Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Armagedõ na n yɩɩ dũniyã saab bɩ?

Armagedõ na n yɩɩ dũniyã saab bɩ?

 Armagedõ na n yɩɩ dũniyã saab bɩ?

ARMAGEDÕ! Yãmb sã n wʋm gom-bi-kãngã, bõe n wat y yamẽ? Neb kʋʋng b sẽn varg n kʋ yaare, bɩ ãndũni wã fãa sẽn yõk bugum bɩ? Tẽns kẽer pʋsẽ, b nong n wʋmda Biiblã gom-biig ning sẽn yaa Armagedõ wã nebã goamẽ. Naoor wʋsgo, b bilgda Armagedõ wa yel-be-kãseng sẽn na n paam ãdem-biisã. B yiisa filim dãmb sẽn wilgd sãoong sẽn yaa kãseng n na n bilg Armagedõ, tɩ nebã yã n tagsdẽ tɩ Armagedõ na n sɩd yɩɩ boto. Woto kɩtame tɩ wʋsg tar tags kɛg Armagedõ zugu. B bilgd-a-la ne manesem toor-toore, la bilg-kãens baa a yembr pa zems ne Biiblã sẽn yet Armagedõ zugã ye.

Sẽn mik tɩ sã n yaa ne Biiblã, Armagedõ tara loees ne “dũniyã sɛɛbã,” y pa ne tɩ tara yõod wʋsg tɩ d bao n bãng a võor sõma sɩda? (Matɩe 24:3) Wẽnnaam Gomdã la sɩdã yẽgre. Rẽnd zemsame tɩ y bao n bãng Armagedõ võorã la a sẽn pak yãmb ne y zakã rãmb to-to wã be.

Vaees-kãng na n kɩtame tɩ y bãng tɩ Armagedõ pa yel-beed sẽn na n sãam dũniyã, la t’a na n yɩɩ zãmaan-paalg sẽn na n tall bark sɩngr n kõ neb nins sẽn dat n vɩɩmd sũ-noog vɩɩm dũni-paalg pʋgẽ wã. Y sã n karem sõsg ning sẽn pʋgdã, y na n wʋma yel-kãensã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã võor sõma, bala y na n bãnga Armagedõ sẽn sɩd yaa a soaba.

[Zĩ-gũbri/Foto, seb-​neng a 3]

YÃMB TAGSDAME TƖ ARMAGEDÕ YAA BÕE?

• Zab-teed sẽn yaa wẽns wʋsg sẽn na n sãam neb kʋʋng bɩ?

• Tẽn-gãongã, koomã la pemsmã n na n sãam tɩ nebã ki bɩ?

• Bũmb n na n yi yĩngr n wa wẽ tẽngã t’a sãam bɩ?

• Nin-wẽnsã sãoong sẽn na n tũ ne Wẽnnaam nug bɩ?