Onlad karga

Onlad saray karga

Sarag Mon Labanan si Satanas—Tan Manalo Ka!

Sarag Mon Labanan si Satanas—Tan Manalo Ka!

“Ontalindeg kayo sumpad [si Satanas], a pabiskeg yoy pananisia yo.”1 PED. 5:9.

1. (a) Akin ya kakkaukolan tayon labanay Satanas natan? (b) Panon tayon makaseguro ya sarag tayon taloen si Satanas?

KAKALABANEN nen Satanas iray alanaan ya wadia nid dalin tan say ‘arum a karnero.’ (Juan 10:16) Lapud antiktikey lay nakekeran panaon na Diablo, labay ton dakel a lingkor nen Jehova so nabuag to anggad posible. (Basaen so Apocalipsis 12:9, 12.) Natalo tayo kasi si Satanas ed sayan laban? On! Ibabaga na Biblia: “Sumpa yo so Diablo, tan arawian to kayo.”Sant. 4:7.

2, 3. (a) Akin ya labay nen Satanas ya nonoten na totoo ya sikatoy aliwan tua? (b) Panon tayon amta ya talagan walay Satanas?

2 Dakel so agmanisia ya talagan walay Satanas. Iisipen dan si Satanas tan saray demonyo to et imahinasyon labat ya singa walad saray nobela, pelikulan horror, tan video game. Ibabaga dan ignorantin too labat so manisiad saray mauges ya espiritu. Kasin onsyosyodot si Satanas ta iisipen na totoo ya sikato tan saray demonyo to et imahinasyon labat? Andi. Diad tua, mas mainomay ton nabulag so kanonotan na saramay ontan so nononoten da. (2 Cor. 4:4) Labay nen Satanas ya ontan so isipen na saray totoo pian naloko to ra.

 3 Bilang lingkor nen Jehova, ag-itayo naloko nen Satanas. Amta tayon tua so Diablo, ta sikato imay akitongtong ed si Eva panamegley na uleg. (Gen. 3:1-5) Si Satanas imay angantiaw ed si Jehova nen kinuestion toy motibo nen Job. (Job 1:9-12) Si Satanas met imay anukso ed si Jesus. (Mat. 4:1-10) Tan nen niletneg so Panarian na Dios nen 1914, si Satanas imay ginmapon “akilaban” ed saray alanaan ya wadia nid dalin. (Apo. 12:17) Itutultuloy to itan ya laban anggad natan ta labay ton deralen so pananisia na saray alanaan tan na arum a karnero. Pian manalo tayo sirin, nepeg tayon labanan si Satanas tan pansiansiaen tayon mabiskeg so pananisia tayo. Aralen tayod sayan artikulo so taloran paraan pian nagawaan tayo itan.

IPULISAY SO PAMPASIRAYEW

4. Panon ya impanengneng nen Satanas ya sikatoy mapasirayew?

4 Mapaspasirayew si Satanas. Sikato lay sankalastogan ya persona ta makmakpel ton kinuestion so kanepegan nen Jehova ya manuley tan labay ton sikato so dayewen. Kanian say sakey ya paraan pian nalabanan tayoy Satanas et no ipulisay tayoy pampasirayew tan manpaabeba tayo.Basaen so 1 Pedro 5:5.

5, 6. (a) Kasin makapuy no walay kompiyansa tan respeto tayod sarili tayo? Ipaliwawa. (b) Anto ran alimbawa ed Biblia so mangipapanengneng ya mapeligro so pampasirayew?

5 Aliwan makapuy no walay kompiyansa tan respeto tayod sarili tayo. Tan siempre, natural labat ya maliket tayo no sikatayo tan saray kaaro tayo et akagaway kamaongan odino awalaan na maong a bengatla. Anggapoy makapuy ed satan. Imbaga nen apostol Pablo ed saray taga Tesalonica: “Ipapasirayew mi kayo ed limog na saray kongregasyon na Dios lapud panagsungdo tan pananisia yo anggaman ed amin a panamasegsegang tan kairapan a sasagmaken yo.” (2 Tes. 1:4) Kanian, ayos labat no maliket tayod agawaan na arum tan proud tayod sarili tayo. Tan natural met labat ya agtayo ibaing so pamilya, kultura, odino lugar ya binalegan tayo.Gawa 21:39.

