GŨUSG GASGÃ Sig-noya 2017

Sõss nins d sẽn na n zãms yʋʋmd 2017 sẽoog rasem a 3 n tãag rasem 30 wã bee seb-kãngã pʋgẽ.

D sõng ‘sãambã’ tɩ b tũ a Zeova “ne sũ-noogo”

Neb sã n zoe n wa y sẽn beẽ wã, wãn to la y tõe n taas-b koɛɛgã tɩ kẽ-ba?

D sõng ‘sãambã’ kamba, tɩ b tũ a Zeova

Yãmb sã n yaa roagda, n tɩ be tẽn-zẽng ne y kambã, bõe la y tõe n maan tɩ sɩd sõng-b tɩ b bãng a Zeova? Bõe me la neb a taabã tõe n maan n sõnge?

NED VƖƖM KIBARE

M yaa muka, la m tõog n zãmsa neb Wẽnnaam Gomdã

A Walter Markin yaa muka, la a sẽn tũud a Zeova wã kɩtame t’a tar sũ-noogo, t’a vɩɩmã tar barka.

Ra bas-​y tɩ y nonglmã boog ye

Pipi kiris-​neb kẽer basame tɩ b nonglmã booge. Bõe la d tõe n maan tɩ d sẽn nong a Zeova to-​to wã ra booge?

“Fo nonga maam n yɩɩd bãmba bɩ?”

A Zeezi sõnga a Pɩyɛɛr t’a bãng bũmb ning sẽn segd n pak-​a n yɩɩdã. Rũndã-rũndã, d tõe n tũu a sẽn yeelã bɩ?

A Gayus sõnga a tẽed-​n-​taasã

A Gayus yɩɩ nin-​bʋg buudu? Bõe yĩng tɩ d segd n dɩk a togs-​n-​taare?

Sẽn pa baood-​b wʋsgã paamda sũ-noogo

Bõe n kɩt tɩ rao ne a pag yãk yam n pa le baood wʋsgo? Bõe la b toeem-​yã? Bõe yĩng tɩ rẽ kõ-b sũ-noogo?

FROM OUR ARCHIVES

“Tõnd sũyã pida ne nonglem la yẽesem n yɩɩd pĩndã”

Biiblã Zãmsdbã tigis-​kãseng ning sẽn zĩnd yʋʋmd 1922 wãpoore, bõe la b maan tɩ wilg tɩ b tũu b sẽn sagl-​b tɩ b ‘moon Rĩmã la a Rĩungã’?