Onlad karga

Onlad saray karga

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Kasin walay gagala na planeta tayo?

Ginawa so dalin pian maliket a panayaman na totoo

Say planeta tayo et dugarugay inkagawa to pian nasustuni so bilay. Walaan iya na magenap a danum ya importante pian manbilay. Say anggulo na inkipariking, katetelek, tan say orbit na dalin et dugaruga labat pian saray dayat et ag-onyelo lapud sobran betel odino onlelwag lapud sobran petang. Say atmospera na dalin tan say magnetic field na satan et proteksion manlapud makapatey a radiation. Makapakelkelaw so pansusuportaan na tanaman tan ayayep diad dalin pian manbilay. Kanian, dakel so mangibabagan walay gagala na inkadesinyo na planeta tayo.Basaen so Isaias 45:18.

Balet ompan isipen mo, ‘Kasin kaibad satan so paniirap tan ag-inkahustisya?’Basaen so Deuteronomio 32:4, 5.

Nagawa kasi so gagala parad dalin?

Denisinyo so dalin pian maliket a panayaman na totoon walaay respeto ed sakey tan sakey tan inaro day Amalsa ra. Mas importante sirin so gagala na bilay na too nen say bilay na saray tanaman tan ayayep. Amta tayo no siopay Amalsa ed sikatayo, tan sarag tayon respetoen tan aligen so panangaro tan inkahustisya to.Basaen so Eclesiastes 12:13; Miqueas 6:8.

Gawaen na Amalsa tayo so amin ya gagala to. Kanian segurado tayon ekalen toy paniirap tan ag-inkahustisya, tan gawaen ton maliket ya ayaman na totoo so planeta tayo.Basaen so Salmo 37:11, 29; Isaias 55:11.