Onlad karga

Onlad saray karga

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan 2012

Indese na Tema Parad Say Panag-bantayan 2012

Akatekep so petsa na isyu a pakaromogan ed artikulo

AARALEN IRAN ARTIKULO

 • Ag-inkamatoor—Mapeligron Tanda na Kaunoran Iran Agew! 4/15
 • Agmo Lilingawen Iray “Walad Benegan,” 3/15
 • “Agyo Amta so Agew Odino say Oras,” 9/15
 • Akin ya Iyunay Panaglingkor ed si Jehova? 6/15
 • Aligen so Inkaalerto nen Jesus, 2/15
 • Aligen so Inkamapaabeba nen Jesus, 11/15
 • Amta nen Jehova no Panon Ton Iliktar Iray Totoo To, 4/15
 • Anapen so Tuan Itatalona ed Bilay, 12/15
 • Anton Espiritu so Ipapatnag Yo? 10/15
 • Antoy Kabaliksan na Panamerdona nen Jehova ed Sika? 11/15
 • Bayuboan so Espiritu na Inkamapaabeba, 11/15
 • Gawam so Anggaay Nayarian Mon Isalbay Panamaley Mo, 5/15
 • “Ibangat Mo Ak a Mangunor na Linawam,” 11/15
 • ‘Inggiya Ira na Masanton Espiritu,’ 6/15
 • Interon Kamarerwa ya Panagbagat ed si Jehova, 1/15
 • Ipaparungtal nen Jehova no Anto ray “Magano lan Nagawa,” 6/15
 • Kareenan ed Sanlibon Taon tan ed Andi—Angga! 9/15
 • Kasin Aapresyaen Moy Regalo na Dios a Panangasawa? 5/15
 • Kasin Iyaaninag Moy Gloria nen Jehova? 5/15
 • Komon ta say On Yo et On, 10/15
 • ‘Labay ya Ipaamta na Anak so Ama,’ 4/15
 • Mabulos a Perdonaen so Balang Sakey, 11/15
 • Manalwar ed Saray Patit na Diablo, 8/15
 • Manaral Manlapud Inkaanos nen Jehova tan Jesus, 9/15
 • Manaral Manlapud ‘Manuna Iran Kabiangan na Katuaan,’ 1/15
 • Manliket ed Ilalo Tayo, 3/15
 • Manmatalek ed si Jehova—Say Dios na ‘Saray Panaon tan Tiempo,’ 5/15
 • ‘Manpabiskeg tan Manpakpel Kan Maong,’ 2/15
 • Mansiansia Itayon “Miaayam” Labat, 12/15
 • Mantultuloy a Manbantay a Singa Saray Apostol nen Jesus, 1/15
 • Manugali Kayo Bilang Mibabaley na Panarian! 8/15
 • No Panon a Mangangga Iyan Mundo, 9/15
 • Ontalindeg tan Paliisan Iray Patit nen Satanas, 8/15
 • Paitonton Kad si Jehova ed Tuan Kawayangan, 7/15
 • Panalonad Saray Problema Tekep na Inkakpel, 10/15
 • Panlingkoran so Dios na Kawayangan, 7/15
 • Pansiansiaen so Nalilikna Yon Inkaganatan, 3/15
 • Pansiansiaen so Positibon Espiritu na Kongregasyon, 2/15
 • Pansiansiaey Sigpot-puson Panaglingkor ed si Jehova, 4/15
 • Posiblin Nagamoray Liket Anggaman Agmananisiay Kapamilyaan, 2/15
 • Rerespetoen na Saray Tuan Kristiano so Salita na Dios, 1/15
 • Saray Arin Saserdote a Mangunggona ed Amin a Totoo, 1/15
 • Saray “Miaayam” et Mankakasakey ed Dugan Panagdayew, 12/15
 • Sasalimbengan Itayo nen Jehova Parad Kilalaban, 4/15
 • Si Jehova so “Manangiparungtal ed Saray Sekreto,” 6/15
 • Sikayo ray Napanmatalkan a Manag-asikaso! 12/15
 • “Siopa ni Antakot Ko Naani?” 7/15
 • Titiponen nen Jehova Iray Maliket a Totoo To, 9/15
 • Titiponen nen Jehova so Pamilya To, 7/15
 • Tulongan Iray Totoo ya “Onliing,” 3/15
 • Unoren so Dios Pian Minabang ed Saray Insamba Ton Sipan, 10/15
 • “Wala Ak ed Sikayo,” 8/15

BIBLIA

 • Ipapaamta so Arapen? 1/1
 • Parad Saray Kalangweran, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1
 • Uumanen so Bilay, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1
 • Uusaren ya Anting-anting, 12/15

ISTORYA NA BILAY

 • Agawaan na Salitay Dios ed Sakey ya Pamilyan Hindu (N. Govindsamy), 10/1
 • “Agmanganggay Liket Ko Lapud Wala Ak ed Nikawanan Mo” (L. Didur), 3/15
 • Imbangat Ak nen Jehova ya Gawaey Linawa To (M. Lloyd), 7/15
 • Inmapit so Liknaan Kod Saray Maedad ya Agagi (E. Gjerde), 5/15
 • Pitomplon Taon Lan Ompepeket ed Kawes na Judio (L. Smith), 4/15
 • Sankakaaro ed Anemaplon Taon (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 10/15
 • “Sekreto” ya Naaralan Diad Panlilingkor (O. Randriamora), 6/15

JEHOVA

 • Akin ya Kinerew ed si Abraham ya Ibagat Toy Anak To? 1/1
 • Ama, 7/1
 • Dudusaen Iray Totoo Diad Impierno? 10/1
 • Dumerengel na Pikakasi, 7/1
 • Onapit ed Dios, 1/1, 4/1, 7/1, 10/1

JESU-KRISTO

 • Ebat ed Saray Tepet Tayo, 4/1
 • Kasin si Jesus so Dios? 4/1
 • Labay ya Ibaga na “Mila Ka ed Sikato ed Duaran Milya” (Mat 5:41), 4/1
 • Saray Apokripal ya Ebanghelyo, 4/1
 • Siopay Nanlapuan na “Bitewen”? 4/1

KUALIDAD TAN BILAY NA KRISTIANO

 • Akin a Nepeg ya Manpabautismo Iray Kristiano? 4/1
 • Anapey “Makabat a Simbawa,” 6/15
 • Declaration Pledging Faithfulness, 12/15
 • Gawaen a Makapaliket, Makagunggona so Panagaral, 1/15
 • ‘Manalwar ed Lebadura na Saray Fariseo,’ 5/15
 • Pakadispelosipan so Pambantay na Pornograpiya? 3/15
 • Pangasawa so Mamaliket ed Too? 10/1
 • Panon Kan Mangiiter na Simbawa? 3/15
 • Regalon Pansiansian Andiay Asawa, 11/15

MISELANYOS

 • Abraham, 1/1
 • Aka-frozen ya Embryo na Too, 12/15
 • Akin ya Miasawa Labat ed Kapananisiaan? 7/1
 • “Anak na Saray Propeta,” 10/1
 • Anas Diad Saray Ebanghelyo, 4/1
 • “Anggan Iner a Laen Mo, Onla Ak” (Rut), 7/1
 • Asuero (diad Ester), 1/1
 • Bitumen a Pampeketay Laryo, 7/1
 • Ibeg, 2/15
 • Imbatikan na Saray Kristiano so Judea Antis na 70 C.E.? 10/1
 • Ipatey na Saray Matoor ed Dios “Mabmabli,” 5/15
 • Kasin Makapambilay Ka ya Andi-angga? 10/1
 • Kinmiwas a Makabat, Makpel, Agmakasarili (Ester), 1/1
 • Laryo ed Egypt Nensaman, 1/1
 • Lawas Ton Prinotektaan tan Inasikasoy Pamilya To (Jose), 4/1
 • ‘Magalang ya Bii’ (Rut), 10/1
 • Manampot ni Kasi Kurapsion? 10/1
 • Natan—Matoor a Mananuporta na Tuan Panagdayew, 2/15
 • Niparungtal so Waloran Ari, 6/15
 • No Kapigan Nagmaliw a Komapiton Makapanyari ed Mundo so Anglo-Amerikano, 6/15
 • Papel Nensaman, 7/1
 • Saray Anghel tan Saray Demonyo, Naapektoan Da Itayo? 7/1
 • ‘Tumang ed Gagawaen Mo’ (Asa), 8/15

TASI NEN JEHOVA

 • “Agamoran Kon Siansiay Kerew Ko” (panagpayunir), 7/15
 • Agmakasbel Iray Ketegan (Portugal, España, France), 1/1
 • Annual Meeting, 8/15
 • Colporteur, 5/15
 • Insinop Iran Antigon Kayamanan Tayo, 1/15
 • Inyapay so Inkasikara Diad Brazil, 10/15
 • Inyapay so Inkasikara Diad Ecuador, 7/15
 • Makpel ya Inyabawag so Salita na Dios! 2/15
 • Manlapud ‘Sangi na Ugugaw’ (Russia, Australia), 10/15
 • Naandi Sanok Lapud Kaabigan, 6/15
 • Nasapotan na Sulok so Kulang (kontribusyon), 11/15
 • Panaralan ya Edisyon (Panag-bantayan), 1/15
 • ‘Panon Ak a Makapanpulong?’ (paralitiko), 1/15
 • Pilgrim, 8/15
 • Pinasimplin Edisyon (Watchtower), 12/15
 • ‘Sankaimano Ak Laingen’ (Dawn-Mobile), 2/15
 • ‘Sankarakepan a Balitan Nadngel’ (radyo ed Canada), 11/15
 • “Sarag toy Manpalitrato?” (Mexico), 3/15
 • Saray Teokratikon Eskuelaan, 9/15