Onlad karga

Onlad saray karga

 Tongtongan Nipaakar ed Saray Topic Diad Biblia

Kasin Dudusaen na Dios Iray Totoo Diad Impierno?

Kasin Dudusaen na Dios Iray Totoo Diad Impierno?

LABALABAY na Saray Tasi nen Jehova so mitongtong nipaakar ed Biblia. Wala ta ray tepet mo nipaakar ed Biblia? Kasin walay labay mon naamtaan ed saray papanisiaan odino paraan na panagdayew na Saray Tasi nen Jehova? No wala, itepet mo labat itan ed sikara. Maliket iran mangebat ed satan.

Nabasam dia so alimbawa no panon ya itotongtong na Saray Tasi nen Jehova iray topic ed Biblia. Imadyin mon walay Tasi a say ngaran to et Mauricio a linmad abung na lakin manngaran na Alejandro.

Kasin Dusaen na Dios Iray Mauges a Totoo?

Mauricio: Maong ta asabian ta ka natan, Alejandro.

Alejandro: Ay e.

Mauricio: Sankanonot ko may imbagam nen imbeneg.

Alejandro: Ya?

Mauricio: Ya mankelaw ka ta agmanisia iray Tasi ed impierno.

Alejandro: Ay aman. Talanti, agak makapanisiad saman ya imbagam.

Mauricio: Antam, labalabay kon alaey opinyon na arum. Nandurumay ibabaga na totoo nipaakar ed impierno. Parad sika, anto ’tay impierno?

Alejandro: Kien, no mauges ka, onla kad impierno tan tuloytuloy kan pairapen diman.

Mauricio: Ontan so papanisiaan na dakel. Akin, walay agmo nalingwanan ya aliwliwan agawad bilay mo?

Alejandro: E. Kien, pinatey day atsik.

Mauricio: Makapaermen.

Alejandro: Talanti, agko nalingwanan, anggano limay taon lay apalabas.

Mauricio: Antam, naiimanok ya panisiaan na arum so impierno ta abiktima ira, tan labay dan seguroen ya nadusa iray mauges a totoo.

Alejandro: On a! Agak met ompayag ya agnadusa may amatey ed si atsik.

Mauricio: Normal labat ya ontay naliknam. Ibabangat na Biblia ya onsasanok met so Dios sano nanenengneng ton nabibiktima iray inosentin totoo, tan impormisa ton dusaen to ray mauges. Imanom yay ibabaga na Isaias 3:11: “Abagey la so marelmeng  [odino mauges]! Sikato naani mauges ed sikato; ta say ginawa na saray lima to nagawa ed sikato.” Kanian segurado tayon dusaen na Dios iray mauges.

Alejandro: Panon to ’tan balet ey ta ibabaga yon anggapoy impierno?

Mauricio: Balibali ’tay tepet mo. Base ed Biblia, say dusa na Dios ed saray mauges et permanentin kadederal. Nengnengen tay ibabaga na 2 Tesalonica 1:9. Nayarin pibasam?

Alejandro: “Sarayan totoo a nasentensiaan na andi-anggaan a kadederal et naandi ed arap na Katawan.”

Mauricio: Salamat. Unong ed satay binasam, anggapoy ilalo na saray agmagbabawin mauges, ta say dusa ra et permanentin ipapatey. Anggapo lay ilalo dan manbilay lamet.

Alejandro: Nalak so labay ya ibaga na Biblia, balet singa aliwan patas, ta amin et ompatey! Agta dapat labat ya mas grabe so dusa ra?

Antoy Kaukolan na Hustisya?

Mauricio: Nanenengneng kon importantid sikay hustisya.

Alejandro: Ay on.

Mauricio: Marakep ’tan. Diad tua, sanen pinalsa na Dios so totoo, inikdan to ray abilidad ya amtaen so duga tan aliwa. Importante met ed sikatoy hustisya. Balet sano ibabangat na saray lider na relihyon so impierno, singa da ibabagan aliwan patas so Dios.

Alejandro: Antoy labay mon ibaga?

Mauricio: Ikdan ta kay sakey ya alimbawa. Pamilyar ed sika may istoryad Biblia nipaakar ed si Adan tan Eva?

Alejandro: On. Imbaga na Dios ed sikaran agda kakanen may bunga na sakey a kiew, balet ag-ira tinmulok.

Mauricio: Duga. Basaen ta’y ibabaga na Biblia diad Genesis 2:16, 17: “Si Jehova a Dios binilin to so too a kuan to, Nayarian mo so mangan na labay mo ed amin a kiew na tanamanan. Ingen ta say kiew na pakaamtaan mo na maong tan mauges, agmo nepeg a panganan; ta dia ed agew a pangan mo ed satan ompatey ka.” Antoy imbaga na Dios a nagawa no kanen nen Adan so ibabawal ya bunga?

Alejandro: Imbaga to ya ompatey si Adan.

