Onlad karga

Onlad saray karga

“Abuloyan Yon Nasumpal na Panagsungdo so Gagala To”

“Abuloyan Yon Nasumpal na Panagsungdo so Gagala To”

“Abuloyan yon nasumpal na panagsungdo so gagala to, ta pian magmaliw kayon ayadyari tan nagnap ed amin a pamaakaran, ya anggapoy pankulangan yo.”​—SANT. 1:4.

KANSIONEN: 135, 139

1, 2. (a) Antoy naaralan tayo ed impansungdo nen Gideon tan saray 300 a kakaiba to? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Base ed Lucas 21:19, akin ya importante so panagsungdo?

MAIR-IRAP tan makapakesaw iman ya guerra. Sanlabin inusilan na saray sundalon Israelita ya indaulo nen Ukom Gideon iray kalaban dan Midianita tan saray kaalyansa da ya anggad manga 32 kilometro! Ibabaga na Biblia so sinmublay ya agawa: “Si Gideon linma ed Jordan, tan binmaliw, sikato tan saray talonlasus a lalaki ya wala ed sikato, a naksawan ira.” Balet agni analo si Gideon tan saray kakaiba to ta wala ni akeran manga 15,000 ya kalaban a sundalo. Pigay taon lan papairapen na saray Midianita iray Israelita kanian agnepeg ya onsuko iray Israelita ed saya. Pian naupot so kalaban, intuloy da ni so panguusil da, tan tinalo da so Midian.​—Uko. 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Wala met so guerra ya tuloytuloy tayon pilalabanan. Kaibad saray kalaban tayo si Satanas, say mundo to, tan say ag-inkaperpekto tayo. Arum ed sikatayo et pigaran dekada lan milalaban, tan diad tulong nen Jehova et mananalo itayo. Balet no maminsan, nayarin nakekesawan tayo lan milaban ed saray kalaban tayo tan manalagar ed panampot na sayan sistema na mundo. Agtayo ni sigpot ya analo. Impasakbay nen Jesus ya sikatayo ran manbibilay ed  kaunoran iran agew et makaeksperiensya na mairap iran subok tan maruksan panagmaltrato, balet imbaga to met ya nilaban itayo no mansungdo tayo. (Basaen so Lucas 21:19.) Anto so panagsungdo? Antoy ontulong ed sikatayon mansungdo? Antoy naaralan tayod saramay akapansungdo? Tan panon tayon ‘abuloyan ya nasumpal na panagsungdo so gagala to’?​—Sant. 1:4.

ANTO SO PANAGSUNGDO?

3. Anto so panagsungdo?

3 Diad Biblia, say pansungdo et aliwa labat lan basta pangitepel ed saray subok odino kairapan. Lalanoren na saya so isip tan puso tayo, odino say paraan na ikiwas tayo no wala ray problema. Say toon mansusungdo et ipapatnag toy inkakpel, katooran, tan inkaanos. Say panagsungdo et kualidad ya “makapan-anos, ya agbasta-basta onsusuko, noagta walaay mabiskeg ya ilalo,” so imbaga na sakey a reperensya. “Satan et kualidad ya ontulong ed sakey pian makapansiansian akatalindeg anggan wala ray problema. Sakey a kualidad ya sarag ton pagmaliwen a kagalangan so sankairapan a subok lapud say iimanoen to et say kalat, aliwan say kaplesan ya irap.”

4. Akin ya nibaga tayon say panagsungdo et base ed aro?

4 Say panagsungdo na sakey a Kristiano et base ed aro. (Basaen so 1 Corinto 13:4, 7.) Lapud inaro tayoy Jehova, napapakiwas itayon sungdoan so anggan anto ya unong ed linawa to. (Luc. 22:41, 42) Lapud inaro tayo ray agagi tayo, natulongan itayon sungdoan iray ag-inkaperpekto ra. (1 Ped. 4:8) Lapud inaro tayoy asawa tayo, sarag tayon sungdoan iray “kairapan” ya naeeksperiensya na anggan saramay maliket ya sanasawa, tan sarag tayon paeleten so relasyon tayod asawa tayo.—1 Cor. 7:28.

ANTOY ONTULONG ED SIKAN MANSUNGDO?

5. Akin ya si Jehova so sankaabigan ya makatulong ed sikatayo ya makapansungdo?

5 Kerew kay tulong ed si Jehova. Si Jehova et “Dios a mangitatarya na panagsungdo tan ligliwa.” (Roma 15:5) Sikato labat so sigpot a makatalos ed saray aarapen tayon problema tan ontan met ed no panon ya mangaapekta ed sikatayo so kaliberliber, emosyon, tan anggan say mismon inkagawa tayo. Kanian sikato so sankaabigan ya makatulong ed sikatayo pian makapansungdo. Ibabaga na Biblia ya “gawaen to so pilalek na saray ontakot ed sikato. Sikato denglen to met so akis da, tan ilaban to ra.” (Sal. 145:19) Balet, panon ya eebatan na Dios so kerew tayon nawalaay biskeg ya mansungdo?

6. Singa insipan na Biblia, panon ya ‘manggawa na dalan a pawayan’ si Jehova?

6 Basaen so 1 Corinto 10:13. No onkerew tayoy tulong ed si Jehova pian nasarag tayo iray subok, sikatoy ‘manggawa na dalan a pawayan.’ Kasin kontrolen nen Jehova iray kipapasen pian naekal so subok? Nayari. Balet kaslakan et sikatoy manggagaway dalan “pian nasungdoan [tayo] itan.” On, papabiskegen itayo nen Jehova pian ‘sigpot tayon makapansungdo tan maliket tayon makapan-anos.’ (Col. 1:11) Tan lapud amta toy limitasyon tayod pisikal, mental, tan emosyonal, agbalot abuloyan nen Jehova ya onloor so sakey a situasyon ya anggad agtayo la makapansiansian matoor.

7. Iyilustra no akin ya kaukolan tayoy espiritual a naakan pian makapansungdo.

7 Pabiskeg moy pananisiam panamegley na espiritual a naakan. Pian makatatdang ed Mount Everest, say sakey a too et kaukolan toy mangan na dakel, ya say karakel na kanen to ed sanagew et miparad karakel na normal ya kakanen to ed loob na talora o apatiran agew. Pian makapansungdo rad itatatdang da anggad nasabi day toktok, kaukolan ya mangan na dakel iray ontatatdang. Ontan met, pian makapansungdo tayo bilang Kristiano tan nagawaan tayoy kalat tayo, kaukolan ya regular tayon mangan na dakel ya espiritual a naakan anggad posible. Kaukolan tayoy disiplina ed sarili pian nipanaon tayoy pambasa, panaral, tan piaral. Saratan ya aktibidad so mamabiskeg na pananisia  tayo panamegley na “agnaderal a kakanen a mangiter na bilay ya andi-anggaan.”—Juan 6:27.

8, 9. (a) Unong ed Job 2:4, 5, anto so nalalanor no nipaarap tayod saray problema? (b) No nipaarap kad saray subok, anton agnanengneng ya eksena so sarag mon imadyinen?

