Onlad karga

Onlad saray karga

Saray “Miaayam” et Mankakasakey ed Dugan Panagdayew

Saray “Miaayam” et Mankakasakey ed Dugan Panagdayew

“Saray dayo so magmaliw a dumaralos yo tan manag-asikaso na kaubasan yo. Tan sikayoy tawagen bilang saray saserdote nen Jehova.”​—ISA. 61:5, 6NW.

1. Antoy panmoria na arum ed saray dayo, balet akin ya aliwa iya?

SINGA asalambit ed akaunan artikulo, wala ray totoon manguusar ed salitan “dayo” diad agmarespeton paraan, mangipapatnag na panag-insulto, tan panangibaliwala ni ingen. Agpanangipatnag na respeto so pangipasen a mas abebbeba iray totoon nanlapud sananey a bansa. Anggapoy toon mas atagtagey nen say siopaman. Oniay ibabaga na bokletan The Races of Mankind: “Anggano nandurumay rasa na totoo, ibabaga na Biblia ya sanaagi ra.” Anggan walay pandumaan na saray sanaagi, sanaagi ni ran siansia.

2, 3. Antoy panmoria nen Jehova ed saray dayo?

2 Siempre, inerman so kawalaan tayo, walan wala ray dayon nakaulop tayo. Ontan met so situasyon na saray Israelita nensaman ya panamegley na Ganggan et awalaan na espisyal a relasyon ed si Jehova. Limitado so kanepegan na saray aliwan Israelita, ingen unong ed Ganggan kaukolan iran respetoen tan tratoen a patas na saray Israelita. Ontan met so nepeg tayon gawaen natan. Saray tuan Kristiano et nepeg ya agmanangidumaduma. Akin? Inkuan nen apostol Pedro: “Petepeteg ya atebek ko a say Dios et agmanangidumaduma, noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagawa na inkatunong.”​—Gawa 10:34, 35.

3 Agunggonaan iray dayo ed maapit ya impiulop dad saray Israelita. Nipatnag so panmoria nen Jehova ed saya diad saray salita nen apostol Pablo: “Kasin sikatoy Dios labat na saray Judio? Agta sikatoy  Dios met na saray totoo na nasyones? On, sikatoy Dios met na saray totoo na nasyones.”​—Roma 3:29; Joel 2:32.

4. Akin ya nibagan anggapoy dayo ed “Israel na Dios”?

4 Panamegley na balon sipan, sinalatan na kongregasyon na saray alanaan a Kristiano so bansan Israel bilang say nasyon a pinili na Dios. Tinawag itan ya “Israel na Dios.” (Gal. 6:16) Impaliwawa nen Pablo ya diad sayan balon nasyon et “anggapoy Griego odino Judio, panagsegat odino agpanagsegat, dayo, Escita, aripen, bulos a too, balet si Kristo so amin a bengatla tan sikatoy walad amin.” (Col. 3:11) Kanian, nibagan anggapoy “dayo” diad kongregasyon na saray alanaan a Kristiano.

5, 6. (a) Antoy nayarin isipen na arum nipaakar ed Isaias 61:5, 6? (b) Siopa ray “saserdote nen Jehova” tan saray “dayo” ya abitla nen Isaias? (c) Antoy pamparaan na sayan duaran grupo?

5 Nayarin isipen balet na arum no antoy tutukoyen na kapitulo 61 na libro na Isaias nipaakar ed propesiyan nasusumpal diad Kristianon kongregasyon. Abitlad bersikulo 6 na sayan kapitulo iramay manlingkor bilang “saserdote nen Jehova.” Balet diad bersikulo 5, abitlan wala ray “dayo” ya mitulongan tan mikimey ed sarayan “saserdote.” Antoy labay ya ibaga na saya?

6 Sarayan “saserdote nen Jehova” et saray alanaan a Kristiano ya makaawat na “unonan kioli” tan ‘magmaliw a saserdote na Dios tan say Kristo, tan manuley bilang arari a kaiba to diad sanlibon taon.’ (Apo. 20:6) Dakel met iray matoor a Kristianon walaan na ilalon manbilay diad dalin. Mikikimey tan miuulop irad saray manlingkor ed tawen. Balet lapud say ilalo ra et manbilay diad dalin tan ag-ira kabiangan na “Israel na Dios,” nibagan sikaray dayo. Mabulos iran onsusuporta tan mikikimey ed saray “saserdote nen Jehova” bilang “dumaralos” tan “manag-asikaso na kaubasan” da. Tutulongan da ray alanaan ya igloria so Dios diad panagpulong tan panagbangat na katuaan ed arum. Aanapen tan aasikasoen na saray alanaan tan ‘arum a karnero’ iray totoon malabay ya manlingkor ed Dios diad andi-angga.​—Juan 10:16.

