mamabiskeg ed pananisiam ed pakayari nen Jehova a Dios ya iliktar so totoo to ed saray subok natan.

Introduksion ed Job

Amin ya mangaaro ed si Jehova et nasubok. Say istoryan nabasa tayod Job et ontulong ed sikatayon nawalaay kompiyansa ya napansiansia tayoy integridad tayo tan nasuportaan tayoy soberanya nen Jehova.

Introduksion ed Salmo

Saray Salmo et onsusuporta ed soberanya nen Jehova, ontutulong tan manliligliwa ed saramay mangaaro ed sikato, tan ipapanengneng na satan no panon ya manguman so mundo diad panamegley na Panarian to.

Introduksion ed Proverbio

Amtaen so panangigiya na Dios ed amin ya situasyon ed bilay mo—singa diad negosyo tan pamilya.

Introduksion ed Eclesiastes

Impaimano nen Arin Solomon iray bengatla ya talagan importante ed bilay tan inkompara to iratan ed saray bengatla ya kontra ed karunongan na Dios.

Introduksion ed Kansion nen Solomon

Say agmanganggan panangaro na biin Shulamita ed sakey ya pastol et tinukoy ya “say apoy nen Jah.” Akin?

Introduksion ed Isaias

Say Isaias et libro ya saray propesiya to et lanang ya ontutua kanian napabiskeg na satan so talek mod si Jehova, say Dios ya gagawaen toy amin ya impromisa to tan mangililigtas ed sikatayo.

Introduksion ed Jeremias

Sinumpal nen Jeremias so kimey to bilang propeta anggano mairap. Isip mo no antoy naaralan na saray Kristiano natan ed alimbawa to.

Introduksion ed Tagleey

Sayan libro et insulat nen propeta Jeremias, tan nabasa dia iray balikas na graben ermen lapud aderal so Jerusalem, tan nanengneng dia no panon ya kakasian na Dios iray magbabawi.

Introduksion ed Ezequiel

Mapaabeba tan makpel ya ginawa nen Ezequiel iray asainmin ton inter na Dios, anggano mairap iratan. Makaaral tayod alimbawa to.

Introduksion ed Daniel

Si Daniel tan saray kakaaro to et nansiansian matoor diad amin ya situasyon. Natan ya wala tayo lad panaon na anggaan, makaaral tayo ed alimbawa ra tan ed pakasusumpal na propesiya.

Introduksion ed Oseas

Makaaral tayod propesiya nen Oseas tungkol ed panangasi nen Jehova ed saray magbabawin nankasalanan tan say panagdayew ya labay to.

Introduksion ed Joel

Impropesiya nen Joel so tungkol ed onsasabin “agew nen Jehova” tan imbaga toy gawaen tayo pian makaligtas. Mas asingger la natan ya nasumpal so propesiya to.

Introduksion ed Amos

Inusar nen Jehova iyan mapaabeban laki parad importantin kimey. Anto ray balibalin naaralan tayod alimbawa nen Amos?

Introduksion ed Obadias

Saya so sankatikeyan ya libro ed Hebreon Kasulatan. Saray propesiya to et mangiiter na ilalo tan mangipapaseguro ya niyalangon so uley nen Jehova a Dios.

Introduksion ed Jonas

Inawat na propeta so panangipetek, sinumpal toy asainmin to, tan naaralan toy importantin leksion tungkol ed matoor a panangaro tan panangasi na Dios. Makapatenyeg na liknaan iray eksperiensya to.

Introduksion ed Miqueas

Sayan pinuyanan na Dios a propesiya et napabiskeg toy talek tayo ya say kekerewen nen Jehova ed sikatayo et makatunongan tan makagunggona.

Introduksion ed Nahum

Lapud propesiya nen Nahum, makapanmatalek tayo ya lanang ya sumpalen nen Jehova so salita to tan liligliwaen to so amin ya manaanap na kareenan tan panangiliktar diad uley na Panarian to.

Introduksion ed Habacuc

Makapanmatalek itayo ya naynay ya amta nen Jehova so sankaabigan ya panaon tan paraan pian iliktar iray totoo to.

Introduksion ed Sofonias

Akin et kaukolan tayoy manalwar ed kanonotan ya ag-onsabi so agew na panangukom nen Jehova?

Introduksion ed Aggeo

Ipapanengneng na propesiya ya importantin iyuna so panagdayew ed Dios imbes ya saray personal a pankaabigan.

Introduksion ed Zacarias

Dakel a pinuyanan ya pasingawey tan propesiya so amabiskeg ed saray totoo na Dios nensaman. Sarayan propesiya so mangipapaseguro ed sikatayo ya tulongan itayo met nen Jehova natan.

Introduksion ed Malaquias

Propesiya itan nipaakar ed agmanguuman iran prinsipyo, panangasi, tan panangaro na Dios. Makaaral tayo met ed satan na saray importantin leksion diad panaon tayo.

Introduksion ed Mateo

Maliket ya amtaen iray pigaran impormasyon nipaakar ed sayan libro na Biblia, say unona ed apatiran Ebanghelyo.

Introduksion ed Marcos

Nabasa ed Marcos, say sankatikeyan ed saray Ebanghelyo, so tungkol ed panuley nen Jesus bilang Ari diad Panarian na Dios.

Introduksion ed Lucas

Anton impormasyon ya walad Ebanghelyo nen Lucas so ditan labat nabasa?

Introduksion ed Juan

Ipapaimano na libro na Juan so panangaro nen Jesus ed totoo, say alimbawa tod inkamapaabeba, tan say pakabidbiran to bilang Mesias—say magmaliw ya Ari ed Panarian na Dios.

Introduksion ed Gawa na Saray Apostol

Nansagpot ya maong iray Kristiano nen inmunan siglo pian bangatan iray totoo ed amin a nasyon tan magmaliw iran disipulo. Natulongan ka na libro ed Biblia ya Gawa pian mas onseseg tan aktibo kad ministeryo.

Introduksion ed Roma

Pinuyanan a bilin nipaakar ed agpanaglabi nen Jehova tan kaimportantian na pangipatnag na pananisia ed si Jesu-Kristo.

Introduksion ed 1 Corinto

Kaibad sulat nen Pablo iray pinuyanan ya simbawa nipaakar ed pankakasakey, kalinisan ed moral, panangaro, tan pananisia ed kioli.

Introduksion ed 2 Corinto

Si Jehova, “say Dios na amin a ligliwa,” et papabiskegen tan tutulongan to ray lingkor to.

Introduksion ed Galacia

Say sulat nen apostol Pablo ed saray taga Galacia et onaplika ni natan a singa nensaman. Natulongan toy amin a tuan Kristiano ya mansiansian matoor.

Introduksion ed Efeso

Idadanet na sayan sulat a nanlapud Dios so gagala nen Jehova ya ompawil so kareenan tan pankakasakey panamegley nen Jesu-Kristo.

Introduksion ed Filipos

No mansiansia tayon matoor anggano nasusubok, napaseseg tayoy arum ya manmatoor met.

Introduksion ed Colosas

Napaliket tayoy Jehova no iyaplika tayoy nanaaralan tayo, no mabulos tayon perdonaen so sakey tan sakey, tan no bidbiren tayoy betang tan autoridad nen Jesus.

Introduksion ed 1 Tesalonica

Kaukolan tayoy mansiansian aliing ed espiritual, ‘seguroen tayoy amin a bengatla,’ ‘naynay tayon manpikasi,’ tan manpapasesegan tayo.

Introduksion ed 2 Tesalonica

Impetek nen Pablo so lingon kanonotan nipaakar ed isabi na agew nen Jehova, tan pinaseseg to ray agagi ya magmaliw a mapekder ed pananisia.

Introduksion ed 1 Timoteo

Insulat nen Pablo so 1 Timoteo pian ipaliwawa iray uksoyan na organisasyon diad kongregasyon tan ibilin ya paliisan iray palson bangat tan aro ed kuarta.

Introduksion ed 2 Timoteo

Pinaseseg nen Pablo si Timoteo ya sigpot ton sumpalen so ministeryo to.

Introduksion ed Tito

Diad sulat nen Pablo ed si Tito, abitla iray problema diad saray kongregasyon ed Creta, pati saray espiritual a kualipikasyon na magmaliw ya elder.

Introduksion ed Filemon

Anggano antikey labat iyan sulat, napno iya na leksion nipaakar ed inkamapaabeba, kaabigan, tan pamerdona.

Introduksion ed Hebreo

Say basiyan na saray Kristiano ed panagdayew da et mas ni nen say pisikal a templo tan panagbagat na ayayep.

Introduksion ed Santiago

Angusar si Santiago na saray epektibon ilustrasyon pian ibangat iray importantin prinsipyo ed bilay na saray Kristiano.

Introduksion ed 1 Pedro

Napaseseg itayo na unonan sulat nen Pedro ya mansiansian aktibo tan ipaawit ed Dios so amin a pampapagaan tayo.

Introduksion ed 2 Pedro

Napaseseg itayo na komaduan sulat nen Pedro ya mansiansian matoor legan tayon aalagaren so balon tawen tan balon dalin.

Introduksion ed 1 Juan

Papasakbayan itayo na sulat nen Juan ed saray antikristo tan no anto ray nepeg tan agtayo nepeg ya aroen.

Introduksion ed 2 Juan

Ipapanonot ed sikatayo na komaduan sulat nen Juan ya nepeg a mantultuloy itayon manakar ed liwawa tan manalwar ed saray managpalikdo.

Introduksion ed 3 Juan

Naaralan ed komatlon sulat nen Juan so balibalin leksion ed panagparawes ya nepeg ya ipanengneng na saray Kristiano.

Introduksion ed Judas

Impaamta to ray mauges ya kagagawa na saramay labay dan palikdoen tan dutakan so kongregasyon.