6 Balet walay klase na pampasirayew ya deralen toy relasyon tayod arum tan pikakaaro tayod si Jehova. Atan imay pampasirayew ya gawaen to kan masinti tan agmo awatey simbawa. (Sal. 141:5) Sayan klase na pampasirayew et ipapanengneng na saramay atagtagey so pakanengneng dad sarili da tan saramay “manisia ya mas maong ira nen say arum anta anggapo met so rason.” Kabusol nen Jehova so ontan ya pampasirayew. (Eze. 33:28; Amos 6:8) Balet labalabay nen Satanas no ontan so ipapanengneng na totoo ta aaligen day inkamapasirayew to. Seguradon malikeliket si Satanas ed inkamapaatagey nen Nimrod, Faraon, tan Absalom—ya amin da et abiktima lapud mapasirayew iran maong! (Gen. 10:8, 9; Exo. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6) Atan met so rason no akin ya aderal so relasyon nen Cain ed Dios. Si Jehova lan mismo so animbawa ed sikato balet agto itan inawat lapud mapasirayew. Anawet so ulo to tan imbaliwala toy simbawa nen Jehova kanian aliway nansumpalan to.Gen. 4:6-8.

7, 8. (a) Akin ya nibagan mikonektaan so diskriminasyon ed panagpasirayew? (b) Ipaliwawa no panon ya makaderal ed pankakasakey na kongregasyon so panagpasirayew.

7 Ipapanengneng na totoo natan so panagpasirayew ed nanduruman paraan. Sakey ed saya et say diskriminasyon. No ontan so sakey a too, “lalabien odino bubusolen to so arum ya dumay rasa to” tan “manisia ya walay nanduruman kualidad tan abilidad na kada rasa, ya isipen ton wala ray rasa ya mas maong nen say arum.” Lapud saya, dakel ya panlalaban, guerra, tan graben panagpatey so agawa.

 8 Siempre, ag-iya nagawad Kristianon kongregasyon. Balet wala ray nagagawan agpantatalosan ed saray agagi, ya nayarin onggapo lapud inkamapaatagey, tan onloor ya anggad agla nakontrol. Ontan so agawa ed saray Kristiano nen inmunan siglo, kanian oniay intepet nen Santiago ed sikara: “Antoy sengegan na panlalaban tan pankokolkol yo?” (Sant. 4:1) On, no busolen tayoy arum tan isipen tayon mas maong tayo nen say sikara, nayarin makapansalita odino makagawa tayoy makasakit ed liknaan da. (Uli. 12:18) Talagan deralen na panagpasirayew so pankakasakey na kongregasyon.

9. Panon itayon tutulongan na Biblia pian nalabanan so panaglabi tan arum nin klase na pampasirayew? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.)

9 No singa iisipen tayon mas maong tayo nen say arum, tandaan ya “siopaman a mapaatagey so puso to et kabkabusol nen Jehova.” (Uli. 16:5, NW) Kaukolan tayo met ya usisaen so puso tayo tan tepetay sarili tayo: ‘Kasin isipen kon mas maong ak nen saray totoon dumay rasa, bansa, odino kultura da?’ No ontan so iisipen tayo, nalilingwanan tayon ‘ginawa na Dios manlapud sakey a too so kada nasyon na totoo.’ (Gawa 17:26) Labay ton ibaga, saksakey so rasa tayo ta amin tayo et nanlapud si Adan. Kanian, agtayo iisipen ya wala ray rasa ya mas maong nen say arum. Labalabay nen Satanas no ontan so isipen tayo ta makaderal itan ed aroan tan pankakasakey na saray Kristiano. (Juan 13:35) Pian nalabanan tan natalo tayoy Satanas, kaukolan tayon paliisan so pampasirayew.Uli. 16:18.

PALIISAY MATERYALISMO TAN PANANGAROD MUNDO

10, 11. (a) Akin ya nayarin mainomay itayon naimpluensyaan ya aroen so mundo? (b) Antoy nansumpalan nen Demas lapud impangaro tod mundo?

10 Si Satanas so “manuley na sayan mundo,” tan saya et walad pakayari to. (Juan 12:31; 1 Juan 5:19) Kanian, say impluensya na sayan mundo et kontra ed estandarte na Biblia. Siempre, aliwan amin ya walad mundo et mauges. Balet, ilaloan tayon usaren nen Satanas iyan mundon kontrolado to pian nawalaan tayoy mauges ya pilalek tan makapankasalanan tayo. Odino impluensyaan to itayon aroen so mundo pian nibaliwala tayoy pandayew ed si Jehova.Basaen so 1 Juan 2:15, 16.

11 Wala ray Kristiano nen inmunan siglo ya angarod mundo. Singa bilang, insulat nen Pablo: “Tinaynan to ak nen Demas lapud inaro toy kaplesan a sistema na mundo.” (2 Tim. 4:10) Ag-espisipikon imbaga na Biblia no antoy inaro nen Demas ed sayan mundo, ya lapud satan et tinaynan toy Pablo. Nayarin mas inaro la nen Demas so materyal iran bengatla nen say panaglingkor tod Dios. No bilang ta ontan so agawa, abalang nen Demas iray marakdakep ya espiritual ya pribilehyo to. Duga kasi ginawa to? Andi. Ta anggapoy niiter na sayan mundo ya mas maabig nen saray bendisyon ya iter komon nen Jehova ed sikato no agto tinaynan si Pablo!Uli. 10:22.

12. Panon itayon napalikdo nen Satanas panamegley na “pakayari na kaykayamanan”?

12 Nayarin ontan met so nagawad sikatayo. Bilang Kristiano, natural labat ya labay tayon taryaan na materyal so sarili tan pamilya tayo. (1 Tim. 5:8) Amta tayon labay nen Jehova ya na-enjoy tayoy bilay ta inikdan toy Adan tan Eva na balibalin paraiso ya panayaman da. (Gen. 2:9) Balet nayarin usaren nen Satanas so “pakayari na kaykayamanan” pian napalikdo itayo. (Mat. 13:22) Iisipen na dakel ya say kuarta tan materyal iran kayamanan so mamaliket ed sikara. Napapalikdo itayo no ontan so iisipen tayo, tan nayarin lapud satan et nabalang tayo lay sankamablian ya kayamanan tayo—say pikakaaro tayod si Jehova. Pinasakbayan nen Jesus  iray patumbok to: “Anggapo so nayarin manpaaripen ed duaran katawan; ta balanglan busolen to imay sakey tan aroen to imay sananey, odino sikatoy mansiansia ed sakey tan mudmoraen to imay sananey. Agkayo nayarin manpaaripen ed Dios tan ed saray Kayamanan.” (Mat. 6:24) No manpaaripen tayod saray Kayamanan, makatunda itayod panaglingkor ed si Jehova. Tan atan so labalabay nen Satanas ya nagawa! Agtayo komon aabuloyan ya deralen na kuarta odino saray nasaliw na satan so pikakaaro tayod si Jehova. Pian nalabanan tayoy Satanas, kaukolan ya dugay panmoria tayod saray materyal ya bengatla.Basaen so 1 Timoteo 6:6-10.

LABANAY SEKSUAL YA IMORALIDAD

13. Panon ya ipapaseseg na sayan mundo so lingon panmoria nipaakar ed panangasawa tan sekso?

13 Say sakey nin paraan ya uusaren nen Satanas et say seksual ya imoralidad. Iisipen na dakel natan ya say panmatoor ed asawa tan ed mismon uksoyan na panangasawa et karaanan la tan masyadon istrikto. Singa bilang, oniay imbaga na sakey ya sikat ya aktres: “Balanglan laki odino bii ka, imposiblin saksakey labat so asawam. Anggapo ni akabat kon matoor odino malabay ya manmatoor ed asawa to.” Imbaga met na sakey ya aktor: “Agak segurado no talagan natural ed sikatayo ya saksakey labat so labay tayon nakaiba diad interon bilay tayo.” Seguradon malikeliket si Satanas no ibabaliwala na maimpluensyan totoo so regalo na Dios ya panangasawa. Kontra so Diablo ed uksoyan na panangasawa, tan agto met labay ya magmaliw a maliket iray sanasawa. Kanian, pian nalabanan tayoy Satanas tan manalo tayo, kaukolan ya suportaan tayo so uksoyan na Dios ed panangasawa.

14, 15. Panon tayon nalabanan so seksual ya imoralidad?

14 Balanglan walay asawam odino single ka, gawam so anggaay nayarian mon labanan so amin ya klase na seksual ya imoralidad. Mainomay kasi ya? Andi! Singa bilang, no sakey kan kalangweran, ompan wala ray kaklasem ya narengel mon ilalastog da ya misi-sex irad anggan siopan labay da. Nayarin ilastog da met so pisi-sexting da—mangisi-send ira na mensahe odino litrato diad cell phone ya liingen toy pilalek ed sekso. Diad arum a bansa, ipapasen day sexting ya singa mipara lanlamang ed pangikayat na child pornography. Ibabaga na Biblia: “Samay manggagawa na pilalawanan (o seksual ya imoralidad) et mankakasalanan ed laman ton dili.” (1 Cor. 6:18) Dakel so maniirap tan ompapatey lapud saray sakit ya naalad pisekso. Tan dakel ed saray kalangweran ya akisekso ya agkasal so mangibabagan pagbabawian day ginawa ra. Diad saray palabas tan pelikula, papapawayen dan anggapoy mauges ed seksual ya imoralidad, kanian iisipen na dakel ya anggapoy makapuy ya resulta no agda unoren so ganggan na Dios. No manisia tayod satan, nabiktima itayo na “mapalikdon pakayari na kasalanan.”Heb. 3:13.

15 No natutukso kan manggaway seksual ya imoralidad, antoy nepeg mon gawaen? Bidbir moy kakapuyan mo. (Roma 7:22, 23) Ipikasim ed Dios ya ikdan to kay biskeg pian nalabanan mo itan. (Fil. 4:6, 7, 13) Paliisan mo ray situasyon ya natukso kan manggaway imoral. (Uli. 22:3) Tan no walay tukso, ipulisay mon tampol.Gen. 39:12.

16. Panon ya nilabanan nen Jesus iray tukso nen Satanas, tan antoy naaralan tayod alimbawa to?

16 Pian nalabanan tayoy tukso, aligen tayoy alimbawa nen Jesus. Sikatoy ag-apalikdo ed saray impormisa nen Satanas, tan agto la anggan nannonot no kasin awaten to iratan odino andi. Imbes, oniay tampol ya imbaga to: “Walan nisulat.” (Basaen so Mateo 4:4-10.) Kabisado nen Jesus so Salita  na Dios, kanian amta ton tampol no anto ran teksto so usaren to pian nalabanay tukso. Nalabanan tan natalo tayoy Satanas no agtayon balot abuloyan ya natukso itayon manggaway seksual ya imoralidad.1 Cor. 6:9, 10.

MANSUNGDO PIAN MANALO!

17, 18. (a) Anto ni arum ya patit ya uusaren nen Satanas, tan akin ya agtayo la iratan pankelawan? (b) Antoy nagawad si Satanas, tan akin ya lapud satan et napaseseg kan mansungdo?

17 Say pampasirayew, materyalismo, tan seksual ya imoralidad et talora labat ed saray patit nen Satanas. Dakel ni uusaren to. Singa bilang, say arum ya Kristiano et susumpaen na saray kapamilya da, babalawen na saray kaeskuela da, odino sesebelan na gobierno so pampupulong da. Agtayo la iratan pankelawan ta oniay impasakbay nen Jesus ed saray patumbok to: “Magmaliw kayon puntirya na panagbusol na amin a totoo nisengeg ed ngaran ko; balet samay akapansungdo anggad anggaan et sikatoy nilaban.”Mat. 10:22.

Sigpot ya naderal si Satanas! (Nengnengen so parapo 18)

18 Panon tayon nalabanan tan natalo si Satanas? Imbaga nen Jesus ed saray disipulo to: “Dia ed panagsungdo yo et nilaban yo so kamarerwa yo.” (Luc. 21:19) Tandaan tayo ya antokaman a mauges ya gawaen ed sikatayo na anggan siopan too et aliwan permanente. Anggapoy siopaman ya makaderal ed mablin relasyon tayod Dios, puera labat no paulyan tayon ontan so nagawa. (Roma 8:38, 39) Dia tua, anggano wala ray lingkor nen Jehova ya ompatey, agto labay ya ibagan analo si Satanas. Bilayen ira lanlamang nen Jehova! (Juan 5:28, 29) Si Satanas so anggapo lan talagay ilalo to. Kayarin deralen iyan mauges ya sistema na mundo, si Satanas et ibasileng ed kaaralman tan mansiansian ditan ed 1,000 taon. (Apo. 20:1-3) Kayari Sanlibon Taon ya Uley nen Jesus, diad antikey a panaon et “ibulos si Satanas ed impakapriso to” pian salien ton palikdoen iray perpekton totoo. Kayari to ‘tan, sikatoy sigpot lan deralen. (Apo. 20:7-10) Anggapo lay ilalo nen Satanas, balet sika, wala! Sumpam si Satanas tan pabiskeg moy pananisiam. Sarag mon labanan tan manalo ka!