Onlad karga

Paniirap

Akin ya Dakel so Maniirap?

Kasin say Dios so Natetel ed Paniirap Tayo?

Anggan siopa et nayarin naapektoan na kairapan, anggan saramay inaro na Dios. Akin?

No Ondadalan ed Irap

Kasin Makatulong so Biblia no Nadi-depress Ak?

Walay taloran tulong ya iiter na Dios pian nasarag so pakaka-depress.

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Euthanasia?

Panon to no say sakey ya too et talagan grabe la so sakit to? Kasin kaukolan ya padukeyen so bilay anggan antoy nagawa?