SAY PANAG-BANTAYAN Hulyo 2014 | Say Panmoria na Dios ed Panagsigarilyo

Say pangamta ed panmoria To et ontulong ed sikan itunda so panagsigarilyo.

MANUNAN ARTIKULO

Sakey ya Epidemya ed Interon Mundo

Akin ya ag-itan napatunda anggaman pansasagpotan ya labanan itan?

MANUNAN ARTIKULO

Antoy Panmoria na Dios ed Panagsigarilyo?

Agbalot abitlad Biblia so sigarilyo, kanian panon tayon naamtaan?

TONGTONGAN NIPAAKAR ED SARAY TOPIC DIAD BIBLIA

Kasin Manisia Iray Tasi nen Jehova ed si Jesus?

No manisia ira, akin et say tawag ed sikara et aliwan Tasi nen Jesus?

Antoy Ilalo na Saray Inmuunan Atateng Ko?

Ibabaga na Biblia ya bilayen lamet na Dios iray inaatey anggan saray agmatunong a totoo. Akin?

ALIGEN SO PANANISIA RA

Asarag Toy Graben Ermen

No nipapaarap kad “andukey ya espada” na ermen, makatulong ed sika so alimbawa nen Maria, say ina nen Jesus.

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Nagawa kasi so gagala parad dalin?