SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Mayo 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hunyo 29 anggad Hulyo 26, 2015.

ISTORYAY BILAY

Sankanonot Kon Naynay so Inmunan Panangarok

Basaen so istoryay bilay nen Anthony Morris III, membro na Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova.

Mantultuloy Kan Manbantay—Labay Kan Buagen nen Satanas!

Walay taloran rason no akin ya mapeligron kalaban si Satanas.

Sarag Mon Labanan si Satanas—Tan Manalo Ka!

Panon mon napaliisan iray patit nen Satanas—say pampasirayew, materyalismo, tan seksual ya imoralidad?

“Anengneng” Da Iray Bengatlan Insipan

Makaaral tayod saray matoor ya lingkor na Dios nensaman ya inimadyin da ray bendisyon ed arapen.

Aligen Imay Angisipan na Bilay ya Andi-angga

Talaga kasin sarag tayon talosan so situasyon ya agtayon balot asali?

Tepetepet na Saray Manbabasa

Siopa so Gog na Magog ya abitlad libro na Ezequiel?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

Anengneng Toy Aroan Diad Cafeteria

No say naatendian mo ni labat iran kombension na Saray Tasi nen Jehova et manlapu nen 1990’s, nayarin mankelaw ka no naamtaan mo so sakey ya uksoyan ya pigaran dekada tayon inusar.