Onlad karga

Onlad saray karga

Antoy Ilalo na Saray Inmuunan Atateng Ko?

Antoy Ilalo na Saray Inmuunan Atateng Ko?

WALAY makapainteres ya headline ed dyaryo na Korea ya The Chosun Ilbo. Oniay nabasa: “‘Say Makapadinayew ya si Shim Cheong,’ ya Anggapoy Amta To Nipaakar ed si Jesus—Kasin Linma ed Impierno?”

Saman ya headline et pinannonot to ray totoo, ta si Shim Cheong et sakey ya pinabpablin bii ed sakey ya alamat diad Korea. Insakripisyo toy bilay to pian tulongay bulag ya ama to, tan lapud satan et sikatoy abayag lan daydayewen. Diad tua, ipapasen si Shim Cheong diad Korea ya maong ya alimbawa na maar-aron anak.

Parad dakel, aliwan makatunongan tan makapasanok ni ingen ya isipen a say ontan ya too et nadusa ed impierno lapu labat ta sikatoy ag-abautismoan bilang Kristiano. Sakey ni, satan ya istorya et abayag lan agawa antis nin makasabid baryo da so mensahe nipaakar ed Kristo.

Diad satan ya artikulo et walay ininterbyun pari. Tinepetan da no kasin saramay inatey ya agda naaralan so nipaakar ed si Jesus et onlad impierno. Say ebat to, “Agtayo amta. Say nibaga tayo labat et wala seguroy ipaparaan na Dios [parad ontan iran totoo].”

KAUKOLAN PIAN NISALBA

Oniay ibabaga na The New Catholic Encyclopedia: “Kaukolan so pampabautismo pian nisalba. Singa inkuan mismo na Kristo, no say sakey et agnianak ed danum tan Masanton Espiritu, sikatoy agmakaloob ed Panarian na Dios (Jn 3. 5).” Lapud saya, wala ray manisia ya saramay inatey ya ag-abautismoan et ibantak ed impierno odino manirap ed arum ya paraan.

Balet, wala ray arum ya ibaga dan aliwan makatunongan itan. Minilyon a totoo so inatey ya anggapoy amta rad Biblia. Manepeg kasin dusaen ira ed andi anggaan ya panamairap? Antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed satan?

ILALO YA IMPORMISA ED BIBLIA

Malinew ya ipapanengneng na Biblia ya ag-ibabaliwala na Dios iray totoon agda amta iray ganggan to. Oniay ipapasegurod sikatayo na Gawa 17:30: “Inabuloyan na Dios ya onlabas iray panaon a saray totoo et andiay-pikakabat.” Anto sirin so ilalon ibabaga na Biblia parad saramay inatey ya agbalot akaaral nipaakar ed Dios?

Antoy labay ya ibaga na pormisa nen Jesus ya: “Nakaiba ta ka ed Paraiso”?

Nanengneng so ebat ed samay imbaga nen Jesus ed sakey ed saray kriminal ya inatey ed abay to. Oniay imbaga na laki ed si Jesus: “Nonot mo ak sano onsabi ka ed panarian mo.” Antoy inyebat nen Jesus? “Tua ibagak ed sika natan, Nakaiba ta ka ed Paraiso.”Lucas 23:39-43.

Kasin impormisa nen Jesus ya onlad tawen iman ya laki? Andi. Samay laki et “agnianak lamet” ed danum tan espiritu, ya kaukolan pian makaloob ed Panarian na katawenan. (Juan 3:3-6) Imbes, impormisa nen Jesus ya samay kriminal et nabilay lamet, ed Paraiso. Lapud samay laki et sakey ya Judio, nayarin sikatoy pamilyar ed samay Paraison dalin—say hardin na Eden—ya abitlad unonan libro na Biblia. (Genesis 2:8) Lapud saman ya pormisa nen Jesus, sikatoy naikdan na seguradon ilalo ya nabilay lamet ed Paraiso diad dalin no nipawil itan.

Diad tua, ipopormisa na Biblia ya “wala so kioli na saray matunong tan saray agmatunong.” (Gawa 24:15) “Saray agmatunong” et saramay agda agawaan iray matunong ya estandarte na Dios ta agda naamtaan so linawa na Dios. Bilayen lamet nen Jesus so agmatunong a kriminal ya akitongtong ed sikato, ontan met ed saray minilyon, ompan binilyon ni ingen, ya inatey ya agda naaralan so nipaakar ed Dios. Insan diad Paraison dalin, ibangat ed sikara iray kakaukolanen na Dios, tan nawalaan ira na pankanawnawa ya paneknekan ya inaro day Dios no unoren da iray ganggan to.

 NO NABILAY LAMET IRAY AGMATUNONG

No nabilay lamet iray agmatunong, kasin ukomen ira base ed saray apalabas ya ginawa da? Andi. Oniay ibabaga na Roma 6:7: “Say inatey la et nibulos la ed kasalanan to.” Nabayaran la na saray agmatunong iray kasalanan da no ompatey ira. Kanian, ukomen ira base ed gawaen da no nabilay lamet ira, aliwan lapud saray ginawa ra nen agda ni naaralan so nipaakar ed Dios antis iran inatey. Panon iran nagunggonaan?

No nabilay lamet iray agmatunong, nawalaan ira na pankanawnawan naaralan iray ganggan na Dios, ya nipaamta no nalukasan la iray simbolikon lukot. Diad satan et ukomen ira “unong ed saray gawa ra,” no kasin unoren da ray ganggan na Dios odino andi. (Apocalipsis 20:12, 13) Parad saray dakel ya agmatunong, aliwa iyan komaduan tsansa, noagta unonan pankanawnawa da ni labat iya pian nawalaan na bilay ya andi-anggaan diad dalin panamegley na panaral tan panggaway linawa na Dios.

Lapud sayan bangat na Biblia, atulongan so dakel ya nipawil lamet so pananisia dad Dios. Sakey si Yeong Sug ed sikara. Sikatoy binmaleg a debotadon Katoliko. Saray membro na pamilya to et pari. Lapud labay toy magmaliw ya madre, sikatoy linmoob ed kombento. Balet ag-abayag et inmalis lanlamang ta adismayad saray anengneng to diman. Sakey ni, agto naawat so bangat ya impierno, ta parad sikato et aliwan mahustisya tan maaro so pamairap ed totoo diad maapoy ya impierno.

Walay Tasi nen Jehova ya angipanengneng ed si Yeong Sug ed sayan ibabaga na Biblia: “Saray mabilay amta ra a sikara ompatey ira, balet saray inaatey agda amta so bengatla, ag-ira met nawalaan la na tumang.” (Eclesiastes 9:5) Sikatoy tinulongan na samay Tasi pian natalosan ya saray inmuunan atateng to et agmaniirap ed impierno. Imbes, sikaray nanaugip ed patey tan manaalagar na kioli.

Lapud dakel nin totoo so agni makaamta ed katuaan na Biblia, impapuso nen Yeong Sug iyan imbaga nen Jesus ya nabasad Mateo 24:14: “Sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones, insan onsabi so anggaan.” Natan et ipupulong to lay maong a balita tan inanabang tod arum so marakdakep ya ilalo to a walad Biblia.

“SAY DIOS ET AGMANANGIDUMADUMA”

“Say Dios et agmanangidumaduma,” so ibabagad sikatayo na Biblia, “noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagawa na inkatunong.” (Gawa 10:34, 35) Saya so perpekton hustisya ya nailaloan tayo ed Dios ya ‘mangaaro ed inkatunong tan hustisya.’Salmo 33:5, NW.