Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

‘Koe-noogo, soolem fãa la buud fãa la sẽn gomd-b goam toɛy-toɛyã fãa yĩnga’

Dũniyã gill zugu, yaa buud-goam 6 700 n be. Yaa tɩlae tɩ b lebg sɛb ne buud-goam a taaba, tɩ koe-noogã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã saag zĩig fãa. Bɩ y ges video kãngã sẽn wilgd a Zeova Kaset rãmbã sẽn maood to-to n lebgd sɛbã.