Onlad karga

Onlad saray karga

Tepetepet na Saray Manbabasa

Tepetepet na Saray Manbabasa

Akin et nepeg ya manalwar iray Kristiano diad pangusar da na saray electronic messaging application, ya singa saramay uusaren ed pan-text odino pan-chat?

Manguusar tayo na modernon teknolohiya pian nakontak tayo ray kapamilya tan kaagian tayo. Balet siempre, say sakey ya maespiritual ya agi et sankanonot to iyan bilin: “Say marunong et ompapaliis no nanenengneng toy peligro, balet say andiay kakabatan et ondidiretso tan aanien to ray pansumpalan.”—Pro. 27:12.

Labay itayon protektaan nen Jehova kanian bibilinen to tayo ya agtayo mimiulop ed saramay adispelo, mangikakayat na duman bangat, tan panlalapuan na inkaapag-apag ed kongregasyon. (Roma 16:17; 1 Cor. 5:11; 2 Juan 10, 11) Ontan met, wala ray agagi odino kaaro na saray agagi ya agda uunoren so ibabagay Biblia. (2 Tim. 2:20, 21) Kanian maalwar tayo ed saray pipilien tayon kakaaro. Mas mairap balet itan ya gawaen ed saray messaging application.

No dakdakel so membro ed sakey ya group chat, mas kaukolan tayoy manalwar. Wala ray agagi ya kaiba ed balbaleg ya group chat, tan aliwliway nagmaliw ya resulta. No say sakey ya group chat et nilasus odino nilibo ni ingen so membro to, imposible ya nakabat tan naamtaan tayoy espiritualidad na kada sakey. Oniay ibabaga na Salmo 26:4: “Agak miuulop ed saray mapalikdon totoo, tan papaliisan ko iramay iyaamot day inkatoo ra.” Ipapanengneng na sayan teksto ya say kontaken tayo labat et saramay talagan kabat tayo.

Anggano melag so sakey ya group chat, ompan nanaupot lay panaon tayo ed satan, tan aliwan makapaseseg iray pantotongtongan ditan. Agtayo nepeg ya isipen ya kaukolan tayoy man-reply ed kada chat. Binilin nen apostol Pablo si Timoteo ya manalwar ed saramay “matsismis” tan “mibabali [ed] bilay na arum.” (1 Tim. 5:13) Maabig no iyaplika tayo met itan ed panguusar tayoy messaging application.

No say sakey et maespiritual, agmangikayat na saray kompidensyal ya impormasyon, tan agmangigapo odino mibabali ed tongtongan ya manderal ed sakey ya agi. (Sal. 15:3; Pro. 20:19) Tan agmet basta-basta mangifo-forward na saray makapabiglan balita odino impormasyon ya aliwan kompirmado. (Efe. 4:25) Dakdakel so espiritual ya naakan tan napanmatalekan ya impormasyon ya walad website tayon jw.org tan diad binulan ya programa na JW Broadcasting®.

Wala ray agagi ya manguusar na electronic messaging application pian manlako, mansaliw, mangi-promote na saray produkto, odino mangiyopresi na trabaho. Agtayo komon iratan ilalaok ed panagdayew tayod si Jehova. Ibabaga na Biblia: “Komon ta agnapatnagan ed kabibilay yo so panangaro ed kuarta.” (Heb. 13:5) Niyaplika tayo itan ya bilin no agtayo pankuakuartaan iray agagi tayo.

Duga kasi ya usaren tayo ray messaging application pian man-solicit na pundo odino onkerew na tulong parad saray agagi tayon mankaukolan tan apektado na kalamidad? Tua, inar-aro tayo ray agagi tan labalabay tayo ran tulongan tan pasesegen. (Sant. 2:15, 16) Balet no man-solicit tayo na pundo diad group chat ya dakdakel so membro to, ompan agtayo laingen nasuportaan so mas marakep ya plano odino uksoyan na branch office o saray elder ed kongregasyon. (1 Tim. 5:3, 4, 9, 10, 16) Tan siempre, agtayo labay ya papawayen ya walay espisyal ya gagawaen tayo parad saray agagi.

Amin komon ya gagawaen tayo et parad kigloriaan na Dios. (1 Cor. 10:31) Kanian diad panguusar tayo na saray messaging application o arum nin teknolohiya, isipen tayo iray posiblin peligro tan manalwar tayon maong.