8 Nonot moy isyu nipaakar ed integridad. No nipaarap ed subok so sakey a lingkor nen Jehova, aliwa labat ya say paniirap to so nalalanor. Diad paraan na ikikiwas tayod saray subok, ipapatnag tayo no talaga kasin bibidbiren tayoy Jehova bilang Soberano ed Uniberso. Si Satanas ya onsusumpa ed soberanya nen Jehova et kinantiawan toy Jehova: “Amin a say too wala ed sikato iter to nipaakar ed bilay to. Balet yunat mo so limam natan, tan diwiten mo so pukel [nen Job] tan laman to, et ikaindan to ka ed lupam.” (Job 2:4, 5) Unong ed si Satanas, saray manlilingkor ed si Jehova et makasarili so panangaro da. Kasin anguman lay Satanas manlapu nen imbaga to itan? Andi ni! Kayari na dakel a siglo, nen sikatoy imbantak diad dalin, siansia nin atawag si Satanas ya “mangaakusa ed saray agagi tayo, ya aakusaen to ra ed agew tan labi diad arap na Dios tayo!” (Apo. 12:10) Agni alingwanan nen Satanas so isyu nipaakar ed integridad. Labalabay ton nanengneng ya onsuko tayo la ed saray subok tan agti la suportaan so soberanya na Dios.

9 No nipapaarap kad mair-irap a situasyon, imadyin mo yan agnanengneng ya eksena: Si Satanas tan saray demonyo to et walad sakey a dapag, pantotongtongan da ray paniirap mo tan ibabaga dan onsuko ka ed saray problema. Balet, diad biek ya dapag et wadtan si Jehova, say manuuley lan anak to, saray apaoli ya alanaan, tan dakdakel iran anghel. Papabiskegen da ka tan malikeliket ira ed inagew-agew ya pansusungdom tan panusuportam ed soberanya nen Jehova. Isip mo ya sikan mismo so kakatongtongen nen Jehova: “Ana’ko, onkabat ka, tan paliketen mo so pusok, pian naebatan ko so mamalaw ed siak.”—Uli. 27:11.

10. Panon mon naalig si Jesus no manpokus kad saray bendisyon ed pansungdom?

10 Manpokus ed saray bendisyon ed panagsungdo. Isipen pa ya legan kan manbiabiahe na arawi et tinmunda kad pegley na andukey ya tunnel. Anggan iner ka onnengneng et ambilunget. Balet antam ya no tuloytuloy kan manbiahe anggad sampot na tunnel, nanengneng mo lamet so liwawa. Ontan met, no maminsan et nayarin isipen mon agmo nasarag iray problemam. Anggan si Jesus et alikna to met itan. Sikatoy puntirya na “masumpan panagsalita na saray managkasalanan,” panagbalaw, tan ansakisakit ni ingen so impatey to ed “panamairapan a kiew”​—satan lay sankabilungetan ya panaon ed bilay to diad dalin! Balet sinungdoan nen Jesus itan ya amin “lapud gayaga a niiyan diad arapan to.” (Heb. 12:2, 3) Sikatoy nampokus ed saray bendisyon ya naawat to no mansungdo, lalo la no antoy nagawaan to pian napasanto so ngaran na Dios tan niyalangon so soberanya nen Jehova. Saray mair-irap ya subok ed si Jesus et temporaryo labat, balet saray bendisyon ya awaten tod tawen et anggapoy anggaan. Natan, saray subok ya aarapen mo et nayarin mair-irap tan talagan ambelbelat. Balet tandaan ya saray kairapan ya nadalan mo paarap ed bilay ya anggapoy anggaan et temporaryo labat.

‘SARAMAY NANSUNGDO’

11. Akin et nepeg tayon ikonsidera iray eksperiensya na ‘saramay nansungdo’?

11 Agtayo bukbukor so mansusungdo. Pian napaseseg iray Kristiano ya sungdoan iray kairapan ya manlalapud si Satanas, oniay insulat nen apostol Pedro: “Ontalindeg kayo sumpad sikato, a pabiskeg yoy pananisia yo, lapud amta yo a nagagawa met iray onian ir-irap ed amin ya agagi yo diad interon mundo.” (1 Ped. 5:9) Panamegley na saray eksperiensya na ‘saramay nansungdo,’  nibangat itayon mansiansian mabiskeg ed pananisia, napaseguroan itayon nasarag tayo ray subok, tan napanonotan itayo ya nabendisyonan so panmamatoor tayo. (Sant. 5:11) Imanoen tayo ray pigaran alimbawa. [1]

