Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Nanonotan Yo?

Kasin Nanonotan Yo?

Binasam ta iray agano nin isyu na Say Panag-bantayan tan The Watchtower? Salim pa sirin ya ebatan irayan tepet:

Panon tayon naerep so apoy na anggapoy kontrol a panagsalita?

Kaukolan tayon usisaen no antoy walad puso tayo. Imbes ya kritikoen so agi tayo, kaukolan tayon usisaen no akin ya ontan so iisipen tayod sikato. Kasin krikritikoen tayo lapud mas labay tayon saray nagagawaan tayo so naimano pian ompaway a mas maabilidad tayo? Sakey ni, no makritiko tayo palooren na satan so situasyon?​—8/15, pahina 21.

Panon ya napatnagan ed Ganggan so panmoria na Dios ed saray bibii?

Nanliketan na saray Israelitan bibii so magenap a kawayangan tan edukasyon. Sikaray nepeg ya igalang tan respetoen, tan protektaan iray kanepegan da.​—9/1-E, pahina 5-7.

Diad panasingger na agew nen Jehova, anto ran ebento so magano lan nagawa?

“Kareenan tan kaligenan!” so iyeyag. Atakien tan deralen na saray nasyon so Makapanyarin Babilonia. Atakien iray totoo na Dios. Onsabi so bakal na Armagedon, tumbokan na pangibasileng ed si Satanas tan ed saray demonyo to diad kaaralman.​—9/15, pahina 4.

Panon tayon nagunggonaan ed agpakaamta no kapigay isabi anggaan?

Makatulong so agpakaamta ed eksakton agew odino oras na isabi na satan pian napaneknekan no antoy walad puso tayo. Mangiter iyad sikatayo na pankanawnawan napaliket so puso na Dios. Papasesegen itayo na saya a mansakripisyo tan sigpot a manmatalek ed Dios tan ed Salita to. Ontan met, tutulongan itayo na saray kaplesan a subok pian napasimbaloy bilay tayo.​—9/15, pahina 24-25.

Panon a makatulong so Genesis 3:19 sano mikatunongan tayod sakey a manisia ed impierno?

Ibabaga na teksto ya no ompatey si Adan sikatoy ompawil ed dabok, aliwan impierno so laen to.​—10/1, pahina 13.

Siopay irerepresenta na “pitoran bitewen” a walad kawanan a lima nen Jesus ya abitlad Apocalipsis 1:16, 20?

Irerepresenta na saraya iray alanaan a manangasikaso, tan onaplika met itan ed saray manangasikaso ed kongregasyon.​—10/15, pahina 14.

Antoy gawaen na sanasawa no wala ray utang da?

Kaukolan ya pantongtongan da itan ed kalmadon paraan. Makatulong no analisaen day badyet da. Sarag da kasin arumay naaalmo da odino bawasay panggagastosan na pamilya? Nepeg day mandesisyon no dinan iran utang so unaen dan bayaran, nayarin mitongtong irad saray akiutangan da. Balet nepeg a realistiko ira tan agbastabasta manggagastos. (1 Tim. 6:8)​—11/1-E, pahina 19-21.

Panon ya impanengneng nen Jesus so mapaabeban ugali ya abitlad Isaias 50:4, 5?

Nabasad saratan a bersikulo a say walaan na “dila na saray abangatan” et ‘ag-ombeneg.’ Impanengneng nen Jesus so mapaabeban ugali tan dinengel ton maong so ibabangat ed sikato na Ama to. Sikatoy akaparaan tan labalabay toy paibangat ed si Jehova, naobserbaan toy alimbawa na kapaabebaan nen Jehova diad impangipatnag toy panangasi ed makasalanan a totoo.​—11/15, pahina 11.

Panon a say sakey ya espisyal ya selyo na Estonia et mamapaneknek ed katooran na Saray Tasi nen Jehova?

Nen 2007, say National Post Office so angipaway na sakey a selyo a mangibabaga ed impamatey ed saray Estonian na saray onsusuportad si Stalin. Akasulat ditan so numero 382, a manutukoy ed bilang na saray Tasi tan saray anak da ya inawit ed saray labor camp ed Russia nen 1951.​—12/1-E, pahina 27-28.