Onlad karga

Onlad saray karga

Kasin Makabat so Panguusar Mo ed Imahinasyon Mo?

Kasin Makabat so Panguusar Mo ed Imahinasyon Mo?

ANTO so bengatlan manbelat labat na 1.4 a kilo balet atukoy bilang “say sankakomplikadoan a bengatlan adiskobre ed uniberso tayo”? Say utek na too. Talagan makapabilib itan. No lalon nanaaralan tayo so nipaakar ed satan, lalon onaaralem so apresasyon tayo ed ‘makapakelkelaw’ iran gawa nen Jehova. (Sal. 139:14) Pantongtongan tayo so sakey ed saray abilidad na utek tayo​—say imahinasyon.

Anto so imahinasyon? Say eksplinasyon na sakey a diksionaryo ed satan et “say abilidad ya nilitrato ed nonot iray itsura odino ideya na saray balo tan makapaliket a bengatla, odino saray bengatlan agni naeksperiensya.” No nonoten mo itan ya eksplinasyon, agta nibagam ya naynay mo manayan uusaren so imahinasyon mo? Singa bilang, wala tay abasam odino nadngel mo nipaakar ed sakey a lugar ya agmo ni nakar? Nayarian mo kasin ilitrato itan ed isip mo anggano agmo ni nakar? On, no iisipen tayo so sakey a bengatlan agtayo nanengneng, narengel, natawayan, nadiwit, odino naangob, uusaren tayoy imahinasyon tayo.

Tutulongan itayo na Biblia pian natalosan a saray totoo et denesinyo tan pinalsa unong ed indengan na Dios. (Gen. 1:26, 27) Agta ipapatnag na satan ya uusaren met nen Jehova so imahinasyon to? Lapud pinalsa to itayo a walaan na ontan ya abilidad, iilaloan to ya usaren tayo itan pian talosan so linawa to. (Ecl. 3:11) Panon tayon makabat ya usaren so imahinasyon tayo pian nagawaan itan, tan anto ran mauges a pangusar na imahinasyon so kaukolan tayon paliisan?

MAUGES A PANGUSAR NA IMAHINASYON

(1) Pan-imadyin nipaakar ed mauges iran bengatla odino diad agmanepeg a panaon.

Aliwan mauges so pan-imadyin. Diad tua, apruebaan la ya makagunggona so pan-imadyin. Balet, tulongan itayo na Eclesiastes 3:1 pian natalosan ya lapud ‘walay panaon na kada nagagawa,’ ompan wala ray gagawaen tayo diad agmanepeg a panaon. Singa bilang, no abuloyan tayon mantikyab so kanonotan tayo legan na aral ed kongregasyon odino personal a panagaral tayo na Biblia, kasin say imahinasyon tayo et makakatulong odino makakaisturbo? Impasakbay met nen Jesus ya walay seryoson kapeligroan ed pan-imadyin na mauges iran bengatla a singa say imoral a panagpantasya. (Mat. 5:28) Arum ed saray bengatlan nayarin imadyinen tayo et makapaermen a maong ed si Jehova. Say imoral a panagpantasya et mangitonton ed imoral a kagagawa. Komon ta agyon balot aabuloyan a niyarawi kayo ed si Jehova lapud imahinasyon yo!

(2) Panisip ya say materyal iran kayamanan et mangiter na tuan seguridad.

Importante tan mausar iray materyal a bengatla. Balet seguradon nadismaya tayo no iimadyinen tayo a mangiter itan na tuan seguridad  tan liket. Oniay insulat na marunong a toon si Solomon: “Say kayamanan na toon mayaman et singa apadiran a syudad to; diad imahinasyon to et singa itan padir a manproprotekta.” (Uli. 18:11NW) Singa bilang, nonoten pa so agawa sanen adelap so masulok ya 80 porsiento na Manila nen Setyembre 2009. Kasin agnaapektoan iramay dakel so materyal a kayarian da? Oniay imbaga na sakey a mayaman ya dakel so aderal a kagawaan to: “Impamoria na delap ya saray totoo et parepareho, lapud mairap man odino mayaman et apektado na problema tan kairapan.” Mainomay ya imadyinen a say materyal a bengatla et makapangiter na tuan proteksion tan seguridad. Balet say tua et andi.

(3) Panaburido ed saray bengatlan agmet nagawa.

Sinimbawa itayo nen Jesus ya agtayo komon “mapagpaga.” (Mat. 6:34) No naynay kan manaaburido, mannonot ka lan mannonot. Nasayang so biskeg mo no panaaburidoan mo ray probleman iimadyinen mo labat​—saray probleman agni agawa odino agbalot nagawa. Ipapabitar na Biblia a say ontan a panagpaga et mansumpal ed pakadismaya tan paka-depress ni ingen. (Uli. 12:25) Importante sirin ya iyaplika so simbawa nen Jesus ya ag-alablabas a manpaga, noag ingen arapen labat so problema ya onlesa ed kada agew.

MAKABAT A PANGUSAR NA IMAHINASYON

(1) Isipen iray mapeligron situasyon tan paliisan iratan.

