Skip to content

Skip to table of contents

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ?