Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin say Ministeryom et Singa Linaew?

Kasin say Ministeryom et Singa Linaew?

SAY ministeryo tayo et importante tan mabmabli. Balet aliwan amin ya napulongan tayo et mangapresya ed satan. Anggan mangipanengneng na interes iray totoo ed mensahe na Biblia, ompan agda naisip ya kaukolan dan aralen so Salita na Dios diad tulong tayo.

Ontan so situasyon nen Gavin. Sikatoy onaatendi lad saray aral na kongregasyon, balet agto inawat so panagaral na Biblia. Kuan to: “Dagdaiset so amtak ed Biblia, tan agko labay ya aminen ya anggapoy amtak. Natatakot ak ompan naloko ak, tan natatakot ak ya nawalaay obligasyon.” Antoy nibagam? Anggapo la kasi ilalo nen Gavin? Wala ni. Imanoen so maabig ya epekto na saray bangat na Biblia ed sakey a too. Oniay imbaga nen Jehova ed saray totoo to nensaman: “Saray salitak et ontedter a singa linaew, singa makalnan uran ya ompelag ed dika.” (Deu. 31:19, 30; 32:2NW) Saray apatiran bengatla nipaakar ed linaew et matukotukoy ya mangiyilustra ed no panon tayon epektibon napulongan so amin a klase na totoo.​—1 Tim. 2:3, 4.

 SAY MINISTERYO ET SINGA LINAEW​—PANON?

Say linaew et anlemew. No mantitipon iray tedter na danum ya manlalapud sengaw ya walad dagem, magmaliw itan ya linaew. Saray salita nen Jehova et ‘mantedter a singa linaew’ lapud maabig, mauyamo, tan makonsidera so impitongtong tod saray totoo to. Sikatoy naalig tayo no respetoen tayoy panmoria na arum. Papasesegen tayo ray totoo ya mannonot tan mandesisyon. No makonsidera tayo, mas mainomay dan awaten iray ibaga tayo tan mas epektibo so ministeryo tayo.

Say linaew et makaparepresko. Narerepreskoan iray totoo ed ministeryo tayo no nononoten tayo no antoy sankaabigan ya paraan pian nabayuboay interes da. Si Gavin ya abitlad gapo et agpinilit ya manaral na Biblia. Imbes, sinali nen Chris, samay brother ya inmunan akitongtong ed sikato, so nanduruman paraan pian mas komportable si Gavin ya mitongtong nipaakar ed Biblia. Impaliwawa nen Chris ed si Gavin ya walay tema na Biblia, tan mas natalosan to ray aral ya aatendian to no naamtaan to itan. Insan imbaga nen Chris ya saray propesiya so akakombinse ed sikato ya tua so Biblia. Nanresulta iya ed aminpigan impantongtong nipaakar ed kasumpalan na saray propesiya. Arepreskoan si Gavin ed sarayan impantongtong kanian inawat ton siansia so panagaral na Biblia.

Say linaew et mangiiter na bilay. Diad bansan Israel, walay tiempo ya ampetang tan amagamaga, tan nayarin pigay bulan ya ag-onuran. No anggapoy linaew, namagaan tan ompatey iray tanaman. Wala natan so inkapgaan ed espiritual, a singa impasakbay nen Jehova. (Amos 8:11) Insipan to ya saray alanaan ya ebanghelisador et magmaliw ya “singa linaew a manlapu ed Jehova” legan dan iyaabawag so mensahe na Panarian, tan susuportaan ira na saray kaiba dan ‘arum a karnero.’ (Miq. 5:7; Juan 10:16) Kasin papablien tayoy mensahe na maong a balita na Panarian bilang kabiangan na itatarya nen Jehova ya espiritual a linaew ya mangiiter na bilay?

Say linaew et bendisyon manlapud si Jehova. (Deu. 33:13) Say ministeryo tayo et bendisyon parad saramay ondengel. Ontan ya bendisyon so naawat nen Gavin. Lapud sikatoy nanaral na Biblia, naebatan ya amin iray tepet to. Maples so inyaligwas to ya anggad abautismoan tan natan et kaiba toy asawa ton si Joyce, ya malikeliket ed sigpot a pangipupulong dad maong a balita na Panarian.

Say dalin et sasalogen na Saray Tasi nen Jehova na mensahe na Panarian

PABLIEN SO MINISTERYOM

No isipen tayo so linaew, napaseseg itayo met ya pablien so nagagawaan tayo ed ministeryo. Akin ey? Ngalngali anggapoy nagawaan na sansakey ya tedter na danum, balet no pantitiponen so minilyon ya tedter, nasalog so dalin. Ontan met, nayarin parad sikatayo et melmelag so nagagawaan tayod ministeryo. Balet, no paniibaen so sagpot na amin ya mabulos ya ministro nen Jehova, makatulong itan ed pantasi “ed amin a nasyones.” (Mat. 24:14) Kasin say ministeryo tayo et magmaliw a bendisyon nen Jehova ed saray totoo? On, no say mensahen ipulong tayo et singa linaew—anlemew, makaparepresko, tan mangiiter na bilay!