Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Siopa so Gog na Magog ya abitlad libro na Ezequiel?

Abayag lan nipapaliwawa ed saray publikasyon tayo ya say Gog na Magog et ngaran ya ontutukoy ed si Satanas a Diablo nen sikatoy nibasileng diad dalin. Satan ya eksplinasyon et imbase ed ibabaga na libro na Apocalipsis ya idaulo nen Satanas a Diablo so pangataki ed saray totoo na Dios diad interon mundo. (Apo. 12:1-17) Kanian inisip ya say Gog et sananey ya mapropetikon ngaran nen Satanas.

Balet, wala ray linmesan tepet ed satan ya eksplinasyon. Akin? Nonoten pa iya: Nen tinukoy so panaon ya atalo si Gog, oniay imbaga nen Jehova nipaakar ed sikato: “Ipakan ta kad amin a klase na manok a managsibar tan ed saray atap ya ayep ed uma.” (Eze. 39:4, NW) Insan inyarum To ni: “Diad saman ya agew et ikdan koy Gog na sakey a ponponan ed Israel . . . Diman da iponpon si Gog tan amin a dakerakel a totoo to.” (Eze. 39:11, NW) No si Satanas so Gog, panon ya naakan na ‘saray manok a managsibar tan na atap ya ayep ed uma’ anta espiritun pinalsa? Panon ya naikdan na “sakey a ponponan” si Satanas diad dalin? Malinew ya ibabaga na Biblia ya ag-iponpon odino kanen si Satanas, noagta ibasileng ed kaaralman diad 1,000 taon.Apo. 20:1, 2.

Naaralan tayon diad sampot na 1,000 taon, ibulos si Satanas manlapud kaaralman, tan “sikatoy ompaway pian palikdoen to iramay nasyon diad apatiran suyok na dalin, say Gog tan Magog, pian tiponen to ira parad guerra.” (Apo. 20:8) Balet panon ya napalikdo nen Satanas si Gog no sikato lanlamang si Gog? Ontan sirin, say “Gog” ya walad propesiya nen Ezequiel odino ed libro na Apocalipsis et ag-ontutukoy ed si Satanas.

Siopa sirin so Gog na Magog? Pian naebatan itan, kaukolan tayon amtaen ed Biblia no siopay onataki ed totoo na Dios. Aglabat ibabaga na Biblia so iyataki na ‘Gog na Magog’ noagta say iyataki met na ‘ari na amianen’ tan say iyataki na “saray arari ed dalin.” (Eze. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Apo. 17:14; 19:19) Kasin ontutukoy iyad nanduruman panangataki? Andi. Malinew ya saksakey ya panangataki so tutukoyen na Biblia balet nanduruma labat so tawag. Akin ya ontan so nibaga tayo? Ibabaga na Biblia ya amin a bansa ed dalin et mibiang ed satan ya sampot a  panangataki ya manresulta ed Armagedon.Apo. 16:14, 16.

No aralen tayo irayan teksto ed Biblia nipaakar ed sampot a panangataki ed totoo na Dios, malinew ya say ngaran ya Gog na Magog et ag-ontutukoy ed si Satanas, noagta ed alyansa na saray bansa. Kasin sayan alyansa et idaulo na simbolikon ‘ari na amianen’? Agtayo segurado. Balet nayarin ontan so nagawa no ibase ed samay imbaga nen Jehova nipaakar ed Gog: “Onsabi ka manlapud pasen mo, manlapud sankaarawian a parte ed amianen, sika tan say dakerakel a totoo a kaibam, amin da et akakabayo, sakey a baleg a muyong, sakey a baleg ya armada.”Eze. 38:6, 15, NW.

Onia met so imbaga nen propeta Daniel, ya nambilay diad panaon nen Ezequiel, nipaakar ed ari na amianen: “Sikatoy napagaan ed saray balita manlapud bukig tan manlapud amianen, tan sikatoy ompaway a walaay baleg a sanok pian upoten tan deralen toy dakerakel. Tan ipaalagey to iray tolda ton parad ari diad baetan na baleg a dayat tan say masanton palandey na Dekorasyon; tan onsabi ed sikatoy anggaan to, tan anggapoy ontulong ed sikato.” (Dan. 11:44, 45, NW) Mipara itan ed ibabaga na libro na Ezequiel nipaakar ed saray gawaen na Gog.Eze. 38:8-12, 16.

Antoy ontumbok ya nagawa kayari na sayan sampot ya panangataki? Oniay imbaga nen Daniel: “Legan na satan a panaon et ontalindeg [diad Armagedon] si Miguel [Jesu-Kristo], say makapadinayew a prinsipe ya akaalagey [manlapu la nen 1914] parad totoom. Tan walay onsabin panaon na gonigon [say baleg a kairapan] ya agnin balot agawa manlapud samay panaon ya impangiletneg ed inmunan nasyon. Tan legan na satan a panaon et makaliktar iray totoom, amin a nisulat ed libro na Dios.” (Dan. 12:1, NW) Sayan gawaen nen Jesus bilang representanti na Dios et nabasa met ed Apocalipsis 19:11-21.

Siopa balet so “Gog tan Magog” ya tutukoyen na Apocalipsis 20:8? Diad unor ya subok ya nagawad sampot na 1,000 taon, saray manrebelde ed si Jehova et gawaen da met imay ginawa na ‘Gog na Magog’—saramay bansa ya inmataki ed saray totoo na Dios diad sampot na baleg a kairapan. Tan parehoy pansumpalan da—andi-anggaan ya ipapatey! (Apo. 19:20, 21; 20:9) Duga labat sirin ya sarayan rebelde ed sampot na Milenyo et tawagen ya “Gog tan Magog.”

Diad panaaral tayod Salita na Dios, tatalaranan tayo no siopa so magmaliw ya ‘ari na amianen.’ Balet anggan siopa so mangidaulo ed sayan alyansa na saray bansa, naseguro tayo so duaran bengatla: (1) say Gog na Magog tan saray armada to et natalo tan naderal; tan (2) say manuuley lan Ari tayo, si Jesu-Kristo, et iliktar to ray totoo na Dios tan itonton to rad balon mundo ya walaan na kareenan tan tuan kaligenan.Apo. 7:14-17.