12. Antoy naaralan tayo ed alimbawa na saray kerubin ya impasen ed Eden?

12 Saray kerubin. Say alimbawa na saray inmunan espiritun pinalsa ya nampanengneng ed totoo et ibangat to tayon mansungdo ed mairap ya asainmin. Impasen nen Jehova a Dios ed bandad bukig na hardin na Eden iray kerubin tan sakey a mandarlang ya espada ya ag-ontutundan ontetelek pian manbantay ed dalan a paarap ed kiew na bilay. [2] (Gen. 3:24) Sarayan kerubin et agpinalsa parad sayan asainmin! On, ta say kasalanan tan panagrebelde et agkabiangan na gagala nen Jehova parad totoo. Balet, anggapoy pakabasaan tayo ya sarayan kerubin​—saray espiritun pinalsa ya atagey so rangko da—​et nanreklamo ya agda inangay iyan asainmin. Ag-ira sinmawa tan sinmuko. Imbes, matoor dan ginawa so asainmin da tan nansungdo ra anggad asumpal so kimey da​—nayarin anggad panaon na Delap, kayari na masulok ya 1,600 taon!

13. Panon ya asungdoan nen Job iray subok?

13 Say patriarkan si Job. No onkakapuy ka lapud makapadismayan imbaga na sakey ya kaarom odino kapamilyam, maniirap kad graben sakit, odino maneermen kad impatey na inarom ed bilay, naligliwa ka ed alimbawa nen Job. (Job 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Anggaman agto amta so panlalapuan na saray problema to, agnaandi so ilalo nen Job. Akin ey? Say sakey a rason et sikatoy “walaay takot ed Dios.” (Job 1:1) Determinado si Job ya paliketen si Jehova, marakep man odino mairap so situasyon to. Diad tulong na Dios et dinalepdep nen Job iray makapakelaw ya ginawa nen Jehova panamegley na masanton espiritu To. Kanian mas matalek si Job ya panampoten nen Jehova iray subok ed sikato diad dugan panaon. (Job 42:1, 2) Tan satan so mismon agawa. “Impangangga nen Jehova so paniirap nen Job tan sikatoy pinaaligwas to lamet. Dinoble nen Jehova so walad sikato nensaman.” Inatey si Job kayari na “andukey tan napnek ya impanbilay to.”​—Job 42:10, 17NW.

14. Unong ed 2 Corinto 1:6, panon ya akatulong ed arum so impansungdo nen Pablo?

14 Si apostol Pablo. Kasin makakaeksperiensya kay graben isusumpa, odino panamasegsegang ni ingen na saray mamubusol ed dugan panagdayew? Kasin nabebelatan ka la ed saray responsabilidad mo bilang sakey ya elder ed kongregasyon odino manangasikaso na sirkito? Dalepdepen so alimbawa nen Pablo. Nandurumay inarap to lapud saray maruksan  managpasegsegang, tan inagew-agew ya nadedesdes lapud panaaburido to ed saray kongregasyon. (2 Cor. 11:23-29) Balet agsinmuko tan say alimbawa to et makapaseseg ed arum. (Basaen so 2 Corinto 1:6.) No mansungdo ka ed kairapan, tandaan ya nayarin napaseseg mo met ya mansungdo so arum.

KASIN “NASUMPAL NA PANAGSUNGDO SO GAGALA TO” ED SIKA?

15, 16. (a) Anton “gagala” so nepeg ya sumpalen na panagsungdo? (b) Anto ray alimbawa ya aabuloyan tayon “nasumpal na panagsungdo so gagala to”?