 “MIAAYAM” LABAT A SINGA SI ABRAHAM

7. Panon a mipara iray Kristiano natan ed si Abraham tan ed arum nin matoor a lingkor na Dios nensaman?

7 Unong a naaralan tayo lad inmunan artikulo, saray tuan Kristiano et ipapasen ya dayo, odino miaayam labat ed sayan mauges a mundo nen Satanas. Singa ra si Abraham tan arum nin matoor a lingkor na Dios nensaman ya nambilay bilang “sangkaili tan miaayam labat ed dalin a kawalaan da.” (Heb. 11:13) Antokaman so ilalo tayod arapen, pribilehyo tayon nawalaay maapit a relasyon ed si Jehova a singa si Abraham. Impaliwawa nen Santiago ya si “‘Abraham et anisia ed si Jehova tan sikatoy impasen a matunong lapud satan,’ tan atawag a ‘kaaro nen Jehova.’”​—Sant. 2:23.

8. Antoy insipan ed si Abraham, tan antoy alikna to nipaakar ed satan?

8 Insipan na Dios a diad panamegley nen Abraham tan saray ilalak to, amin ya pamilya ed dalin, aliwan sakey labat a nasyon so nabendisyonan. (Basaen so Genesis 22:15-18.) Anggan diad arapen ni pakagawa na sayan sipan, nanmatalek si Abraham ya nagawa itan. Diad loob na sanlasus a taon, sikato tan say pamilya to et nanayam ed nanduruman pasen. Sikatoy nansiansian kaaro nen Jehova.

9, 10. (a) Panon tayon naalig so ehemplo nen Abraham? (b) Anton imbitasyon so ipapaamta tayod totoo?

9 Anggan ag-amta nen Abraham no kapigay pakasumpal na sipan nen Jehova, agbalot anguman so panangaro tan debosyon tod Dios. Lapud naynay a nononoten nen Abraham a sikatoy miaayam labat, agto nambilay a singa permanentin mibabaley ed arum a nasyon. (Heb. 11:14, 15) Makabat ya aligen so ehemplo nen Abraham. Manbilay ya simpli, ag-alablabas a manpapaga ed materyal iran kaykayarian, posisyon, odino ambisyon! Akin et pansagpotan tayoy tatawagen a “normal” a bilay ed mundon asingger lan mangangga? Akin ya aroen tayoy mundon temporaryo labat? Singa ed si Abraham, walay iilaloan tayon mas marakep ya arapen. Tan akaparaan tayo met a manalagar ed pakagawa na satan.​—Basaen so Roma 8:25.

Singa si Abraham, kasin matalek kan nasumpal iray sipan na Dios?

10 Anggad natan, iimbitaan nen Jehova so totoo ed amin a nasyon pian nabendisyonan panamegley na bini nen Abraham. Uusaren to iray alanaan a “saserdote” to, ontan met ed arum a karnero a “dayo” pian ipaamta itan ya imbitasyon ed totoo diad interon mundo ed masulok ya 600 a lenguahe.

AROEN SO TOTOO MANLAPUD AMIN A NASYON

11. Anton panmoria ed saray totood amin a nasyon so impatnag nen Solomon?

11 Diad samay inagurasyon na templo nen 1026 B.C.E., tan unong ed sipan nen Jehova ed si Abraham, atebek nen Solomon ya saray totoo ed amin a nasyon et mibiang diad pangidayew ed si Jehova. Oniay impikasi to: “Arum ni nipaakar ed [dayo], ya aliwa a taga baley mo ya Israel, sano ompaway a manlapu ed arawi a dalin lapu ed kakanaan na ngaran mo, (ta narengelan da so baleg a ngaran mo, tan say makapanyarin limam, tan akaunat a limam), sano onla dia tan mikasi ya arap ed sayan abung, ondengel ka ed tawen a pasen ya ayaman mo, tan gawaen mo komon so unong na amin a say [dayo] ibawag tod sika, pian saray amin a baley ed dalin naamtaan da so ngaran mo, pian ontakot irad sika, singa say baley mo ya Israel, tan pian naamtaan da a saya ya abung ya impaalagey ko sikato  so natawag ko ed ngaran mo.”​—1 Ara. 8:41-43.

12. Akin et singa “dayo” iray Tasi nen Jehova ed saray bansan panaayaman da?

12 Say dayo et sakey a toon walad sakey a lugar ya aliwan ditan nianak. Saray Tasi nen Jehova et singa dayo. Manaayam irad nanduruman bansa, balet say susuportaan da labat et say Panarian na Dios ed tawen tan say Ari na satan, si Jesu-Kristo. Ag-ira mibabali ed politika, anggan iisipen na arum a kaukolan day mibiang.

Parad si Jehova, anggapo ed sikaray dayo

13. (a) Antoy gawaen tayo pian agtayo ipasen iray totoo bilang dayo? (b) Antoy orihinal a gagala nen Jehova parad amin a totoo?

13 Nabidbir tayo ray dayo lapud dumay panagsalita, kustombre, itsura, odino panangawes da. Balet, mas importante iray bengatlan piparaan dad amin a totoo nen sarayan pidumaan. Kanian no say imanoen tayo et aliwan say pidumaan tayod sakey a too, sikatoy agtayo ipasen a “dayo.” No amin a totoo et uuleyan la na saksakey a gobierno, anggapo lay ipasen a dayo. Say orihinal a gagala nen Jehova et amin a totoo so magmaliw a saksakey a pamilya diad uley na saksakey a gobierno. Posible kasi ya natan ni labat et anggapo lay toon mangipasen ed arum bilang dayo?