Papasesegen itayo na Biblia ya magmaliw a marunong tan nonoten no antoy posiblin nagawa. (Uli. 22:3) Sarag tayon usaren so imahinasyon tayo pian isipen iray posiblin resulta antis tayon mandesisyon. Singa bilang, no naimbitaan kad sakey ya okasyon, panon kan natulongan na imahinasyon mo pian makapanggawa kay makabat a desisyon no kasin onla ka? Isip mo no siopa ni ray imbitado, no panon karakel so onla, tan no iner tan kapigan itan gawaen, insan mo nonoten: ‘Anto kasi so posiblin nagawa diman?’ Naiimadyin mo kasi ya magmaliw a makapaseseg itan ya okasyon tan mitunosan ed saray prinsipyo ed Biblia? Makatulong so pan-imadyin pian nilitratom lad isip mo so nagawa. No usaren moy imahinasyon mo no manggagawa kay makabat a desisyon, napaliisan mo ray situasyon ya makaderal ed espiritualidad mo.

(2) Isipen lan unona no panon ya arapen iray mairap ya problema.

Kabiangan met ed pan-imadyin so “abilidad ya arapen tan resolbien so problema.” No bilang ta walay sakey ya agi ya agmo akapitalosan ed kongregasyon, panon mon asinggeran pian nipawil so kareenan? Wala ray pigaran ikonsidera. Antoy paraan na pitotongtong to? Kapigan so dugan panaon pian pantongtongan  so problema? Anton salita tan tono na boses so sankaabigan ya usaren? No usaren moy imahinasyon mo, sarag mon isipen lan unona so nanduruman paraan pian naarap mo so situasyon tan napilim so paraan ya isipen mon sankaepektiboan tan mainomay ya awaten. (Uli. 15:28) Say ontan ya ninonot a maong a paraan pian resolbien so mairap ya situasyon et makatulong pian napansiansia so kareenan ed kongregasyon. Talagan makabat so ontan a pangusar na imahinasyon.

(3) Gawaen a makagunggona so personal a panagbasam tan panagaral moy Biblia.

Importante so inagew-agew a panagbasa na Biblia. Balet, aliwa labat lan pian dakel so nabasa tayo. Kaukolan tayon talosan a maong iray praktikal a leksion a naaralan ed Biblia pian niyaplika iratan ed bilay tayo. Kaukolan tayon paaralemen so apresasyon tayo ed saray paraan nen Jehova panamegley na panagbasa na Biblia. Nagawaan tayo itan no usaren tayoy imahinasyon tayo. Panon? Konsideraen pa so libron Aligen so Pananisia Ra. No babasaen tayo ray salaysay ed satan a libro, nabilay so imahinasyon tayo lapud nayarian tayon ilitrato ed isip tayo iray kipapasen tan saray impormasyon nipaakar ed kada karakter ed Biblia. Natulongan itayo a nanengneng iray eksena, narengel iray tanol, naangob iray nanduruman angob, tan nalikna so liknaan na saramay karakter. Natebek tayo iray alay abig a leksion tan makapaseseg a punto ed saray salaysay na Biblia a nayarin isipen tayon kabkabisado tayo la. No onia so pangusar tayod imahinasyon tayo legan na personal a panagbasa tan panagaral na Biblia, talagan nagunggonaan itayo.

(4) Bayuboan tan ipatnag so empatya.

Say empatya et sakey a balibalin kualidad ya nalikna na puso tayo so sakit a nalilikna na arum. Lapud ipapatnag nen Jehova tan si Jesus so empatya, maabig no aligen tayo ra. (Exo. 3:7; Sal. 72:13) Panon tayon nabayuboan iyan kualidad? Sakey ed saray sankaepektiboan a paraan et diad pangusar tayod imahinasyon tayo. Nayarin agti nin balot asali so dadalanen na sakey ya kaagian tayo. Balet nayarin tepetan moy sarilim: ‘No wala ak ed situasyon to, anto kasi naliknak? Anto kasi kaukolan ko?’ No usaren tayoy imahinasyon tayo pian ebatan irayan tepet, magmaliw itayon mas maempatya. On, no ipatnag tayoy empatya, nagunggonaan so amin ya aspekto na bilay tayo bilang Kristiano, kabiangan lay ministeryo tayo tan say relasyon tayo ed saray kaagian tayo.

(5) Ilitratod isip so bilay ed balon mundo.

Diad Biblia, nabasa tayo so dakel a detalye a malinlinew a manideskribe ed bilay diad insipan na Dios a balon mundo. (Isa. 35:5-7; 65:21-25; Apo. 21:3, 4) Dedeskribien met itan diad saray publikasyon tayo panamegley na saray mararakep ya litrato. Akin? Lapud bilayen na saray litrato so imahinasyon tayo tan natulongan itayo ya imadyinen so sarili tayo a manliliket ed saratan ya insipan a bendisyon. Si Jehova, ya amalsa ed imahinasyon, et mas amta to no panon kapuersa iyan abilidad. No usaren tayo itan pian dalepdepen iray sipan to, lalon makapanmatalek itayo a nagawa iratan tan natulongan itayon makapanmatoor legan tayon aanosan iray problema ed bilay natan.

Maaron inter nen Jehova iyan makapakelaw ya abilidad ya pan-imadyin. Talagan makatulong iya pian makapanlingkor tayon matoor ed sikato diad inagew-agew. Komon ta ipatnag tayo so apresasyon ed Dios ya angiter ed sayan marakdakep a regalo diad makabat a pangusar ed saya ed kada agew.