15 Apuyanan si Santiago ya mangisulat ed saya: “Abuloyan yon nasumpal na panagsungdo so gagala to.” Anton “gagala” so nepeg ya sumpalen na panagsungdo? Ontulong itan pian ‘magmaliw itayon ayadyari tan nagnap ed amin a pamaakaran, ya anggapoy pankulangan tayo.’ (Sant. 1:4) Kaslakan, no wala ray subok et napatnagan iray kakapuyan tayo, saray kabiangan na personalidad tayo ya kaukolan ti nin paaligwasen. Balet no sungdoan tayo iratan ya subok, say Kristianon personalidad tayo et magmaliw a mas nagnap, o andiay pakabalawan. Singa bilang, nayarin magmaliw itayon mas maanos, maapresya, tan mapangasi.

No sungdoan tayo ray subok, magmaliw a mas nagnap so Kristianon personalidad tayo (Nengnengen so parapo 15, 16)

16 Lapud sumpalen na panagsungdo so importantin gagala to ya moldien itayo bilang Kristiano, ag-ikokompromiso iray prinsipyo na Biblia pian panampoten iray subok ya onsabid sika. Singa bilang, panon to no naiirapan kan labanan iray marutak ya kanonotan? Imbes ya manpatalo ed tukso, manpikasi ka pian nalabanan iratan ya pilalek. Diad ontan et napabiskeg moy panangontrol ed sarilim. Kasin susumpaen ka na saray agmananisian kapamilyam? Imbes ya manpaapekto ka, nepeg ya determinado kan mantultuloy ed impapuson panagdayew mo. Diad ontan et napabiskeg moy panagmatalek mo ed si Jehova. Tandaan: Pian naawat tayoy panangabobon nen Jehova, kaukolan tayoy mansungdo.​—Roma 5:3-5; Sant. 1:12.

17, 18. (a) Iyilustra no panon kaimportante so pansungdo anggad anggaan. (b) Legan ya manasingger tayo ed anggaan, anto so seguradon naawat tayo?

17 Kaukolan tayoy mansungdo, aliwa labat ya diad sakey a panaon noagta anggad anggaan. Pian iyilustra: Isipen pay sakey ya barko ya onlelereg. Pian makaliktar iray pasahero, kaukolan day onlangoy angga ed sakbit. Samay linmangoy ya anggad ngalngali la makasabi ed sakbit balet tinmunda et pareho labat so pansumpalan to ed samay akauna lan sinmuko. Ontan met, determinado tayon mansungdo anggad makasabi tayo ed balon mundo. Akadepende ed pansungdo tayo so bilay tayo. Say determinasyon tayo et singa si apostol Pablo ya amidua ton imbaga: “Ag-itayo ontutunda.”—2 Cor. 4:1, 16.

18 Segurado tayo ya tulongan itayo nen Jehova ya mansungdo anggad anggaan. Matalek itayo met a singa si Pablo, ya oniay imbalikas to ed Roma 8:37-39: “Sigpot itayon manalo diad panamegley to ya angaro ed sikatayo. Ta manisia ak ya anggan say ipapatey odino say bilay odino saray anghel odino saray gobierno odino saray bengatlan wala natan odino saray bengatlan onsabi odino saray pakayari odino say kaatagey odino say kaaralem odino anggan dinan nin pinalsa so agbalot makapangisian ed sikatayo ed aro na Dios a walad si Kristo Jesus a Katawan tayo.” Tua, wala ray panaon ya nakekesawan itayo. Balet komon ta mansungdo itayo anggad anggaan, pian nibaga ya singa itayo si Gideon tan saray kaiba ton lalaki: ‘Intuloy da so panguusil da.’—Uko. 8:4.

^ [1] (parapo 11) Napaseseg ka met no basaen mo iray alimbawa na impansungdo na totoo na Dios ed modernon panaon. Alimbawa, diad saray Yearbook ya 1992, 1999, tan 2008 et wala ray makapaseseg ya eksperiensya na saray agagi tayo diad Ethiopia, Malawi, tan Russia.

^ [2] (parapo 12) Ag-ibabaga na Biblia no pigaran kerubin so aka-asain ed sayan kimey.