14, 15. Bilang grupo, anto lay agawaan na Saray Tasi nen Jehova?

14 Manbibilay itayod mundon makasarili tan nasyonalistiko, balet makapaliket a naamtaan a wala ray mangaaro ed kapara ran totoo, inerman so nanlapuan da. Tua, mairap ya ekaley panangidumaduma. Oniay inkuan nen Ted Turner, say founder na istasyon ed TV ya CNN nipaakar ed impikimey tod saray totoon nanlapud nanduruman bansa: “Makapalikliket a nakaiba irayan totoo. Agko ipapasen iray tagad arum a bansa bilang ‘dayo,’ noagta bilang kaparan totoo a manaayam ed saksakey a planeta. Parad siak say salitan ‘dayo’ et makapainsulto, kanian ingganggan kod amin ya empleyadok ed CNN ya agda itan uusaren ed panagbalita odino pitotongtong diad loob na opisina. Imbes say salitan ‘internasyonal’ so usaren da.”

15 Diad interon mundo, Saray Tasi nen Jehova labat, bilang grupo, so mangaalig ed pangipapasen na Dios ed amin a totoo. Lapud aaligen day panmoria nen Jehova, nauman day lingon iisipen tan naliliknad arum. Imbes ya agpanmatalkan, pansuspetsaan, odino busolen iray totoon nanlapud arum a bansa, naaralan dan apresyaen so nanduruman ugali tan  abilidad da. Kasin papablien mo iyan agawaan na Saray Tasi nen Jehova tan say marakep ya epekto na saya ed pidedeneng mod arum?

SAKEY A MUNDON ANGGAPO LA RAY “DAYO”

16, 17. Antoy kabaliksan na pakasumpal na Apocalipsis 16:16 tan Daniel 2:44 ed sika?

16 Asingger lan milaban ed Dios so amin a bansa diad bakal na Armagedon. (Apo. 16:14, 16; 19:11-16) Masulok a 2,500 taon lay apalabas, impasakbay nen propeta Daniel so pansumpalan na amin a gobierno na totoo. Insulat to: “Dia ed saray agew naani na saratan ya ar-ari, say Dios na tawen mamaalagey naani na sakey a panarian ya anggan kapigan agnaani naderal tan say pananguley to agnaani niiter ed sananey a baley. Balet buybuyaken to naani tan upoten to naani so saraya ya amin a panarian, et sikato so mansiansia lawas.”​—Dan. 2:44.

17 Kasin naisip mo la no antoy kabaliksan ed sika na kasumpalan na satan a propesiya? Saray ginawa na totoon ketegan na bansa, a sengegay pagmaliw a dayo na sakey a too et naandi la. Tan anggan wala ni ray pandumaan na totoo, paneknek labat iratan na dakel tan marakdakep a palsay Dios. Lapud sayan makapalikliket ya arapen, napakiwas itayon amin ya gawaey anggaay nayarian tayon idayew tan igloria so Amalsa tayo, si Jehova.

Kasin labalabay mo lan onsabi panaon ya anggapo lay panangidumaduma tan anggapo lay ipasen a “dayo”?

18. Anton alimbawa so mamaneknek ya ag-ipapasen na Saray Tasi nen Jehova so balang sakey a “dayo”?

18 Posible kasin nagawa iyan pananguman ed interon mundo? On, segurado itayon nagawa itan. Natan ni labat et anggapo lay ipapasen na Saray Tasi nen Jehova a “dayo.” Singa bilang, dakel ya angkelag a branch office so inyulop ed arum a branch pian naasikaso tan napaaligwas so kimey na panangipulong ed maong a balita na Panarian. (Mat. 24:14) Sayan desisyon et ag-imbase ed ketegan na saray bansa likud labat no kakaukolanen itan na ley. Sakey met itan a paneknek ya pankakasakeyen na pinili nen Jehova ya ari si Jesu-Kristo so amin a totoo, tan asingger to lan ‘sumpalen so panatalo to.’​—Apo. 6:2.

19. Antoy nagagawaan na Saray Tasi nen Jehova lapud katuaan?

19 Nanduruman bansa tan pansasalita so nanlapuan na Saray Tasi nen Jehova, ingen gagawaen day anggaay nayarian dan ipulong so katuaan. Saya so rason no akin a walaan iray pankakasakey ya agbalot nabuyak. (Basaen so Sofonias 3:9.) Sikaray sakey ya internasyonal a pamilya. Anggaman manbibilay irad mauges a mundo, ag-ira kabiangan na satan. Sayan pankakasakey et paneknek a diad balon mundo et anggapo la ray dayo. Kanian, malikeliket so amin a manaayam ed dalin a naeksperiensya so ibabaga na bokletan abitlad gapo ya: “Anggano nandurumay rasa na totoo, ibabaga na Biblia ya sanaagi ra.”​—The Races of Mankind.