Mauricio: Duga. Et lapud satan ya kasalanan nen Adan, amin et niyanak a makasalanan. * Balet, anggan ontan so agawa, imbaga kasi na Dios ya dusaen to rad impierno?

Alejandro: Andi.

Mauricio: Et no bilang ta dusaen na Dios si Adan tan Eva ed impierno, agta dapat labat ya pasakbayan to ra? Agta atan so patas tan maaron gawaen?

Alejandro: Ay on.

Mauricio: Imanom met iyay imbaga na Dios ed si Adan tan Eva sanen nankasalanan ira. Pibasam pay Genesis 3:19.

Alejandro: “Dia ed linget na lupam so panganan mo na tagano ya angga ed ipawil mo ed dalin; ta sikato so angalaan ed sika, lapud sika et dabok ka, dia ed dabok ompawil ka.”

Mauricio: Salamat. Base ed salita na Dios, iner so laen nen Adan?

Alejandro: Imbaga to ya ompawil si Adan ed dabok.

Mauricio: Duga. Natan, no imbagan ompawil, di ba dapat akakar lad man?

Alejandro: Siempre.

Mauricio: Tan kulaan nen Adan antis ya pinalsa na Dios?

Alejandro: Anggapo.

 Mauricio: Duga. Tan anganko et apansin mo ya anggapoy binitla na Dios ya impierno sanen inukom to ra. Nibaga kasin patas so Dios no ibaga ton ompawil si Adan ed dabok ya angalaan ed sikato, no diad impierno manaya so pangiyakaran to?

Alejandro: Andi, singa manluluko no onman.

Mankakuntsaba Kasi so Dios tan say Demonyo?

Mauricio: Wala ni ikonsidera tayo nipaakar ed bangat ya impierno.

Alejandro: Anto ’tan ey?

Mauricio: Siopay ibabaga ran “manbabantay” ed impierno, tan manudusa kuno ed saray totoo?

Alejandro: Say Diablo.

Mauricio: Et say Diablo balet so numero unon mankakalaban ed Dios. No iyaakar na Dios so totoo ed impierno pian pairapen na Diablo, di ompapaway ya mankakuntsaba so Dios tan say Diablo!

Alejandro: Ay on, anto!

Mauricio: Singa bilang, di ba sakey kan ateng?

Alejandro: On, 15 años la na ilalak ko.

Mauricio: Kunwari et nanrebelde so anak mo. Dakel so ginawa ton mauges ya amaermen ed sika. Antoy gawaen mo ey?

Alejandro: Siempre, bilinen ko.

Mauricio: Seguradon agka onsukon mamilin ed sikato pian onkalakal.

Alejandro: On a!

Mauricio: Bilbilang et ginawam lay amin, balet siansia nin anawet so ulo to, nayarin anggapo lay nagawaan mo noag say disiplinaen so anak mo.

Alejandro: On.

Mauricio: Balet panon to no naamtaan mon wala manayay mansusugsog ed anak mo pian manggaway mauges?

Alejandro: Ay, mamasnok ak ed satan a too.

Mauricio: Kerewen mo kasid satan a too ya dusaen toy anak mo?

Alejandro: Siempre andi. Nakar met lay kalakal ko ey?

Mauricio: Kanian, makatunongan kasi no kerewen na Dios ed si Satanas a Diablo ya dusaen iray mauges a totoon sinugsogan ton mismo?

Alejandro: On ya tua, awa!

Mauricio: Sakey ni, no labay na Dios ya dusaen tan pairapen iray mauges, ontulok met kasi so Diablo, anta sikatoy numero unon onkokontra ed Dios?

Alejandro: Agko naisip tan ah!

Deralen nen Jehova Iray Mauges

Mauricio: Seguradon dusaen na Dios iray agmagbabawin mauges. Walay sakey nin tekston ipabasak ed sika pian nalinewan iya. Nayarin pibasam so Salmo 37:9.

Alejandro: “Saray managgawa na mauges napater ira; balet saray manalagar ed Jehova tawiren da so dalin.”

Mauricio: Salamat. Antoy gawaen nen Jehova a Dios ed saray mauges?

Alejandro: Say kuan to dia ay, napater ira.

Mauricio: Duga. Say labay ton ibaga et permanente la ran naderal. Balet saray maong a totoo, saray ‘manaalagar ed si Jehova’ et manbilay ya tuloytuloy diad dalin. Pero ompan nitepet mo, akin et agpapatundaen na Dios iray totoon manggagawa na mauges? Tan no talagan dusaen to ra, di ginawa to la komon natan?

Alejandro: Marakep ’tan a tepet ah.

Mauricio: Ompawil ak dia pian ipanengneng ed sikay ebat na Biblia. *

Alejandro: Sige, pawil ka labat.

^ par. 35 Nengnengen so Roma 5:12.

^ par. 79 Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so kapitulo 11 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova.